FORMÅL MED TJENESTEN

Botilbudet skal bidra til at tjenestemottaker får mulighet til å leve og bo selvstendig, ha selvråderett og innflytelse over eget liv. Boligen skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap.

Boligen er beboerens private hjem, og har ulike former. Bofellesskap med unntak av Miljøarbeidertjenesten har døgn bemanning

 • Bofellesskap med leiligheter tilknyttet et fellesareal,
 • Leiligheter uten fellesareal og
 • Private leiligheter med kommunale tjenester.

Støttekontakt skal bidra til at den enkelte får mulighet til en aktiv og meningsfull fritid sammen med andre. Du kan søke om støttekontakt hvis du er avhengig av hjelp til å få en meningsfull fritid, sosialt nettverk og å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Formål med tjenesten

For å samordne tjenesten og sikre saksbehandlingen, har kommunen samlet behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i enheten Helseservice.

 

Kommunen ønsker at pasienter og brukere skal bo trygt og selvstendig i eget hjem så lenge som mulig. Trygghetsalarm og annen trygghetsskapende velferdsteknologi bidrar til dette.

 

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for andre med omfattende omsorgsbehov kan søke omsorgslønn. Ordningen omfatter ektefeller,barn, foreldre eller andre som utfører slike omsorgsoppgaver og kan innvilges der dette vurderes å være best og nødvendig for den omsorgstrengende. Omsorgslønn er en behovsprøvd ytelse  

Innbyggere som har fått vedtak om tjenester har rett til å klage.

Vedtak om tjenester er i følge Forvaltningsloven et enkeltvedtak. Vedtaket kan derfor påklages for å sikre brukere/pasientenes rettssikkerhet. Man har også rett til å klage på innholdet i tjenesten og på personellet som utøver tjenesten.

 

Tjenesten skal bidra til tilrettelegging av aktivitet/trening og tilrettelegging av bolig slik at du kan bli boende hjemme så lenge som mulig.

 

Kommunen låner ut hjelpemidler ved kortvarig behov (inntil 3 måneder) til den som på grunn av funksjonstap, skade eller sykdom har et kortvarig hjelpemiddelbehov.

Se informasjon nederst om hjelpemidler til barn og ungdom inntil 18 år.

 

Praktisk bistand er et tilbud til deg som trenger hjelp til å ivareta egenomsorg, klare dagliglivets gjøremål, og/eller gi opplæring for å øke ferdigheter. Det kan være hjelp til personlig stell, innkjøp og tilrettelegging av måltider og vanlig rengjøring.

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284