Bruk av metallsøker i Horten kommune

Ved ønske om å bruke metallsøker på en av Horten kommunes eiendommer må du søke (PDF, 200 kB) om dette i eget søknadsskjema (PDF, 200 kB). Det er også viktig at du følger retningslinjene for bruk av metallsøker.

Ved søknad om bruk av metallsøker på Horten  kommunes eiendommer må du forplikte deg til å følge følgene retningslinjer:

 • Bruk ikke metallsøker på fredet grunn (sjekk på www.kulturminnesok.no) og sett deg inn i bestemmelsene i Lov om kulturminner. Er du i tvil om et område, ta kontakt med Fylkeskommunen og spør dem.
 • Meld fra om funn av mulig arkeologisk interesse til fylkesarkeolog eller ansvarlig museum. Ikke vask, rens, gnikk og gni en gjenstand som du tror kan være innleveringspliktig, legg den i en ziplock pose, gjerne sammen med litt jord, og lever den inn.
 • Husk innleveringsplikten på før-reformatoriske gjenstander (dvs. eldre enn 1537), samt på mynter eldre enn 1650. Innleveringspliktige mynter kan overlates direkte Universitetets Myntkabinett i Oslo. (men i utgangspunktet, ta kontakt med fylkesarkeolog også ifm. mynter. Samiske kulturminner eldre enn 100 år, og båter mer enn 100 år ; skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært ombord eller deler av slike ting.
 • Bruk ikke metallsøker uten Horten kommunes tillatelse.
 • Vær ytterst forsiktig dersom du kommer over militære eksplosiver som granater og liknende. Rør dem ikke! Sprengkraften er normalt i behold, selv etter mange år i jorda - og følsomheten kan være meget stor! Merk deg stedet, og meld straks fra om funnet til nærmeste politimyndighet.
 • Ta med deg alt oppgravd metallskrap og kast det i nærmeste avfallsdunk.
 • Vær nøye med fylling av hull etter graving. Gress legges tilbake på plass og tråkkes til. Det skal ikke vises i et område når du har vært der. Ta hensyn og gå varsomt fram.
 • Vestfold fylkeskommunes retningslinjer for metallsøk (vedlagt) skal følges.  

Retningslinjer for metallsøk i Vestfold

Før du går ut

 • Det er svært viktig at du har god kontakt med grunneier. Hvis du får finnerlønn, har grunneier krav på halvparten. Det gjelder også der grunneier er kommune, fylkeskommune, opplysningsvesenets fond eller annen offentlig instans. 
 • Funnstedet blir lagt inn i kulturminnedatabasene Askeladden og Kulturminnesøk. Det kan ha betydning for grunneier. Det er derfor viktig at grunneier har godkjent søkingen og vet hva den innebærer.
 • Sjekk Kulturminnesøk. Du finner basen her (kulturminnesok.no). Automatisk fredete kulturminner har en fredet sone på minst fem meter rundt seg. I denne sikringssonen har du ikke lov å søke. Husk at Kulturminnesøk inneholder både feil og mangler, og det kan finnes flere kulturminner i nærheten av dem som er i databasen. Vi anbefaler derfor at du unngår helt å søke på jorder der det er registrert automatisk fredete kulturminner. Går du likevel ut, er det klokt å holde en avstand på minst 50 meter til kulturminnene. Det er ulovlig å søke aktivt etter gjenstander som er fredet i kulturminneloven.
 • Vi vet om kulturminner som ikke er registrert i Kulturminnesøk.  Hvis dere er tre eller flere som skal søke sammen (et såkalt sosialt søk), ønsker vi at dere kontakter oss i forkant. Vi kan hjelpe dere å sjekke at dere ikke kommer i berøring med uregistrerte kulturminner. Arrangøren av et sosialt søk har ansvar for at funn av arkeologisk interesse holdes samlet og ikke forsvinner ut av Vestfold.

I felt

 • Ha med GPS. Det er svært viktig med kartfesting hvis du finner noe du tror er innleveringspliktig. Ta et punkt på funnstedet.
 • Legg funn i egen pose merket med koordinater eller nummerering slik at du vet hvilket funn som tilhører hvilket punkt. Du bør også notere gårdsnavn, gårds- og bruksnummer og dato.
 • Hvis du gjør ett funn som er innleveringspliktig, har du påvist et automatisk fredet kulturminne. Da er det ulovlig å søke videre der. Hold deg minst 50 meter unna.
 • Innleveringspliktige funn må aldri vaskes, renses eller pusses. Det kan skade dem.

Behandling av innleveringspliktig funn etter felt

 • Ta kontakt med våre arkeologer så snart som mulig. Send epost, gjerne med bilde, med det samme du har mulighet og/eller ring første virkedag etter at du gjorde funnet.  
 • Vi legger funnstedet inn i Askeladden og Kulturminnesøk. Deretter sender vi gjenstanden videre til Kulturhistorisk museum. Fyll derfor ut funnskjemaet som du finner her (uio.khm.no), på forhånd. Gårdsnavn, gårds- og bruksnummer, samt grunneiers navn og adresse i tillegg til ditt eget er viktig å fylle ut. 
 • Kulturhistorisk museum konserverer funnet om det trengs.
 • Ikke oppbevar innleveringspliktige funn utenfor fylket de er funnet i.

Finnerlønn

Det har blitt vanlig praksis med finnerlønn, men det er ikke vi som innstiller til en eventuell utbetaling. Du må derfor merke funnskjemaet med informasjon om hvorvidt du ønsker finnerlønn samt navn og kontonummer til både finner og grunneier. 

Informasjon til deg som er grunneier

Funn av arkeologiske gjenstander vil så å si aldri føre til driftsmessige begrensninger. Gjenstander funnet i gårdens mark er en del av gårdens og Vestfolds historie. Ha derfor et bevisst forhold til bruk av metallsøker, og sett deg inn i det som skjer. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller betenkeligheter.

Sosiale søk

Dette er ikke lønnede oppdrag, men sosiale dugnader der metallsøkerhobbyen kan fylle en faglig funksjon. Vi har kapasitet til ett eller to slike arrangementer i året. Når vi er arrangør, er det åpent for alle å melde seg på. Sosiale søk er en viktig arena for å bli kjent med hverandre. Vi mener denne arbeidsformen har flest muligheter for å gi faglig verdifull informasjon.

Vi samarbeider vanligvis med Norges Metallsøkerforening i gjennomføringen av sosiale søk.

En gang i året arrangerer vi informasjonsmøter for metallsøkere som er aktive i Vestfold.

Metallsøker i fylkeskommunens forvaltning

Vi bruker metallsøking aktivt og samarbeider med Arne Schau AS ved arkeologiske registreringer. Det er en fordel for oss med en fast samarbeidspartner, og vi har derfor sjelden behov for ytterligere kapasitet. Vi kan kun samarbeide med registrerte enkeltmannsforetak eller firma.

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284