Hortensbarnehagen "Framtidens barnehage"

Depositphotos_8369511_m.jpg - Klikk for stort bilde

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til alle barn fra 0 til 6 år. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.(jf. Barnehageloven§1)

Barnehager i Horten

I Horten er det 10 kommunale barnehager, 8 private barnehager, 6 private familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Barnehagene er plassert rundt i hele kommunen.

Søke om barnehageplass

Du søker om barnehageplass til alle barnehagene i Horten i vår søknadsportal. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Hovedopptaket avsluttes 30.april. Utenom hovedopptaket har vi fortløpende supplerende opptak.  Du kan søke plass gjennom hele året. Barn med spesielle behov prioriteres ved opptak og sikrer den enkelte et tilpasset tilbud. Du kan få hjelp til å fylle ut søknad på Horten bibliotek. Barnehageåret er fra og med 1. august og til og med 31. juli. Plassen beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

Rett til barnehageplass

Rett til plass ved hovedopptaket betyr at barn som fyller ett år innen 31. oktober og har søkt innen 1. mars har rett til barnehageplass. Plassen kan benyttes fra 1. august.Stortinget har fremmet forslag om at barn født i november også skal få rett til barnehageplass, dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket 1. mars. Retten vil eventuelt tre i kraft fra 1. november.

Barnehagetilbudet

En god barndom varer hele livet. Å bidra til at alle barn får en god start, er det viktigste vi kan gjøre som samfunn. Barn som vet hvordan de kan få venner og beholde venner, har trygghet og sosial kompetanse med seg resten av livet. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet hvor forskrift om rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Handlingsplan for Hortensbarnehagen (PDF, 2 MB)beskriver status og mål for barnehagene i Horten. Hver barnehage lager sin årsplan som beskriver det pedagogiske innholdet i tilbudet.

Hortensbarnehagens rammer og struktur er nedfelt i plan for Barnehagestruktur 2016 -2019. (PDF, 491 kB)

Hva kan du forvente av oss?

Vårt hovedmål er: "Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov."

I barnehagene kan du forvente at barn opplever trygghet og omsorg, i et aktivt læringsmiljø preget av lek og opplevelser:

 • Barna medvirker i utformingen av den daglige virksomheten.
 • Foreldre og foresatte har rett til å medvirke i utformingen av barnehagetilbudet.
 • Foreldresamtaler tilbys minst to ganger i året.
 • Styrer har pedagogisk utdanning.
 • Hver avdeling har en pedagogisk leder og et kvalifisert personale.
 • Barnehagen har beredskapsplaner for ulykker, sorg og kriser.
 • Personalet gir informasjon, råd og veiledning.
 • Barnehagen tilbyr differensierte plasser
 • Barnehagebarna er forsikret.
 • Personalet har taushetsplikt.
 • Personalet legger frem politiattest

Hortensbarnehagen samarbeider med helsetjenesten for barn og unge, skolePP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste), familiehuset,   barneverntjenesten,  og ulike spesialisttjenester ved behov. 

På Utdanningsdirektoratets side Barnehagefakta kan du finne barnehager og se informasjon om dem.

Betalingssatser

Vi følger statens satser for maksimal betaling. Stortinget har vedtatt at ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens inntekt for en barnehageplass. Det gis søskenmoderasjon og moderasjon for foreldre med lav inntekt.

Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

Mer informasjon om Betalingssatser.

Sist endret 04.04.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Hanne Bakke
Barnehagesjef
Ellen Tetlie
Rådgiver
Turid Hersvik
Konsulent

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering