0-24: Trygg og inkluderende oppvekst

 0-24 samarbeidet er en nasjonal satsning for å forhindre utenforskap, bedre barn og unges oppvekstsvilkår og sørge for at flere får en god overgang til voksenlivet og arbeidslivet

Denne temaplanen skal bidra til å sikre barn og ungdom i alderen 0- 24 år en trygg, inkluderende og god oppvekst. Utenforskap karakteriseres som en kompleks samfunnsutfordring som ingen tjeneste eller sektor kan løse alene. Sammen må vi finne nye løsninger for å forhindre utenforskap blant barn og unge.

Om 0-24 i Horten kommune

På bakgrunn av relevant informasjon om demografisk utvikling i kommunen, undersøkelser, forskning, litteratur, samt ansattes erfaringer med utfordringsområder, er følgende målsettinger definert for 0-24 samarbeidet i Horten:

 1. Helhetlige, koordinerte, tilgjengelige og tilpassede tjenester til utsatte barn, unge* og deres familier
 2. Flere fullfører videregående opplæring (90% innen 2030)
 3. Flere unge i arbeid eller utdanning (andel unge i alderen 16- 25 som ikke er i arbeid eller utdanning skal ikke overstige 8% innen 2030)

*Utsatte barn og unge er i 0-24 samarbeidet definert på følgende måte: «Barn og unge med risiko for å utvikle problemer som kan lede til mangelfull grunnopplæring, med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og helse, og som står i fare for fremtidig marginalisering» (0-24 samarbeidet. Strategi 2017-2020:1)

Mål med planen

Målene svarer opp til fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel og FNs bærekraftsmål. Kommunen skal arbeide aktivt for å sikre en bærekraftig utvikling. Nøkkelen til å løse utfordringene ligger i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid for å nå felles mål. Dersom kommunen ikke evner å omstille seg og arbeide tverrsektorielt og tverrfaglig vil dette kunne få konsekvenser for sosial og økonomisk bærekraft. 

Ved å målrettet jobbe sammen for å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge i Horten vil også den yngste delen av befolkningen få oppleve at mulighetene er akkurat her!

Bærekraft

Planens innsatsområder og målsettinger vil bidra til å nå følgende bærekraftsmål: 

1. Utrydde fattigdom

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

3. God helse og livskvalitet

10. Mindre ulikhet

17. Samarbeid for å nå målene

4. God utdanning

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284