Valg av styrer, råd og utvalg 2019 – 2023

Kommunestyre setter ned rådene etter forslag fra valgkomiteen. Vi ber om innspill på personer fra organisasjonene som den enkelte representerer. 

ELDRERÅD

Forslag på medlemmer med personlige varamedlemmer fra pensjonistorganisasjonene i Horten.

I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister fra kommunen.

Pensjonistforeninger, lag og samarbeidsutvalg som er representative for pensjonistgruppene i kommunen har rett til å komme med forslag. Også frivillige organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre kan komme med forslag.

Pensjonistforeninger, lag og samarbeidsutvalg som er representative for pensjonistgruppene bes med dette om å fremme forslag på medlemmer med personlige varamedlemmer til Horten eldreråd for perioden 2019-2023.

RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Forslag på medlemmer med personlige varamedlemmer fra brukerorganisasjonene i Horten.

I hver kommune skal det være et råd for funksjonshemmede som skal velges av kommunestyret for valgperioden. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Flertallet av rådsmedlemmene skal være fra brukerorganisasjonene i kommunen.

Representantene til rådet for funksjonshemmede skal velges blant følgende 5 hovedgrupper:

- Bevegelseshemmede

- Hørselshemmede

- Synshemmede

- Utviklingshemmede

- Skjult funksjonshemming

Brukerorganisasjonene som er representative for ovenstående grupper har rett til å komme med forslag på medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023.

 

FLYKTNING- OG INNVANDRERRÅD

Forslag på medlemmer med personlige varamedlemmer fra brukerorganisasjonene i Horten.

Horten kommunestyre vedtok i møte 22.06.15 å etablere et råd for flyktninger og innvandrere på lik linje med eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Rådet skal arbeide etter nasjonalpolitiske målsettinger om full deltakelse, likestilling og inkludering for flyktninger og innvandrere i samfunnet. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha.

Flertallet av rådsmedlemmene skal være fra brukerorganisasjonene i kommunen.

Lag og foreninger som er representative for flyktninger og innvandrere bes med dette om å fremme forslag på medlemmer med personlige varamedlemmer til Horten flyktning- og innvandrerråd for perioden 2019-2023.

 

Gjeldende for alle valgene:

Innkomne forslag vil bli behandlet av valgkomiteen, som gir sin endelige innstilling til sammensetning overfor kommunestyret. Kommunestyret vil i møte 15. oktober 2019 behandle en samlet sak hvor styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023 velges.

Forslag sendes Horten kommune ved politisk sekretariat postmottak@horten.kommune.no eller per post, Boks 10, 3191 Horten, innen 20. september 2019.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284