04.01: Kommunal kompensasjonsordning - desember 2021

Kommunevåpen - Klikk for stort bilde 

Horten kommune lyser med dette ut støttemidler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet i november og desember 2021. Dette er den 5. runden med kommunal kompensasjonsordning siden pandemiutbruddet 12. mars 2020. Fristen for å søke er 16. januar, men kan forlenges ved for få innkomne søknader.

Støtteordningen er en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 553, post 68N kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Søk støtte

I henhold til krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttes regionalforvaltning.no som søknadsportal.

Send din søknad her

Frist for innsending av søknader om støtte er 16. januar 2022.

Spørsmål og klagegang

Etter vedtak om tildeling eller avslag på støtte, er det en klagefrist på 3 uker.

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til næringssjef Karl Jørgen Tofte:

E-post: Karl.jorgen.tofte@horten.kommune.no

Telefon: 975 85 864

Om kommunal kompensasjonsordning

Hvem kan søke?
 • Alle med registrert serveringsbevilgning i Horten kommune som har en aktiv drift og hvor servering er hovedbeskjeftigelsen.
 • Ordningen begrenses til små og mellomstore bedrifter (NHO sin definisjon 1- 100 ansatte). Virksomheten må være etablert før 1.1.2021 for å kunne søke.
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Utbetalt støtte skal benyttes til å styrke driften av virksomheten i Horten kommune
 • En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern) utenfor egen kommune, kan ikke søke. Franchise virksomheter kan søke.
Kriterier for beregning av støttebeløp

Totalrammen som denne gangen er på kr 1.558.000, fordeles prosentvis mellom godkjente søkere ut i fra følgende forhold:

 • Dokumentert redusert omsetning i november+desember 2021 ift budsjettert omsetning i november+desember 2021  
 • Antall årsverk (% innmeldt i AA-registeret) i aktiv drift (ikke permitterte)

Støtten beregnes på følgende måte:

 • Omsetningsfall vektes med 50% og antall årsverk med 50%.
 • Maksbeløp settes til kr 200.000
 • Minimumsbeløp settes til kr 20.000
 • Ved få søknader som tilfredsstiller alle kriterier, kan noen av kriteriene fravikes
 • Ved stor søkemengde vil søkere som ikke tidligere har mottatt kommunal støtte, kunne bli prioritert
Øvrige forutsetninger
 • Skatteattest ikke eldre enn en måned fra søknadstidspunkt skal vedlegges søknaden og støtte tildeles ikke til virksomheter som anses ikke å være solvente.
 • Virksomheter som har en utestående gjeld til offentlige kreditorer på kr 100.000 eller mer skal legge frem en godkjent nedbetalingsplan for å være aktuell søker.
 • Det er ikke tillatt å gi støtte til foretak som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.
 • Det skal ikke foreligge noen konkursbegjæring mot bedriften på verken tildelingstidspunktet, eller utbetalingstidspunktet.
 • Eventuelle forfalte krav mot Horten kommune motregnes før eventuell reststøtte tildeles
 • Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL).
 • Det gjøres oppmerksom på at offentlige tilskudd vil normalt sett være skattepliktige, men for mer info vennligst ta kontakt med din egen regnskapsfører og eventuelt Skatteetaten.
 • Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en revisor- eller regnskapsfører godkjent rapport til Horten kommune om hvordan midlene er anvendt. Utbetalt støtte som ikke er benyttet iht. tildelingskriteriene nevnt ovenfor, kan bli krevd tilbakebetalt.’
 • Horten kommune forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284