Bestemmelser for midlertidig tilknytning vann

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Bestemmelser

Engangsgebyr for tilknytning betales dersom tilknytningen opprettholdes utover kommunens godkjennelse for midlertidig tilknytning.
Kommunen kan avtale (fastsette) pris i enkeltstående tilfeller med basis i regulativets priser.

Alle tilknytninger og alle frakoblinger krever rørleggermelding.

For andre forhold forbundet med midlertidig tilknytning til kommunalt vann og avløp gjelder de samme administrative og tekniske bestemmelser som for vanlig/permanent tilknytning.

Kontakt

Thomas Kirkhus
Enhetsleder kommunalteknisk planavdeling
Mob: 452 73 707

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284