Informasjonsbehov og personvern under pandemien

Kommunevåpenet

Vår oppgave er å ivareta alle innbyggerne våre, enten du er frisk eller om du blir smittet. Er du smittet eller nærkontakt vil du bli kontaktet direkte. Når det gjelder informasjon som blir lagt ut offentlig, må vi balansere mellom disse behovene:

 1. Innbyggernes behov for å vite noe om den lokale smittesituasjonen: 
  Antallet smittede og smittespredning gir oss en pekepinn på hvor forsiktige vi må være og hvilke hensyn vi må ta. Befolkningen har også behov for å se hvordan lokale myndigheter håndterer smittesituasjonen, spesielt ved lokale utbrudd.
   
 2. Myndighetenes behov for å gi råd til deler av befolkningen man ellers ikke når: 
  Det kan f.eks. være kunder som har besøkt et sted med smitte, uten at man vet hvem disse er.
   
 3. Innbyggernes behov for privatliv og vern av personlige helseopplysninger: 
  For det første er dette en rettighet, og for det andre vil offentlig identifisering av smittede og nærkontakter gjøre at noen vil unnlate å teste seg eller informere om nærkontakter.
   

Vi skal vektlegge behovet for informasjon til deg som vanlig innbygger samtidig med hensynet til personvernet til deg som er syk. Ved smitteutbrudd skal vi gi god informasjon til de som er rammet av smitten og tilstrekkelig informasjon til resten av befolkningen.

Personvern

Alle har rett til vern av sine personlige helseopplysninger. Vi må alltid være varsomme når vi oppgir opplysninger knyttet til et smitteutbrudd. Det må foreligge et berettiget behov som veier tyngre enn behovet for vern av privatlivet dersom Horten kommune skal gå ut offentlig med smitteopplysninger. Opplysningene skal ikke gå lengre enn det som er nødvendig for formålet. Andre opplysninger enn navn og adresse vil også kunne bidra til å identifisere smittede eller nærkontakter, og skal ikke deles unødvendig av kommunen. At enkeltpersoner selv, evt. sammen med arbeidsgiver deler opplysninger med andre, gir ikke kommunen automatisk rett til å gjøre det samme.

Dersom det er nødvendig for å begrense videre smitte, kan kommunen informere befolkningen om særlige forholdsregler for personer som f.eks. har besøkt et bestemt utested, kontor eller butikk. Selv der dette reduserer personvernet for enkelte ansatte. Her må kommunen veie behovet for smitteverntiltak, opp mot den enkeltes rett til vern.

Smittetall

Administrasjonen har gjort følgende vurderinger av dagens informasjonspraksis rundt smittetall.

Antall smittede

-Kommunen rapporterer på smittesituasjonen ved å offentliggjøre antall innbyggere med påvist covid-19. I tillegg kan det i sammenheng med utbrudd være aktuelt å rapportere på smitte av personer som bor i kommunen over tid, som f.eks. innsatte i fengsel eller utenbys studenter.

-Tidlig i pandemien var det et informasjonsbehov rundt hvilke aldersgrupper som ble rammet, og om kjønnene ble rammet i like stor grad. Derfor oppga kommunen aldersgrupper og kjønn for smittetilfellene. Nå er det allment kjent at covid-19 kan ramme alle aldersgrupper og begge kjønn omtrent likt, og behov for offentlig informasjonen på lokalt nivå er mindre for disse forholdene. Dessuten er fokuset økende på enkelttilfeller og konkret hvor og hvordan disse er smittet. 

Antall nærkontakter:

-Kommunen har ikke oversikt over antall personer i karantene. Mange går selv i karantene i henhold til karantenereglene, uten at de trenger å melde fra om dette. Andre blir kontaktet av kommunen fordi vi får informasjon fra FHI eller andre kommuner. Dette er heller ikke noe kommunen automatisk varsler offentligheten om.

-Knyttet til utbrudd kan det likevel være aktuelt å oppgi antall nærkontakter til de smittede, for å gi et bilde på omfanget. Dette tallet vil likevel ikke omfatte alle som er i karantene i kommunen, og kan variere fra dag til dag ettersom når karantenene startet.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284