Kommunedelplan for Skoppum

 

Etablering av ny jernbanestasjon sydvest for Skoppum innebærer at et viktig målpunkt flyttes internt i tettstedet. Horten kommune ønsker å legge til rette for en arealbruk som støtter opp under Inter City satsingen, og framtidig arealbruk i tilknytning til stasjonen vil således være et sentralt tema ved utarbeidelse av kommunedelplanen for Skoppum.


ANDRE GANGS BEHANDLING

Forslag til kommunedelplan Skoppum har vært ute til offentlig ettersyn/høring  i perioden 7.08.-25.09.2020. Planen legges fram til andre gangs behandling/endelig vedtak i førstkommende politiske møterunde.

Saksdokumenter: 
Saksframlegg (PDF, 568 kB)
Plankart (PDF, 3 MB)
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)
Notat (PDF, 2 MB)
Høringsuttalelser (PDF, 13 MB)
Oppsummering av høringsuttalelser  (PDF, 733 kB)

HØRINGSDOKUMENTER:

Andre saksdokumenter:

Fastsatt planprogram

«Forslag til planprogram» lå ute til høring / offentlig ettersyn i perioden 12. april – 10. juni. Det har totalt kommet inn 16 uttalelser til planprogrammet og / eller planarbeidet.

I møte den 24. september, sak KST-126/19, fastsatte Kommunestyret planprogrammet for kommunedelplanen.

Fastsatt planprogram (PDF, 6 MB)
Saksframlegg – fastsettelse av planprogram (PDF, 2 MB)
Høringsuttalelser og innspill i forbindelse med planoppstart (PDF, 9 MB)

 

Innspill til planarbeidet

Oppstart av planarbeidet be varslet den 12. april. Mottatte innspill tas med videre i den videre planprosessen, og en vurdering av innspillene vil framgå av saksframlegget når et konkret planforslag legges fram til politisk behandling.

Kontakt

Arild Michelsen
Arealplanlegger
Tlf: 94780050

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284