Ekstraordinært forbud mot bruk av ild

Alle former for ild er forbudt alle steder i kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder. Det er lov å grille i egen hage, om det utføres med største forsiktighet.

(SCROLL DOWN FOR INFORMATION IN ENGLISH)

Forbudet gjelder fra og med fredag 16. juni og omfatter grill, engangsgrill, bålpanner, stormkjøkken, andre kokeapparater, og gjelder også på tilrettelagte grill- og bålplasser og i parker.


Forbudet innebærer også at det ikke blir tillatt med sankthansbål i år. Vanligvis er det vært lov å brenne Sankthansbål i våre kommuner så lenge du tar forholdsregler, men dette gjelder ikke i år.

Årsaken til det ekstraordinære forbudet er mangel på nedbør og høy risiko for skogbrann. Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS(VIB) har i samarbeid med våre eierkommuner derfor vedtatt en midlertidig forskrift mot bruk av ild i våre kommuner.

Forbud i innmark og utmark

Den midlertidige forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, engangsgrill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder. Som innmark regnes i denne forskrift gårdsplass, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Det er heller ikke tillatt å bruke tilrettelagte grill- og bålplasser i våre kommuner. Parker er også inkludert i forbudet. Forskriften gjelder i VIB sitt område, fra Sande i nord til Verdens Ende i syd. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

Lov å grille i egen hage

VIB presiserer at det fremdeles er lov å grille i egen hage, samt skolegård, parkeringsplasser og idrettsplasser, så sant disse ikke ligger nær skog og mark. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Ikke sankthansbål 

Forbudet innebærer også at det ikke blir tillatt med sankthansbål i år. Vanligvis er det vært lov å brenne Sankthansbål i våre kommuner så lenge du tar forholdsregler, men dette gjelder ikke i år.

Virksomheter

Vi ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Innskjerping av generelt bålforbud

I perioden 15. april – 15. september er det et generelt bålforbud. Med innskjerping av forbudet kan du ikke lenger vurdere selv om du kan gjøre opp ild eller bål, gjennom midlertidig forskrift har brannvesenet nå gjort denne vurderingen for deg. Forskriften forbyr bruk av ild i både inn- og utmark.

Varighet

Den midlertidige forskriften varer til 31. juli, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert og VIB gjør dette kjent på hjemmesiden, sosiale medier og pressemeldinger. Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde.

INFORMATION IN ENGLISH


TOTAL CAMPFIRE BAN
From 16. juni, due to the high risk of forest fires, VIB has imposed a total local ban on any open fires outdoors in Holmestrand, Horten, Tønsberg and Færder municipalities. The ban includes grills, disposable grills, gas burners and other outdoor cooking appliances.

This means that it is illegal to have a barbecue or light a campfire in the forest, on other open land, on the beach or in parks. It is also illegal to use designated campfire or barbecues areas.

YOU ARE ALLOWED TO HAVE BARBECUES IN YOUR OWN GARDEN
Barbecues in your own garden are permitted if you are extremely careful. It is illegal to burn organic garden waste when there is a total ban in place.

NO MIDSUMMERS EVE BONFIRES
The ban also means that Midsummer bonfires are not permitted. Usually, it has been allowed to burn Midsummers eve bonfires in our municipalities if you take precautions, however this does not apply during the extraordinary ban.

DURATION OF BAN
The ban lasts form 16. June until 31. July 2023, or until the risk of forest fires is significantly reduced and VIB makes this known on our website, social media, and press releases. When it is repealed, the general ban on bonfires will still apply.

 

More information about the general campfire ban in Norway from 15 April to 15 September:

https://www.sikkerhverdag.no/en/fire/fire-prevention/what-you-should-know-before-you-light-a-bonfire/

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284