Drift og vedlikehold av vei

Horten kommune sin driftsavdeling holder i orden veier, fortauer og G/S- veier. Det gjelder snøbrøyting, strøing, feiing, asfalt, skilter m.m.

Kommunale veier, fortauer og gang-/sykkelveier

Horten kommune eier og drifter 140 km med kommunale veier, 10 km G/S-veier og 42 km med kommunale fortauer. Dette er fordelt ut over hele kommunen på tettstedene Horten, Falkensten/Løvøya, Nykirke, Skoppum, Borre og Åsgårdstrand.

I tillegg er det ca. 33 km fylkesveier, ca. 35 km riksveier og ca. 5 km europaveier i kommunen som eies og driftes av Statens vegvesen.

Hva kan du forvente?

Veier, fortauer og G/S-veier blir brøytet og strødd, blir feiet, asfaltert, søppel blir plukket, trafikkskilter holdes i orden, gressklipping, kantstein, veibommer, rekkverk/gjerde, busker/trær, gatemøblement m.m. blir holdt i orden.

Vintervedlikehold

Snøbrøyting 

 • Veier: Iverksettelse ved 7cm våt snø eller ved 10 cm tørr snø.
 • Gang /sykkelveier og fortau: Iverksettelse ved 5 cm snødybde.
 • Nødvendige etterarbeider og rydding av kryssområder: Det forutsettes at disse arbeidene er utført i løpet av 24 timer.

Snø- og isrydding

 • Arbeidet omfatter nødvendig bortkjøring av snø/is inntil 3 ganger pr. år for sentrumsarealene - primært i Åsgårdstrand og i Horten.

Strøing

 • Det strøs med strøgrus. Det rykkes ut både på glatt vegbane og som forebyggende strøing ved forventet glatt vegbane. Enkelte definerte problemområder (strekninger med bussruter, bratte stigninger samt vegkryss) skal vies spesiell oppmerksomhet.

Strøkasser

 • Etterfylling utføres inntil 3 gr. pr. år, samtidig utføres evt. mindre reparasjoner samt utskiftinger og evt. nyutsettinger av sandkasser. Arbeidene skal være utført i løpet av oktober.

Spesielle vinterarbeider

 • Omfatter arbeider som vannavledning og oppstaking/tining, samt tiltak for å redusere skadevirkningen av telehiv mm.

Brøytepisker

 • Oppsetting skjer normalt på kommunale veier utenfor tettbygd strøk. Dette for å forenkle og muliggjøre brøytingen. Kantstein og "øyer" o.l. i bl.a. vegkryss er ofte utsatt for brøyteskader og må sikres særskilt. Det er viktig at brøytepisker ikke fjernes i løpet av vintersesongen. Konsekvensene av dette ved snøfall kan bli ubrøytede veier, havari av brøyteutstyr, store merkostnader for kommunen etc.

Videre arbeider som reparasjon av brøyteskader og lignende etter vinterdriften av vegnettet - påført av brøyteredskap i arbeid for kommunen. NB: Kommunen påtar seg kun ansvar ved direkte berøring!

Sommervedlikehold

Sluk- og grøftearbeider

 • Renske overvannsgrøfter, reparasjon av stikkrenner, inspisere og åpne drenering som skal drenere vegoverbygningen.
 • Sluk og sandfang – inspeksjon, spyling og tømming av sluk og sandfang.

Asfaltarbeider

 • Lapping og reparasjoner av mindre skader (slaghull) på faste dekker av asfalt, betong og brostein. Slaghull skal forskriftsmessig markeres så raskt som mulig (etter 1-2 timer) etter at kommunen er blitt oppmerksom på skaden. Midlertidig utbedring skal skje snarest og senest i løpet av 2 virkedager.

Merk at vegeier i utgangspunkt ikke er ansvarlig for skader på materiell / biler – forårsaket av veidefekter som kommunen ikke er varslet om på forhånd (FORCE MAJEUR).

Slått og rydding av vegetasjon:

 • Omfatter arbeider i vegskråninger, på grøntarealer og langs kommunal vei generelt. Arbeidene utføres 2 ganger i løpet av sesongen – tilpasset vekstforholdene. Som standard i første uke av juli og i slutten av august.

Feiing av veier og plasser

 • Renhold av vegbaner og vegområder inkl. vårrengjøring og løvopptak om høsten.
 • Vårrengjøringen skal normalt være avsluttet i løpet av mai, – for sentrumsområdene skal renholdet iverksettes umiddelbart etter snøsmelting og være avsluttet senest innen 1. mai.
 • Sentrumsgatene i Horten skal feies 1 gang pr. uke i barmarkstiden. Torget, gågata (Apotekergata), busstasjonen og Rådhusområdet 2 ganger pr. uke.
 • Det skal i utgangspunkt alltid feies i sentrum på fredager og før dager med spesielle arrangementer.

Skiltarbeider

 • Arbeidene omfatter renhold og reparasjoner av alle typer skilt og skiltutstyr, vinter som sommer.
 • Utskifting og nyutsetting av gatenavnskilt.
 • Utskifting og nyutsetting av ordinære trafikkskilt på kommunale veier – eller på riks- og fylkesveier etter avtale med Statens vegvesen Vestfold.

Gatemøbler

 • Drift- og vedlikehold av gatemøbler og annet gateutstyr som for eksempel granittpullerter, vegbommer, kantstein, vegrekkverk, kjettinger m/stolper m.m
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Jon-Erik Hansen
Driftsleder vei, vann og avløp
Mob: 975 50 155

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284