Varsel om oppstart av detaljregulering av dobbeltsporet jernbane og deponiområder mellom Nykirke og Barkåker. Høring av forslag til planprogram for deponiområder.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Jernbaneverket oppstart av planarbeid for detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder i kommunene Horten, Tønsberg og Re.

Samtidig legges forslag til planprogram for deponiområdene ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9.

Frist for merknader er 13. januar 2017.

Kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker ble vedtatt i oktober 2016. Planområdet for detaljreguleringen tilsvarer i hovedsak området som er båndlagt i kommunedelplanen; korridor 3 Skoppum Vest.

Planområdet strekker seg fra Tangentunnelen/Nykirke kryssingsspor i nord til Barkåker i sør, parallelt med E18. Jernbanetraseen vil være en kombinasjon av dagstrekninger og tunnel. Ny jernbanestasjon planlegges rett sør for rv. 19 ved Viulsrød.

Formålet med planen er å regulere arealer til jernbaneanlegget og tilhørende deponiområder, samt riggområder og anleggsatkomster.

Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon, samt bruk av eksisterende bane.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 17-3 og 17-4, kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om mulig utbyggingsavtale.

Detaljreguleringen vil føre til endringer av andre planer, oversikt over hvilke planer som kan berøres finnes på Jernbaneverkets nettsider: www.jernbaneverket.no/Nykirke-Barkaker

Deponiområdene skal konsekvensutredes. Forslaget til planprogram fastlegger utredningsalternativer og utredningstema, samt opplegg for medvirkning. Alternativ bruk av overskuddsmassene skal vurderes i planprosessen.

Forslag til planprogram for deponiområdene er tilgjengelig på:

Jernbaneverkets nettsider: www.jernbaneverket.no/Nykirke-Barkaker

Horten rådhus, Horten bibliotek og kommunens  KARTPORTAL.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 13. januar 2017 til enten:

• postmottak@jbv.no

• Jernbaneverket Fellestjenester, Postboks 4350, 2308 Hamar

En kopi av merknaden sendes til enten:

• postmottak@horten.kommune.no

• Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten

• Horten kommunes KARTPORTAL.

Merknader merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker» og planId. 0701 00401 (den del av planen som er i Horten kommune)

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:

Jernbaneverket Utbyggingsprosjekter Vest, v/ Torbjørn Landmark

torbjorn.landmark@jbv.no

Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte 6. desember 2016 kl. 18.00 på Campus Vestfold (Bakkenteigen), auditorium Larvik.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering