Kunngjøring og høringer

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

 

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Golftunet planId 0701 00400

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring besluttet 27.10.2017 saksnr. HBRN-061/17, å sende forslaget til detaljregulering av Golftunet på høring og legge det ut for offentlig ettersyn, jf. pbl § 12-10. Frist for merknader til planforslaget er 29.01.2018.

Mer informasjon om forslag til detaljreguleringsplan (DOCX, 13 kB)finner du her.

For tilgang til høringsdokumentene og innsending av merknader til planforslaget - gå til kartportalen for Horten kommune

Områderegulering Horten havn

Hovedhensikten med planen er å frigjøre arealer mot sjøen til transformasjon og byutvikling, samt sikre allmennhetens tilgjengelighet og tilgang til sjøen. Planavgrensningen tar for seg et stort område for å sikre helhetlige løsninger og nødvendige koblinger mellom de ulike delområdene. Det er primært område HS1, HS2 og HS4 der det vil bli tilrettelagt for ny utvikling. HS3 (gjestehavna) er allerede regulert og utvikling er startet opp. Det er ingen intensjon om å endre reguleringsstatus innenfor HS3 eller HS15 (Linden park).

For mer informasjon, følg linken til kommunens nettside for å se forslag til planprogram   (PDF, 2 MB)

Innspill til planarbeidet sendes til Horten kommune, pb. 10, 3191 Horten eller postmottak@horten.kommune.no.

Kopi av innspill kan gjerne sendes til Asplan Viak AS, v/Susanna Grimsæth, epost: susanna.grimsath@asplanviak.no, alt postboks 87, 3101 Tønsberg. Frist er 26. januar.

Tilgang til høringsdokumenter og øvrige saksdokumenter er å finne på KARTPORTALEN

Kunngjøring av oppstart av kommuneplanarbeid

Horten kommune kunngjør oppstart av planarbeid med kommunedelplan for Klima og energi. Samtidig legges forslag til planprogram (PDF, 2 MB) ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Kommunedelplanen skal ha tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i Horten kommune. Klimatilpasning er også inkludert som tema.

Planprogrammet gjør rede for formål, sentrale temaer, planprosess med frister og deltagere og opplegg for medvirkning.

Frist for uttalelser er 10.01.18. Innspill merkes ”Klima- og energiplan” og kan sendes til postmottak@horten.kommune.no, alternativt pr brev til Horten kommune, PB 10, 3187 Horten.

Spørsmål knyttet til kommunedelplanen kan rettes til Horten kommune v/Trude Movig, trude.movig@horten.kommune.no , tlf 41 40 20 24.

Kunngjøring av planoppstart for Nordre Enggate 13

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles herved igangsetting av arbeid med detaljregulering for Norde Enggate 13, gbnr. 125/51. Det varsles også om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. 

Ny jernbane Nykirke - Barkåker. Varsel om endret planavgrensning

Detaljreguleringen av det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker ble varslet i november 2016. Bane NOR varsler nå en endret planavgrensning. For noen begrensede områder på strekningen har det vist seg at den mest optimale løsningen krever arealer som ligger utenfor opprinnelig varslet planområde. Frist for å sende merknader vedrørende det utvidete planområdet er 8. november 2017.

 

Kunngjøring av oppstart av kommuneplanarbeid

31. oktober 2016 vedtok kommunestyret Planstrategi 2016 - 2020 og planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 - 2030.
Frist for arealinnspill til kommuneplanens arealdel er 1. september 2017.

 

Fastsatt planprogram for Intercity jernbane (IC) Nykirke - Barkåker

Horten kommunestyre har i møte 4.4.2017, sak 030/17 fastsatt «Planprogram for deponiområder for dobbeltspor Nykirke – Barkåker». Fastsetting av planprogram kan ikke påklages.

 

Kommunedelplan for Intercity jernbane (IC) Nykirke - Barkåker

Kommunene Tønsberg, Re og Horten har i oktober 2016 vedtatt nevnte kommunedelplan med bestemmelser og retningslinjer. Mer informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på kommunens kartside, Horten rådhus og Horten bibliotek.

 

Andre kunngjøringer og høringer

 

Restaurant- og utelivsbransjen - åpningstider og skjenketider - høring

Kommunestyret i Horten vedtok 12. desember 2017 å sende ut på høring forslag om endring i salgs- og skjenketider (PDF, 127 kB)

Høringsuttalelser sendes postmottak@horten.kommune.no, eller Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten innen 20. januar 2018.

 

Medvirkning

Horten kommune ønsker åpenhet og innbyggermedvirkning i de kommunale beslutningsprosessene. Medvirkning gir bedre kvalitet i plan- og beslutningsprosesser ved et mer nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, det skapes felles eierskap og stedsidentitet og det styrker demokratiprosessen. Det finnes ulike metoder for medvirkning som for eksempel brukerundersøkelser, kunngjøringer, informasjonsmøter, høringer og innbyggerinitiativ.

Plan- og bygningsloven har både generelle og spesielle medvirkningsbestemmelser. Medvirkning som allment prinsipp er forankret i lovens formålsparagraf § 1-1. Medvirkningsparagrafen § 5-1 gjør det klart at medvirkning gjelder for alle plantyper uavhengig av hvem som er forslagsstiller. Videre at kommunen er ansvarlig for å påse at lovens krav blir oppfylt og at det pålegger kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Det er gitt flere bestemmelser med prosesskrav til planlegging etter loven. Minstekravet er at det skal offentlig varsles ved planoppstart og at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg legger kommunen blant annet til rette for åpenhet gjennom innsynsløsninger, informasjonsmøter, barnetråkk registeringer og planverksteder.

Klage

Vedtak kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse (som vedtaket retter seg mot), jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven §§ 28-36.

Klagefristen er i alle tilfeller tre uker fra den dagen brevet med melding om vedtaket kom frem, det vil si ble lagt i postkassen, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om man på dette tidspunkt er bortreist eller av andre grunner er forhindret fra å gjøre seg kjent med meldingen/vedtaket, endrer dette som hovedregel ikke utgangspunktet for fristberegningen.

Klagen skal angi det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Av klagen bør det fremgå hvilken begrunnelse man har for å klage samt eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Dersom det klages så sent at det kan være tvil om hvorvidt klagen er avgitt innenfor gjeldende frist på tre uker, bør det oppgis når meldingen om vedtaket kom frem til klager. Klagen må undertegnes.

Klagen stiles til klageorganet som er Fylkesmannen i Vestfold og sendes Horten kommune. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284