Ikke kommunalt tilknyttet avløp (private avløpsløsninger).

I Horten er mange eiendommer tilknyttet det kommunale ledningsnettet, og betaler avløpsgebyr.

De eiendommene som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett har egne, private avløp.

 

 

Ved oppgradering eller utskiftning av private avløp skal det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften. Det skal også søkes om tillatelse til tiltak (etablering/nedsetting av avløpsanlegg) etter plan – og bygningsloven. Dette gjøres av kvalifisert entreprenør/rørleggerfirma som må erklære ansvarsrett. Søknadene skal sendes henholdsvis kommunalteknisk planavdeling (søknad om utslippstillatelse) og byggesaksavdelingen (søknad om tillatelse til tiltak).

Søknad om utslippstillatelse skal nabovarsles (enten rekommandert eller ved signert samtykke), og uttalelsesfristen er 4 uker. Nabovarsel skal følge søknaden.  Søker må forholde seg til forurensningsforskriftens bestemmelser og bestemmelser i vedtatt lokal forskrift for Horten kommune. Saksbehandlingstid ved komplett søknad er 6 uker.

Private avløpsanlegg må alltid tømmes for septik, og det skal betales gebyr for tømming. All tømming skal bestilles av det firma som Horten kommune til enhver tid har avtale med.

Det er av Horten kommunestyre 20.06.2016 vedtatt lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe, Horten kommune, Vestfold. Lokal forskrift erstatter § 12 – 7 til §12 – 13 i forurensningsforskriften.

Ved søknad om utslippstillatelse må en forholde seg til krav i lokal forskrift, og generell søknad og saksbehandling etter forurensningsforskriftens kapittel 12.

Kontakt

Guro Horvei
ingeniør forurensning

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284