Nyinstallasjon eller utskifting av vannmåler

VANNMÅLERANMELDELSE

Alle nye vannmålere skal registreres av utførende rørlegger. Vannmåleranmeldelsen sendes til postmottak@horten.kommune.no. Hver eiendom har normalt kun én tilknytning. I de tilfeller der en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en vannmåler for hver tilknytning.

Anmeldelse av vannmåler (PDF, 205 kB)

 

VANNMÅLERAVLESNING MED SMS

Innsamling av vannmåleravlesning skjer nå med utsending av SMS og svar via SMS eller leseav.no. Kommunen kan kreve at abonnenten dokumenterer at godkjent firma hvert 8. år har kontrollert og funnet måleren i orden eller skiftet ut denne.

Orientering om SMS-avlesning. (PDF, 372 kB)

ANSKAFFELSE, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD AV VANNMÅLER

Måleren er abonnentens eiendom og bekostes av denne. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket. Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og evt. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av utførende rørlegger eller - etter spesiell avtale - av kommunen. Abonnenten er selv ansvarlig for kontroll, vedlikehold og utskifting. Dersom plombering brytes skal kommunen varsles snarest for ny plombering.

KONTROLL

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting. Kommunen kan kreve at abonnenten dokumenterer at godkjent firma hvert 8. år har kontrollert og funnet måleren i orden eller skiftet ut denne. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5%, foretas justering av årsgebyret for foregående år. Utskifting bekostes i sin helhet av abonnenten. Dersom feilmålte mengder ikke kan beregnes nøyaktig uten at dette medfører store kostnader vil gebyret justeres. Gebyret justeres da med gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret. Flere tilknytninger: Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende.

ANNET

Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke. Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler. Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Plomberte målere kan kun åpnes av godkjent rørlegger, av kommunens personell, eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger fire. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284