Kommunedelplan for Skoppum

 

Etablering av ny jernbanestasjon sydvest for Skoppum innebærer at et viktig målpunkt flyttes internt i tettstedet. Horten kommune ønsker å legge til rette for en arealbruk som støtter opp under Inter City satsingen, og framtidig arealbruk i tilknytning til stasjonen vil således være et sentralt tema ved utarbeidelse av kommunedelplanen for Skoppum.

HØRING AV TO NYE FORSLAG TIL NÆRINGSAREALER, OMRÅDE BN7 OG BN23

Ved andre gangs behandling av Kommunedelplan Skoppum vedtok kommunestyret i møte den 18. februar 2021 (sak KOM-015/21) å legge to nye forslag til næringsarealer ut på høring / offentlig ettersyn. De aktuelle næringsområdene er benevnt som område BN7 og BN23 på planskissen nedenfor.

Klikk for stort bilde   

Område BN7 omfatter 16,2 dekar syd for nye Horten stasjon, mens område BN23 omfatter 41,6 dekar beliggende mellom Adalsborgen og riksveg 19 øst for jernbanestasjonen. Begge områdene innebærer forslag om endret arealbruk fra «landbruks-, natur- og friluftsformål» til «byggeområde – framtidig næringsbebyggelse».

Uttalelser til næringsarealene BN7 og BN23 sendes på e-post til postmottak@horten.kommune.no eller pr. brev til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten innen 23. april 2021.

Plandokumenter: 

ANDRE GANGS BEHANDLING

Forslag til kommunedelplan Skoppum har vært ute til offentlig ettersyn/høring  i perioden 7.08.-25.09.2020. Planen legges fram til andre gangs behandling/endelig vedtak i førstkommende politiske møterunde.

Saksdokumenter: 
Saksframlegg (PDF, 568 kB)
Plankart (PDF, 3 MB)
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)
Notat (PDF, 2 MB)
Høringsuttalelser (PDF, 13 MB)
Oppsummering av høringsuttalelser  (PDF, 733 kB)

HØRINGSDOKUMENTER:

Andre saksdokumenter:

Fastsatt planprogram

«Forslag til planprogram» lå ute til høring / offentlig ettersyn i perioden 12. april – 10. juni. Det har totalt kommet inn 16 uttalelser til planprogrammet og / eller planarbeidet.

I møte den 24. september, sak KST-126/19, fastsatte Kommunestyret planprogrammet for kommunedelplanen.

Fastsatt planprogram (PDF, 6 MB)
Saksframlegg – fastsettelse av planprogram (PDF, 2 MB)
Høringsuttalelser og innspill i forbindelse med planoppstart (PDF, 9 MB)

 

Innspill til planarbeidet

Oppstart av planarbeidet be varslet den 12. april. Mottatte innspill tas med videre i den videre planprosessen, og en vurdering av innspillene vil framgå av saksframlegget når et konkret planforslag legges fram til politisk behandling.

Kontakt

Arild Michelsen
Arealplanlegger
Tlf: 94780050

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284