Søknad gravemelding og framføring av ny ledningstrasè

 

Søknad om graving sendes til Horten kommune via Rosyweb. Søknaden behandles i kommunalområde teknisk i henhold til vedtatt graveinstruks - 13.10.2014 (PDF, 4 MB). Kommunestyret vedtar hvert år betalingssatser for behandling av gravesøknader og kvalitetsforringelse av veien.

Blankett for varslingsplan. (XLSX, 331 kB)   Situasjonskart - veileder (PDF, 183 kB)

VED UTARBEIDELSE AV VARSLINGSPLAN OG OPPHOLD PÅ/VED ANLEGG SKAL FØLGENDE PUNKTER IVARETAS:

 1. Unngå rygging hvor det ferdes gående og syklende.
 2. Sørg for sikre avkjørsler.
 3. Unngå å bruke høyrisiko kjøretøy hvor det ferdes gående og syklende.
 4. Sørg for sikre midlertidige traseer for gående og syklende.
 5. Unngå å bruke gang- og sykkelarealer til anleggstrafikk.
 6. Sørg for sikre kryssingspunkter.
 7. Sørg for trygg skoleveg.

Graveinstruks

Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare for redusert trafikksikkerhet.

Kommunen vil tillate graving og framføring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkarealer, men setter strenge vilkår, både for utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene i graveinstruksen  (PDF, 4 MB) er generelle. Fastsettelse av disse og kommunens oppfølging av at reglene blir fulgt, er offentlig myndighetsutøvelse med hjemmel i veiloven.

Veiloven gir veiholder rett til å fastsette regler for hvordan arbeidene skal utføres slik at investert kapital ikke forringes som følge av å la andre benytte veiarealet til annen infrastruktur. Når veiholder tillater andre å legge ledninger i veien påtar også veiholder seg en plikt til å påse at de ulike anleggene ikke kommer i veien for hverandre og at det skjer et samspill mellom aktørene for å få til effektiv bruk av arealet.

Formålet med reglene i denne instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, og en god istandsetting slik at kommunen som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader. Reglene vil også bidra til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.

Ny gravetrasè

Framføring av ny ledningstrasè skal på forhånd godkjennes før gravesøknad kan behandles. I graveinstruksen inneholder erklæring som skal undertegnes av eier av ledningsanlegg før ny trasè kan godkjennes. Søknad om godkjenning av trasè, samt signert egenerklæring sendes til postmottak@horten.kommune.no. Send kopi til gravemelding@horten.kommune.no

Kabelkart

Kabelkart over kommunalt VA og private stikkledninger finnes på kommunens kartportal på http://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=vestfold&time=1484204229&vwr=asv.

For hjelp til å ta ut kartet se: Situasjonskart - veileder. (PDF, 183 kB)

Private stikkledninger er lagt inn i kart etter tegninger gitt av rørlegger etc. Horten kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil i kartet.

For øvrige kabelkart må aktuelle etater kontaktes. Geomatikk har oversikt over kabeleiere, og hvem som har avtale med Geomatikk. Oversikten finnes her: https://gravemelding.no/kartportal

Varslingsplan / arbeidsvarsling

Sammen med søknad om gravemelding, skal det sendes ved varslingsplan for arbeidet. Varslingsplan lages i henhold til Håndbok N301.

Horten kommune har laget en mal for arbeidsvarsling som kan benyttes.

Søknad om arbeidsvarsling på kommunal vei sendes til gravemelding@horten.kommune.no.

Behandlingsgebyr

Graving: kr.5800,-

Graving ved større områder og godkjenning av trasèer: kr.11600,-

Graving uten godkjent gravetillatelse tillegges for merarbeid (tillegg til gravegebyr): kr. 5800,-

 

Generelle spørsmål

Henvendelser vedrørende gravemelding, ferdigmelding, varslingsplan, container på offentlig grunn m.m. kan sendes til gravemelding@horten.kommune.no , eller tlf: 33085000.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284