Sykehjem

Stemning mellom eldre mann og gutt om bøker og lesebrett. - Klikk for stort bilde

Sykehjem er et bosted hvor det gis korttidsopphold, avlastning, rehabilitering, langtidsopphold og lindrende behandling. Tilbudet skal være forsvarlige og ivareta nødvendige helse – og omsorgstjenester jf Helse - og omsorgstjenesteloven, Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien. Pasienter skal gis en trygg livssituasjon og et verdig liv.

Enhet for Horten Sykehjem

Horten kommune har tre institusjoner med heldøgns pleie- og omsorg: Borre sykehjem, Indre havn sykehjem og Åsgårdstrand sykehjem.

Hvem kan få tjenesten

Personer som bor, eller oppholder seg i kommunen, og som etter Lov om helse – og omsorgstjenester § 3-1 er berettiget, kan etter søknad tildeles plass i sykehjem. Korttidsopphold er tidsbegrenset opphold på sykehjem som kan gis personer som:

• trenger opptrening etter sykdom/skade,

• kartlegging/utredning

• er alvorlig syke eller døende

Avlastningsopphold kan gis til personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i forhold til pasienter for å forhindre utmatting hos omsorgsgiver og sikre dem nødvendig ferie/fritid. Rehabiliteringsopphold kan gis personer som er motivert og i stand til og aktivt medvirke til egen målrettet rehabilitering.

Langtidsopphold gis til personer som:

• Har et større omsorgsbehov enn hva som kan ivaretas i hjemmet,

• Alvorlig syke og pleietrengende med behov for medisinsk behandling og tilsyn,

• Er demente, eller har atferd som gjør det vanskelig å bo i eget hjem Horten kommune gir, etter vedtak, garanti om plass i sykehjem innen tre måneder.

Tjenestens innhold

Tjenesten tilpasses den enkelte ut fra tverrfaglige vurderinger.

Hva kan du forvente av oss

• Vi tilrettelegger for brukermedvirkning og samarbeider med deg og dine pårørende om utforming av tjenesten og plan for innholdet. Planen dokumenteres.

• Du får en tjenesteansvarlig

• Du får nødvendig helsehjelp

• Du skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet med individuelt tilpasset omsorg.

• Vi ivaretar dine grunnleggende behov

• Vi tilrettelegger for et skjermet privatliv og en verdig livsavslutning.

Hva vi forventer av deg

• At du og dine pårørende samarbeider med oss om utførelsen av tjenesten og gir nødvendig informasjon.

• At du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med slik at vi kan forbedre våre tjenester.

Praktiske opplysninger

Kontakt Helseservice, postboks 10, 3191 Horten, vakttelefon kl 10.00-14.00 tlf 975 50 356.

Betaling

Satsene for korttidsopphold fastsettes etter veiledende bestemmelser av kommunestyret i Horten kommune. Avlastning er gratis. Dersom det er innvilget omsorgslønn vil avlastning medføre trekk i aktuell periode. Kostnad for langtidsopphold fastsettes etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

 

Lovverk / hjemmel / vedtak

Aktuelt skjema

Søknad om tjenester

Søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt Rådhustorget, 33085000, postmottak@horten.kommune.no

 
 
 
 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Marianne Nylen
Enhetsleder
Tlf: 906 37 517

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284