Kunngjøring og høringer

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

 

Kunngjøring av igangsatt planarbeid for Solviken

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ingeniørservice AS, på vegne av grunneierne Bakken og Jacobsen, oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for Solviken Sør, gbnr 130/305, 340, 352 og 477. Tilstøtende del av Major Wetlesens gate inngår i planområdet.

 

Kunngjøring av oppstart av kommuneplanarbeid

31. oktober 2016 vedtok kommunestyret Planstrategi 2016 - 2020 og planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 - 2030.
Frist for arealinnspill til kommuneplanens arealdel er 1. september 2017. Mer informasjon og sakens dokumenter

 

Vedtatt planprogram for Intercity jernbane (IC) Nykirke - Barkåker

Horten kommunestyre har i møte 4.4.2017, sak 030/17 fastsatt «Planprogram for deponiområder for dobbeltspor Nykirke – Barkåker». Fastsetting av planprogram kan ikke påklages.

 

Kommunedelplan for Intercity jernbane (IC) Nykirke - Barkåker

Kommunene Tønsberg, Re og Horten har i oktober 2016 vedtatt nevnte kommunedelplan med bestemmelser og retningslinjer. Mer informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på kommunens kartside, Horten rådhus og Horten bibliotek.

 

Andre kunngjøringer og høringer

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Alle landets kommuner er med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 a, annet ledd, samt pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e, pålagt å utforme en kommunal forskrift for ikrafttredelse fra 1/7-17, gjeldende for;

 1. Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette, etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering, er det eneste tilbudet som kan sikre pasient eller bruker nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
 2. Vedtak der pasient vil være best tjent med langtidsopphold i sykehjem, men hvor pasient eller bruker med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold, såkalt «ventevedtak». 

Horten kommunes utkast til forskrift.

Innspill til høringsnotatet sendes: postmottak@horten.kommune.no

Medvirkning

Horten kommune ønsker åpenhet og innbyggermedvirkning i de kommunale beslutningsprosessene. Medvirkning gir bedre kvalitet i plan- og beslutningsprosesser ved et mer nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, det skapes felles eierskap og stedsidentitet og det styrker demokratiprosessen. Det finnes ulike metoder for medvirkning som for eksempel brukerundersøkelser, kunngjøringer, informasjonsmøter, høringer og innbyggerinitiativ.

Plan- og bygningsloven har både generelle og spesielle medvirkningsbestemmelser. Medvirkning som allment prinsipp er forankret i lovens formålsparagraf § 1-1. Medvirkningsparagrafen § 5-1 gjør det klart at medvirkning gjelder for alle plantyper uavhengig av hvem som er forslagsstiller. Videre at kommunen er ansvarlig for å påse at lovens krav blir oppfylt og at det pålegger kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Det er gitt flere bestemmelser med prosesskrav til planlegging etter loven. Minstekravet er at det skal offentlig varsles ved planoppstart og at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg legger kommunen blant annet til rette for åpenhet gjennom innsynsløsninger, informasjonsmøter, barnetråkk registeringer og planverksteder.

Klage

Vedtak kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse (som vedtaket retter seg mot), jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven §§ 28-36.

Klagefristen er i alle tilfeller tre uker fra den dagen brevet med melding om vedtaket kom frem, det vil si ble lagt i postkassen, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om man på dette tidspunkt er bortreist eller av andre grunner er forhindret fra å gjøre seg kjent med meldingen/vedtaket, endrer dette som hovedregel ikke utgangspunktet for fristberegningen.

Klagen skal angi det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Av klagen bør det fremgå hvilken begrunnelse man har for å klage samt eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Dersom det klages så sent at det kan være tvil om hvorvidt klagen er avgitt innenfor gjeldende frist på tre uker, bør det oppgis når meldingen om vedtaket kom frem til klager. Klagen må undertegnes.

Klagen stiles til klageorganet som er Fylkesmannen i Vestfold og sendes Horten kommune. 

Sist endret 21.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering