Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 

HC-kort innvilges til personer med et reelt behov for parkeringslettelse. Har man ikke et reelt parkeringsbehov, er ikke forflytningshemmingen alene grunnlag for innvilgning av HC-kort. Det er et parkeringsutvalg bestående av representant for forflytningshemmede, representant fra parkeringstjenesten og kommunelegen som behandler søknad om HC-kort.

P-plass for forflytningshemmede

I Horten kommune er det etablert reserverte plasser for forflytningshemmede flere steder i sentrum. Disse er reservert de med gyldig HC-kort (Parkeringstillatelse for forflytningshemmede).

TILDELING AV HC-KORT

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede sendes til Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten. 
 

Elektronisk søknadsskjema  og legeerklæring (PDF, 216 kB) kan fylles ut via selvbetjeningsportalen.  Vi har også skjemaer for utskrift (PDF) om du ønsker å fylle ut skjema for hånd. Søknadsskjema med veileder (PDF, 188 kB)

NB! Ved behov for fornyelse av HC-kort må du søke på nytt med det samme søknadsskjema. Det må også leveres legeerklæring av nyere dato.

For at parkeringsutvalget skal kunne fatte riktig vedtak på din søknad, er det viktig at alle relevante opplysninger blir påført søknaden. Er søknaden mangelfull vil den bli returnert, og behandlingstiden vil bli lenger enn normalt.
Parkeringsutvalget har møte hver 6. uke - 8. uke.

Fornyelse: Husk å levere inn søknad i god tid før nåværende kort utgår.

Huskeliste for hva som må være med i søknaden:

 • Fødselsdato, navn, adresse, postnummer og sted, telefon/mobil/e-post.
 • Hva søknaden gjelder for; fører eller passasjer. Kryss kun av på en av disse.
 • Har du/har hatt kort utstedt fra annen kommune, må dette fremkomme. Horten kommune innehar ikke opplysninger som er gitt til annen kommune. Ber da om at du legger ved kopi av kortet.
 • Skriv utfyllende hvilke særlige behov som skal vektlegges for ditt behov for parkeringslette. Det er ikke helsetilstanden alene som er avgjørende for om søknaden innvilges. Man må også vise til et reelt parkeringsbehov.
 • Oppgi hvor du til vanlig har behov for parkeringslette og om det er reservert(e) plasser for forflytningshemmede på stedene. Er dette mangelfullt opplyst, vil søknaden bli returnert med oppfordring om mer informasjon. Behandlingstiden kan da øke.
 • Hvis det er en annen som fyller ut søknaden for søker, må det fremlegges dokumentasjon på at denne er gitt samtykke til dette(foresatte, verge, annet).
 • Legg ved søknaden; passbilde av nyere dato samt legeerklæring av nyere dato.
 • Søker du som fører; legg ved kopi av sertifikatet som viser dets gyldighetsdato.

Hovedkriterier som vektlegges i søknaden:

 • Det reelle parkeringsbehovet; Steder hvor søker normalt parkerer, faktisk og ikke rent tekniske behov. Har man ikke et reelt parkeringsbehov er ikke grunnlaget for innvilgning til stede.
 • Bevegelseshemming; Problemer med å bevege seg over begrenset strekning.

Kriterier som ikke vektlegges:

 • Man har fått tildelt støtte til motorvogn fra folketrygden.
 • Økonomiske kriterier. Man får ikke tildelt parkeringstillatelse av økonomiske grunner.

 

KORTET ER KUN GYLDIG NÅR KORTINNEHAVER ER MED I BILEN

Det er ikke tillatt å benytte kortet for andre enn kortinnehaveren. Å bruke kortet til parkering for eksempelvis å handle medisiner eller annet på vegne av kortinnehaver uten at kortinnehaver er med, defineres som misbruk og kortet kan bli tilbakekalt. Har du kort for fører, er det ikke tillatt å benytte dette når du er med i bilen som passasjer.

KORTETS GYLDIGHET

Kortet gir tilgang til å parkere på alle offentlig regulerte reserverte plasser for forflytningshemmede. Det gis også tilgang til å parkere avgiftsfritt på offentlig regulerte avgiftsplasser, utover maksimalt tillatt p-tid. Plasser som er privatrettslig regulert gir ikke automatisk de samme rettigheter som på offentlig plass. Noen private plasser har reserverte plasser for forflytningshemmede. Det er viktig å være oppmerksom på at disse plassene ikke gir automatisk betalingsfritak. Dette må i tilfelle fremkomme av skilt. Om/når kriteriene som lå til grunn ved søknad om parkeringstillatelse endres skal dette meldes til utstederkommunen. I de tilfeller der kriteriene bortfaller helt skal kortet uoppfordret innleveres til utstederkommunen.

PLASSERING AV HC-KORT VED PARKERING

Kortet skal ved parkering plasseres godt synlig for kontroll bak motorvognens frontrute. Det er kortets forside som skal plasseres opp og kontrollerbar. Kortets forside er den siden hvor kortnummer og gyldighetsdato er påført. Kortets bakside er det påført kortinnehavers navn og signatur samt foto. Denne skal ved kontroll forevises. Kontroll foregår av uniformert personell fra kommunen, som oftest en trafikkbetjent. Forskrift om parkering for forflytningshemmede

RESERVERTE PLASSER FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

Parkering for forflytningshemmede
Plass/adresse Merknad Antall plasser Maks tillatt p-tid
Horten torg p-plass 5 5 timer
Vestre Braarudgate kantparkering 2 5 timer
Thuegata kantparkering 2 5 timer
Langgata 9 p-plass 1 5 timer
Langgata (innkjøring fra Torggata Inntil vegg 2 5 timer
Teatergata v/Sjøsiden kjøpesenter, innkjøring fra N. Enggate inntil vegg 2 5 timer
Vognmannsgate (innkjøring fra Anders Jørgensensgate) kantparkering 2 5 timer
Horten havn pendlerparkering (Rustadbrygga) p-plass 3 Ingen maks p-tid
Horten havn, sone (Tollbugata) p-plass 5 5 timer
Bekkegata / Ollebakken Ved kirkegården og p-plass til skolen 3 + 2 5 timer
Lystlunden arena - Strandpromenaden 29 Ved hovedinngang og på baksiden 3 + 2 Ingen
Sentroveien mellom Sentrum skole og kulturskolen 2 5 timer
Horten svømmehall p-plass 2 Ingen
Strandpromenaden 7 p-plass 1 5 timer
Horten stasjon - Rustadbrygga p-plass 2 Ingen
Havna - Åsgårdstrand p-plass 4 Ingen
Falkestien - åsgårdstrand kantparkering 1 Ingen

Kontakt

Anne-Kathrine H. Skaugvold
Saksbehandler
Mob: 99284281

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284