Gjeldende tiltak og anbefalinger

Klikk for stort bilde Her finner du oversikt over gjeldende nasjonale og kommunale tiltak i Horten for å hindre smittespredning av korona. 

Regjeringen har besluttet å innføre strengere restriksjoner i følgende kommuner:

 • Holmestrand
 • Horten
 • Larvik
 • Sandefjord

Tiltakene er regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5B

Se hele forskriften (ekstern lenke)

 Under kan du lese hva som gjelder i Horten i tiden framover.

Kort oppsummert om nye tiltak:

For alle nyanser og detaljer i forskriftene, se eget punkt.

Barnehager og skoler

 • Barnehager og skoler fortsetter som før (på gult nivå).
 • Kommuneoverlegen har besluttet at undervisning på Videregående skal foregå digitalt.
 • Stengte lokaler og digital undervisning på Universitetet 

Butikker

 • Kan holde åpent.

Hjemmekontor

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Idrett

 • Forbud mot innendørs idrett og fritidsaktiviteter for voksne
 • Svært begrenset aktivitet i svømmehaller og treningssentre

Kultur

 • Stengte museer og kinoer

  Munnbind

  • Påbud om munnbind situasjoner hvor man ikke kan holde en meters avstand

  Se egen sak om bruk av munnbind

  Offentlige arrangementer

  • De fleste arrangementer stenges.

  Serveringssteder

  • Skjenkestopp

  Skoleskyss

  • Tiltaket om smittesikker skoleskyss for barn og unge opprettholdes.

  Les: Smittesikker skoleskyss

  Vaksinering

  • Arbeidet med vaksinering blir ikke påvirket av disse tiltakene.

   

  Tiltak som gjelder fra 5. mars klokken 00.00 til 16. mars klokken 23.59

  Arbeidsplasser

  • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
  • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
  • Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig.
  • Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette

  Arrangementer

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
  • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall.
  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

   Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

   • Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler fortsetter som i dag.
   • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Undervisningen gjøres  digitalt.
   • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.
   • Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring
   • Institusjonene kan holde lokalene åpne dersom det er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

   Butikker

   • Kan holde åpent.

    Idretts- og fritidsaktiviteter

    • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt. 
    • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

    Restauranter, kafeer, barer og hoteller

    • Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

    Plikt til å bruke munnbind

    • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
    • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
    • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
    • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

    Stenging av virksomheter

    Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

    Idrett

    idretts- og fritidsaktiviteter:

    • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år.
    • Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
    • Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

    Treningssentre, men med unntak:

    • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
    • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

    Svømmehaller, men med unntak:

    • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
    • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
    • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

    Kultur og fritid

    • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder,
    • Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
    • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

    Unntak:

    • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år
    • Utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, men da uten at fritidsaktiviteter for andre skjer på samme sted.
    • Tros- og livssynshus kan holde åpent, men ikke mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.

    I tillegg gjelder følgende anbefalinger:

    • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
    • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
    • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
    • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
    • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
    • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
    • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
    • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
    • En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

     

    Kommunale tjenestetilbud:

    Bobilparkering

    • Stengt

    Idrett

    Kultur

    • Bakkenteigen kulturhus: Stengt
    • Biblioteket: Holder åpent for utlån. Ikke arrangementer eller åpent for grupper. Bibliotekavdelingen på Åsgården skole er åpent.
    • Horten kino: Se Horten kinos hjemmesider for oppdatert informasjon vedrørende covid-19.
    • Kulturhuset 37: Ung 37 og andre fritidsklubber har åpent med smitteverntiltak og begrensing på antall som kan være tilstede. Cafe Gul har åpent.

    Nav

    • Holder åpent som tidligere

    Rådhuset

    • Barnevernet: Ingen endring i tjenestene
    • Byggesak: Kun digitale møter etter avtale
    • Helsestasjonen: Ingen endring i tjenestene
    • Servicetorget: Normal åpningstid.

    Skoler og barnehager

    • Barnehager: Barna møter i barnehagen.
    • Barneskoler: Barna møter på skolen.
    • Kulturskolen: Gradvis fysisk undervisning fra uke 3. Elever vil bli kontaktet
    • Skolehelsetjeneste: ingen endring i tjenestene
    • Ungdomsskoler: Elever møter på skolen 
    • Voksenopplæringen: Elever møter på skolen.

    Sykehjem, boliger og aktivitetssenter

    Husk det viktigste!

    • Hold avstand.
    • Hold hendene rene.
    • Hold deg hjemme hvis du er syk.
    • Hold nede antall personer du møter

    Det er fortsatt svært viktig at alle følger anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter med å holde avstand og ha god hygiene, samt å begrense sosial kontakt. Hold spesiell god avstand, 2 meter, til personer i risikosonen. 

    Viktige prinsipper

    1. Alle har et selvstendig ansvar for å følge lovverket og anbefalingene.

    2. Næringslivet og kulturarrangører har et selvstendig ansvar for å følge lovverket.

    3. Nasjonale lover og forskrifter gjelder hele landet.

    4.Horten kommune eller kommuneoverlegen har ikke anledning til å gi dispensasjoner fra kravene.

    Noe du ikke finner svar på?

    For oppdaterte nasjonale retningslinjer kan du se på www.fhi.no eller www.regjeringen.no. 

    Sjekk helsenorge for mer informasjon. 

    Sjekk også rådene for koronahverdagen

    Kontakt

    • Horten Kommune
     Postboks 10,
     3191 HORTEN
    • Besøk
     Teatergata 11
     3187 HORTEN
    • Telefon
     33 08 50 00
    • E-post
     postmottak@horten.kommune.no
    • Åpningstider
     Hverdager: 08-15.00
    • Organisasjonsnummer
     964 951 284