Forebyggende arbeid blant ungdom

Klikk for stort bildeKommunestyre fikk en orientering om det forebyggende arbeid blant ungdom i sitt møte 4. november. «La oss framsnakke den flotte ungdommen vi har i Horten samtidig som vi setter i verk tiltak for å forebygge uønsket adferd» oppsummerte Jan Einar Bruun.

Den senere tids medieoppslag og debatt om konflikter, rus og vold i ungdomsmiljøer i Horten har vekket engasjement i lokalsamfunnet. Kommunestyre ble i sitt møte 4. november orientert om det forebyggende arbeidet som skjer i Horten fra kommunalsjef oppvekst Jan Einar Bruun og Ida Kirsebom fra politiet.

Målrettet, tverrfaglig arbeid og foreldredialog

Hortenskolen og Hortensbarnehagen jobber målrettet med å skape inkludering og trivsel. Vi må begynne med de minste barna og jobbe med den samme tematikken gjennom mange år for å skape et godt grunnlag for en trygg og god oppvekst for alle. Elevundersøkelsen som ble gjennomført i 10. trinn i år, viser at andelen som blir mobbet enten på skolen eller digitalt går nedover og Horten ligger lavt sammenlignet med resten av landet.

I Horten kommune jobber vi tverrfaglig og har flere profesjoner inn i skole og barnhage. Våre tverrfaglige team ved skolene består at sosiallærer, helsesykepleier, miljøterapeut, ledelse og PP-tjenesten. Livsmestring er nytt tema i den nye læreplanen. Horten kommune legger også stor vekt på foreldreveiledning og skape god dialog med foreldre om ulike utfordringer.

Ungdomskontakten jobber med forebyggende arbeid og følger til enhver tid opp rundt 40-50 unge i alderen 16-25 år med rus og/eller psykisk helseproblemer. Ungdomskontakten er tilstede på Horten videregående skole hver torsdag.

Fritid og aktivitestilbud for alle ungdommer

Fritidsklubbene våre er viktige møteplasser og skal være trygge og åpne for alle. Vi har satt i gang spennede folkehelseprosjekter med  spillbiblioteket, spillrom på Kulturhuset 37 og Fritid og Frivillighet som er tilrettelegging for deltakelse i organiserte, halvorganisert og selvorganisert aktivitet.

Biblioket skal utvikles til en møteplass for ungdom i samarbeid med ungdom. Vi har oppleveleseskort, ferieklubb og aktiv sommer som også bidrar til gode oppvekstvilkår og inkludering.

Politiet i dialog med alle åttendeklassinger i høst

Politiet ved Ida Kirsebom er på besøk hos alle åttendeklassingene denne høsten for å snakke om sosiale medier og andre utfordringer for ungdom. «Snitching er er viktig tema å snakke med ungdom om. Det er utrolig viktig at vi skaper en kultur blant barn og ungdom om at det ikke bare er lov, men nødvendig å si fra om ting som skjer,» påpekte Ida Kirsebom til kommunestyre.

Det er ikke å sladre(«snitche» som ungdom kaller det) å sørge for at voksne får vite om hendelser som er planlagt – og dermed kan stoppe ulovlige hendelser. Vi skal alle si fra når noen blir dårlig behandlet, utsatt for kriminell adferd eller trusler.

Vårt felles ansvar å være engasjerte voksne som bryr seg

Jan Einar Bruun og Ida Kirsebom oppsummerte med å utfordre voksne i Hortenssamfunnet til å være engasjerte og ta ansvar i fellesskap for å gi rom for at ungdom tør å si fra.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284