Sjøfront Øst

Vi er i gang med områderegulering og planarbeid for å utvikle områdene nord  og sør for Horten havn, sjøfront Øst. Målet er å frigjøre områder mot sjøen til byutvikling og ferdsel for innbyggerne.

Områderegulering Horten havn

Planarbeidet skal følge opp overordnede føringer i kommunedelplan for Horten sentrum med utvikling av sjøfront øst.  Hensikten er å frigjøre arealer mot sjøen til transformasjon og byutvikling. Planen skal sikre allmennhetens tilgjengelighet og tilgang til sjøen. Dette innebærer å flytte biloppstillingsplassene til ferjene fra dagens plassering. Utvikling av sjøfronten skal bygge opp under og styrke dagens sentrum og bygger på kommunedelplan for Horten sentrum og på kommuneplanens arealdel.

Planavgrensningen tar for seg et stort område. Hensikten er å sikre helhetlige løsninger og nødvendige koblinger mellom de ulike delområdene. Det er primært kommuneplanområdene HS1, HS2 og HS4 der det vil bli tilrettelagt for ny utvikling (se kart i planprogrammet). HS3 (gjestehavna) er allerede regulert og utvikling er startet opp. Det er ingen intensjon om å endre reguleringsstatus innenfor HS3 eller HS15 (Linden park).

Tiltaket skal konsekvensutredes i henhold til pbl. § 4-2 andre ledd.

Det er utarbeidet et planprogram (PDF, 2 MB)som legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Tilgang til høringsdokumenter og øvrige saksdokumenter er å finne på kartportalen. Planprogrammet presenterer sentrale temaer og føringer for planarbeidet, samt hvilke temaer som skal konsekvensutredes.

Innspill til planarbeidet sendes til Horten kommune, pb. 10, 3191 Horten eller postmottak@horten.kommune.no.

Kopi av innspill kan gjerne sendes til Asplan Viak AS, v/Susanna Grimsæth, epost: susanna.grimsath@asplanviak.no, alt postboks 87, 3101 Tønsberg.

Frist for innspill er 26 januar 2018.

Kontaktperson i kommunen er Anne Hilde Hole: anne.hole@horten.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284