Kommunedelplan for Skoppum

 


Vedtatt kommunedelplan 

Kommunestyret vedtok kommunedelplan for Skoppum 2021-2032 i møtet 17.06.2021, sak 77/21.

Vedtatte plandokumenter:

 

HØRING AV TO NYE NÆRINGSAREALER, OMRÅDE BN7 OG BN23

Næringsarealene BN7 og BN23 var ute til offentlig ettersyn/høring i perioden 5.03.21-23.04.21 De aktuelle næringsområdene er vist på planskissen nedenfor.

 

   

 

Område BN7 omfatter 16,2 dekar syd for nye Horten stasjon, mens område BN23 omfatter 41,6 dekar beliggende mellom Adalsborgen og riksveg 19 øst for jernbanestasjonen. 

Høringsdokumenter: 


ANDRE GANGS BEHANDLING 18.02.2021

Forslag til kommunedelplan Skoppum var ute til offentlig ettersyn/høring i perioden 7.08.-25.09.2020. Planen ble lagt fram til andre gangs behandling i møte den 18.02.2021, sak 15/21.

Kommunestyrets vedtak sak 15/21 (PDF, 625 kB)

Saksdokumenter: 
Plankart (PDF, 3 MB)
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)
Notat (PDF, 2 MB)
Høringsuttalelser (PDF, 13 MB)
Oppsummering av høringsuttalelser  (PDF, 733 kB)

HØRINGSDOKUMENTER:

Andre saksdokumenter:

Fastsatt planprogram

«Forslag til planprogram» lå ute til høring / offentlig ettersyn i perioden 12. april – 10. juni. Det har totalt kommet inn 16 uttalelser til planprogrammet og / eller planarbeidet.

I møte den 24. september, sak KST-126/19, fastsatte Kommunestyret planprogrammet for kommunedelplanen.

Fastsatt planprogram (PDF, 6 MB)
Saksframlegg – fastsettelse av planprogram (PDF, 2 MB)
Høringsuttalelser og innspill i forbindelse med planoppstart (PDF, 9 MB)

 

Innspill til planarbeidet

Oppstart av planarbeidet be varslet den 12. april. Mottatte innspill tas med videre i den videre planprosessen, og en vurdering av innspillene vil framgå av saksframlegget når et konkret planforslag legges fram til politisk behandling.

Kontakt

Arild Michelsen
Arealplanlegger
Tlf: 94780050

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284