23.03: Ny støtteordning til lokalt næringsliv

Klikk for stort bildeDet opprettes en kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i Horten kommune. Frist for innsending av søknader om støtte er 5. april 2021. 

Koronautbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet. Horten kommune lyser med dette ut midler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet. 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Send søknad

Søkerportalen regionalforvaltning.no benyttes for innsending av søknader om støtte.
Ordningen heter «Kommunal kompensasjonsordning Horten kommune mars 2021»

Gå til søknad om støtte

Om søknaden

 • Etter vedtak om tildeling eller avslag på støtte, er det en klagefrist på 3 uker. 
 • Horten kommune forbeholder seg retten til å forlenge søknadsprosessen ved for få innkomne søknader. 
 • Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en revisor- eller regnskapsfører godkjent rapport til Horten kommune om hvordan midlene er anvendt.
 • De som har mottatt over 200 000 kr i tilskudd, må ha en revisorgodkjent rapport.  
 • Rapporten sendes til postmottak@horten.kommune.no og merkes med «Næringsutvikling sak 21/1620». 
 • Utbetalt støtte som ikke er benyttet i henhold til tildelingskriteriene nevnt lenger ned i saken, kan bli krevd tilbakebetalt.

Spørsmål om støtte

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til næringssjef Karl Jørgen Tofte 
E-post: Karl.jorgen.tofte@horten.kommune.no 
Telefon: 97 58 58 64 

 

Hvem kan søke? 

 • Handelsvirksomheter/butikker som selger direkte til forbruker 
 • Reiselivsvirksomheter herunder hoteller og andre overnattingssteder, eventselskaper og lokale 
 • reisebyråer 
 • Servicevirksomheter herunder private fritidstilbud (bowling, klatrehaller, treningssentre, mm), 
 • serveringssteder, private kulturarrangører og –tilbydere (kulturbasert næring, utøvende 
 • kunstnere mm) 
 • Private transportvirksomheter herunder lokale turbussoperatører og taxiselskaper 
 • Ordningen begrenses til små og mellomstore bedrifter (NHO sin definisjon 1-100 ansatte) og der 
 • hoveddelen av driften er lokalisert i Horten kommune. 

Tildelingskriterier 

 • 80% av støtten utbetales ut i fra forholdsmessig samlet nedgang i omsetningen i perioden januar + februar 2021 i forhold til samme periode i 2020 som følge av Koronapandemien. 
 • For nye virksomheter som ikke hadde omsetning i januar-februar 2020, er grunnlaget samlet fall i omsetningen i januar+februar 2021 ift budsjett. Budsjettet må fremstå som realistisk. 
 • Søkere skal dokumentere nedgangen i form av omsetnings- og budsjettall og opplyse om allerede mottatt Korona støtte.  
 • 2/12 (støttegrunnlaget er omsetningstap i to måneder) av allerede mottatt Korona støtte fratrekkes beregningsgrunnlaget 
 • 20% av støtten utbetales forholdsmessig ut i fra antall ansatte/permitterte i virksomheten pr. 28.2.21 
 • Støtten skal i hovedsak brukes til å dekke faste utgifter til drift, herunder lønn, husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter, gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner, lønn/honorar i utviklingsprosjekter, mv. 
 • Skatteattest skal vedlegges søknaden og støtte tildeles ikke til virksomheter som anses ikke å være solvente 
 • Det foreligger ikke noen konkursbegjæring mot bedriften på verken tildelingstidspunktet, eller utbetalingstidspunktet.  
 • Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden. 
 • Støtten gis etter reglene for bagatellmessig støtte, det vil si at søkere må bekrefte at de samlet over tre regnskapsår ikke har mottatt offentlig støtte på mer enn 200.000 Euro 
 • Det gjøres oppmerksom på at offentlige tilskudd vil normalt sett være skattepliktige, men for mer info vennligst ta kontakt med din egen regnskapsfører og eventuelt Skatteetaten. 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284