FORMÅL MED TJENESTEN

Botilbudet skal bidra til at tjenestemottaker får mulighet til å leve og bo selvstendig, ha selvråderett og innflytelse over eget liv. Boligen skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap.

Boligen er beboerens private hjem, og har ulike former. Bofellesskap med unntak av Miljøarbeidertjenesten har døgn bemanning

 • Bofellesskap med leiligheter tilknyttet et fellesareal,
 • Leiligheter uten fellesareal og
 • Private leiligheter med kommunale tjenester.

Støttekontakt skal bidra til at den enkelte får mulighet til en aktiv og meningsfull fritid sammen med andre. Du kan søke om støttekontakt hvis du er avhengig av hjelp til å få en meningsfull fritid, sosialt nettverk og å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Kommunen ønsker at pasienter og brukere skal bo trygt og selvstendig i eget hjem så lenge som mulig. Trygghetsalarm og annen trygghetsskapende velferdsteknologi bidrar til dette.

 

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for andre med omfattende omsorgsbehov kan søke omsorgsstønad. Ordningen omfatter ektefeller,barn, foreldre eller andre som utfører slike omsorgsoppgaver og kan innvilges der dette vurderes å være best og nødvendig for den omsorgstrengende. Omsorgsstønad er en behovsprøvd ytelse  

Tjenesten skal bidra til tilrettelegging av aktivitet/trening og tilrettelegging av bolig slik at du kan bli boende hjemme så lenge som mulig.

 

Formålet med praktisk bistand er å sørge for nødvendig renhold eller praktisk bistand i hverdagen. Vi ønsker å tilrettelegge for at du skal kunne mestre mest mulig selv, og legge til rette for at du skal kunne bo trygt og forsvarlig i eget hjem. 

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Flyktningeteamet i NAV tilbyr hjelp etter Lov om Sosiale Tjenester i NAV, samt Lov om Introduksjonsordning. Formålet med tjenesten er:

 • Å bistå flyktninger i bosettingsfasen
 • Å bistå flyktninger til å komme inn i arbeids- samfunnslivet
 • Å koordinere flyktningarbeid på tvers av kommunale enheter

Hjemmetjenesten skal bidra til nødvendig helsehjelp og ivaretakelse av grunnleggende behov slik at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi ivaretar krav gitt i Helse - og omsorgstjenesteloven, Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284