Forberedelse og utarbeiding av reguleringsplaner

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet

 

Planprosess med ansvarsfordeling

FS = Forslagsstiller
HK = Horten Kommune
HBRN = Hovedutvalg for bygg, regulering og næring
KOM = Kommunestyre

 

1. Oppstart av planarbeid/planinitiativ (pbl § 12-8)

"Planinitiativ": Initiativ til reguleringsplan - planspørsmål etter pbl § 12-8 er et privat initiativ til regulering i tidlig fase (frem til og med oppstartsmøte). Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som kan tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

 

Prosess

Ansvar

Gjeldende planer, veiledningsmateriell og aktiviteter.

 

Innhenting av rammer/informasjon

FS

Lovverk og regionale føringer:

Arealplaner: (planbase)

 

Forhåndskontakt

FS/HK

Informasjon om hensikten med planarbeidet. Avklaring av materiale som skal følge bestilling av oppstartsmøtet.

 

Bestilling av oppstartsmøte

FS

Forslagsstiller sender inn bestilling av oppstartsmøte som avtalt. For ytterligere opplysninger seveileder fra KMD kap 1.2.1.

 

Gjennomgang

HK

Intern gjennomgang av innsendt materiale.

 

Oppstartsmøte

HK

Saksbehandler innkaller til oppstartsmøte og det skrives referat. Informasjon om oppstartsmøte, se veileder kap1.2.3 her.

 

2. Varsel om planoppstart og kunngjøring uten konsekvensutredning (pbl § 12-8)

 

Varsling/kunngjøring

FS/HK

Kunngjøringsannonse og planavgrensning sendes kommunen for godkjenning og publisering på hjemmesiden. Kommunen sender en bekreftelse på annonsen og forslag til adresseliste for:

 • Naboer, gjenboere og rettighetshavere
 • Andre berørte parter
 

Oppdatering av planbasen

HK

Planavgrensning og kunngjøringsannonse legges inn i planbasen.

 

2.1 Varsel om planoppstart og kunngjøring med konsekvensutredning (KU) (pbl § 14-2)

 

Varsling/kunngjøring (minst 6 uker)

FS

Før eller senest samtidig med varsling av planoppstart, skal forslagsstiller utarbeide forslag til planprogram. Planprogrammet publiseres på hjemmesiden sammen med annonsen. Planprogrammet sendes på høring. Forslaget skal ligge ute til høring i seks uker.

  Vedtak planprogram HK

Forslag til planprogram behandles og vedtas av kommunestyre når høringsperioden er utløpt.

 

3. Utarbeiding av planforslag (pbl, kap. 4,5 og 12)

"Planforslag": Komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, utarbeides etter krav gitt i oppstartsmøtet. Det skal også være i tråd med KMDs veileder, kart- og planforskriften. Planforslaget skal bestå av plankart, bestemmelser, illustrasjoner og utredninger/analyser etter behov. saksbehandlingstiden begynner å løpe fra komplett planforslag er levert Horten kommune. Behandlingsfrist er 12 uker.

 

Utredninger/registreringer

FS

Dette bør gjøres så tidlig som mulig som for eksempel kulturminneregistreringer

 

Utarbeiding av komplett planforslag

FS

Følgende kilder skal brukes ved utarbeidelse av plandokumenter:

Ved konsekvensutredning (KU):

Uten konsekvensutredning:

Krav til kvalitet og leveranse av Digitale plandata, se her

Følgende plandokumenter skal utarbeides:

 • Reguleringsbestemmelser
 • Plankart
 • Planbeskrivelse
 • Illustrasjoner
 • Relevante utredninger
 • Eventuelt konsekvensutredning (KU)    

4. Innsending av planforslag (plandata og øvrige plandokumenter)

Innsending av planforslag

FS

Planforslaget sendes Horten kommune på e-post: postmottak@horten.kommune.no

Eller: Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten

Digitale plandata sendes sammen med øvrige plandokumenter (se punkt 3).

Gjennomgang av innsendt planforslag

HK

Intern gjennomgang

Bekreftelse til forslagsstiller

HK

Bekreftelse på mottatt planforslag med eventuelle mangler

Innbetaling av gebyr

FS

Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Gebyret må betales før saken kan behandles. Se gebyrregulativet


5. Behandling av reguleringsplanforslag (pbl §§ 12-10 og 12-11)

Tidsfrister

HK

Lovgiver har satt som forutsetning for 12 ukers saksbehandlingstid av plansaker at den dokumentasjon som er innsendt kommunen må være entydig og forståelig (pbl § 27-1). 12-ukersregelen gjelder dermed fra entydig og fullstendig plan (se punkt 3) er mottatt i kommunen til planen behandles første gang.

En fullstendig og entydig plan krever at det er samsvar mellom plandokumentene. Beskrivelse, plankart, bestemmelser og illustrasjoner må være entydige. Illustrasjonene må illustrere den faktiske utbygging det åpnes opp for i planen.

1. gangsbehandling

HBRN

Planforslaget legges frem for hovedutvalg for bygg, regulering og næring som fatter vedtak om kunngjøring.

Kunngjøring offentlig ettersyn (minst 6 uker)

HK

Brev til grunneiere/berørte parter og høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunens internettside. Ev. folkemøte vurderes.

Merknadsbehandling

HK/FS

 

Kopi av merknader oversendes forslagsstiller.

Eventuelle endringer

HK/FS

Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.

6. Vedtak av reguleringsplan (pbl § 12-12)

2. gangsbehandling

KOM

Planforslaget legges først frem for Hovedutvalg for bygg, regulering og næring. Kommunestyre vedtar planforslaget.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

HK

Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunens internettside.

Klage

HBRN

Klagen rettes til Fylkesmannen i Vestfold, men sendes Horten kommune.

Kommunen avgjør om klagen skal tas til følge eller om vedtaket opprettholdes. Dersom klagen ikke fører frem, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse

Virksomhet plan og utbyggingstjenester (PUT) kan gi råd og veiledning i arbeidet og bruk av aktuelle maler og linker som her er henvist til.

Sist endret 19.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284