Planverk og analyser

Planverk og analyser - Klikk for stort bildeAlle uønskede hendelser i Norge skjer i en kommune. Horten kommune plikter å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor vår kommunegrense.

7. oktober 2011 trådte endringene i forskriften om kommunal beredsskapsplikt i kraft, som presiserer pliktene beskrevet i sivilbeskyttelsesloven. Forskriften beskriver hva som kreves av landets kommuner i krisesituasjoner. Tanken er at kommunene skal stå bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. 

Nasjonale planverk og analyser

DSB - Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, har siden 2011 gjort risikoanalyser av en rekke alvorlige scenarioer som kan ramme det norske samfunnet. Både naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser er analysert.

På direktoratets hjemmesider ligger en rekke forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om samfunnssikkerhet, forebygging og beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og PST gjør i tillegg årlige sikkerhetsvurderinger av det generelle trusselbildet i Norge. Dette publiseres i egne sikkerhetsrapporter.

Statsforvalteren

Statsforvalteren er bindeleddet mellom stat og kommune og fungerer som både veileder, pådriver og tilsynsmyndighet. Statsforvalteren skal sørge for at kommune oppfyller kravene i myndighetenes forskrifter.

På hjemmesidene til Statsforvalteren i VEstfold og Telemark finner man nyttige lenker og nyheter knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Det utarbeides jevnlige Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), som legger føringer for hva Horten og andre kommuner skal ta hensyn til i sine lokale analyser.

Horten kommune

Hvert fjerde år gjennomfører Horten kommune en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som tar for seg alle tenkelige kritiske scenarier som kan oppstå i vår kommune. Ved å ha tenkt grundig gjennom hva som kan gå galt er det større mulighet for å være forberedt på å takle ulike kriser.

Hendelsene i vår ROS-analyse danner grunnlaget for Horten kommunes beredskapsplan. Denne planen er bygget opp for å være et operativt og brukervennlig dokument for bruk under uønskede hendelser i Horten.

I Horten kommune finnes i tillegg utarbeidede planer for uønskede situasjoner som kan oppstå i hver enkelt enhet. Hver skole har for eksempel en egen plan, det samme har hvert sykehjem

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284