Områderegulering for Campus Vestfold og Borre

Oversiktsbilde over Campus Vestfold. - Klikk for stort bilde

Horten kommune er i gang med å utarbeide områderegulering for Campus Vestfold og Borre. Arbeidet er forankret i planstrategi 2016-2020. Kommuneplanens arealdel 2019-2031 gir rammer for arbeidet.

Horten kommune har satt i gang arbeide med ny områderegulering for Campus Vestfold og Borre. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Campus Vestfold med næringsområder, forskningsmiljø og boliger. Campus Vestfold skal styrkes som et attraktivt studie- og arbeidssted gjennom ny kobling av vei mot ny jernbanestasjon på Skoppum vest og hovedvegnett i nord. 

Planarbeidet er forankret i planstrategi 2016-2020 og kommuneplanens arealdel 2019-2031. De utfyllende bestemmelsene i arealdelen gir rammer for arbeidet.

Planens formål er å:

 • Legge til rette for utvikling av Campus Vestfold med næringsområder, forskningsmiljø og boliger
 • Styrke Campus Vestfold som et attraktivt studie- og arbeidssted gjennom vegkobling mot ny jernbanestasjon på Skoppum vest og hovedvegnettet i nord. 

Målene for planarbeidet er:

 • Vedtatt områderegulering med ny vegløsning i 2021
 • Oppdatere plangrunnlaget for å sikre gode rammebetingelser for utvikling på Campus Vestfold

Videre skal planen blant annet også:

 • Detaljere byggeklare delområder
 • Avklare behov for og fordeling mellom bolig og næring innenfor planområdet
 • Avklare plassering av grøntkorridorer
 • Ivareta vilttrekk innenfor området
 • Ivareta Adalstjern naturreservat
 • Ivareta naturtype hagemark og eiketrær omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper innenfor områdene B1, B2, B9 og B12
 • Dokumentere og identifisere eventuelle sikringstiltak med hensyn til ras- og skredfare (jf. hensynssone H310 faresone ras og skred i kommuneplanens arealdel)
 • Avklare gang- og sykkelveger, vegsystem og kollektivbetjening og kobling mot tettstedet Borre på overordnet nivå

Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn i mai og juni 2019. Som følge av innspill i høringsfasen har kommunen gjort endringer i planavgrensningen og utvidet planområdet mot sør. Samtidig oppheves følgende reguleringsplaner innenfor planområdet:

·              PlanID 00321: Høyskolen i Vestfold – Bakkenteigen, område 1, 2 og 3

·              PlanID 00295: Høgskolen i Vestfold – Bakkenteigen

·              PlanID 00358: Fagerlund

På grunn av endringene sender kommunen revidert planprogram på ny høring.

Forslag til revidert planprogram ble behandlet i kommunestyret 24.9.2019. Du finner informasjon om saksbehandlingsstatus og revidert planprogram lagt ut til ny høring  HER.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284