Avløpsvann til kommunal avløpsledning

Klikk for stort bilde Driften av ledningsnettet vårt er et felles ansvar.

Avløpsvann til kommunalt nett skal ikke inneholde olje, fett, kjemikalier, bensin eller lignende. Dette kan føre til driftsproblemer på avløpsnett og renseanlegg. Slamkvaliteten forringes og det blir økt fare for helseskader hos personellet som arbeider med avløpsnett og renseanlegg.

Hvorfor er dette viktig?

Fett og oljer fra matlaging vil stivne og tette igjen private og kommunale avløpsledninger. På sin side vil kjemikalier og petroleumsprodukter skade renseprosess og slam. Slikt avløpsvann skal renses i utskillere eller renseanlegg før det føres inn på det kommunale nettet eller til resipient. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelser og vedtak fattet i medhold av disse overholdes. Slike krav er hjemlet kap. 15 og 15 A i forurensningsforskriften og ”standard abonnementsvilkår for vann og avløp”.

For å hindre problemer og å unngå forurensning og/eller fare for forurensning, kan kommunen stille krav til installasjon og drift av olje – og fettutskillere med tilhørende vilkår både til nye og eksisterende utslipp av olje -, fett og /eller industrielt avløpsvann til kommunens avløpsnett og resipient.

Hva abonnent tømmer i do eller utslagsvask, er avgjørende for om privat eller kommunalt ledningsnett fungerer etter hensikten. Fett avleires fort i ledningsnettet og private ledninger går ofte tette da det her heller ikke er faste vedlikeholdstiltak. Avløpsvann i kjellere opptrer stadig hyppigere etter hvert som mer olje og fett havner i ledningsnettet. Ta derfor vare på dette og lever det som matavfall. Da unngår vi også rotter og mus som leve godt og formere seg.

Tillatelse til utslipp av oljeholdig og fettholdig avløpsvann er søknadspliktig (PDF, 90 kB).

Stadig hyppigere regnvær med høy intensitet gjør at det er veldig viktig å holde ledningsnettet åpent, men like viktig er det at det kun er avløpsvann fra innvendig i huset som skal inn på ledningen som går til renseanlegget. (Spillvann) Vann fra takrenner og terreng skal ikke kobles direkte ned på dreneringen. Dette skal trekke ned gjennom bakken til det møter dreneringen og føres vekk. På den måten vil belastningen på ledningsnettet forskyves i tid og faren for oppstuing i nettet reduseres betydelig. Standard abonnementsvilkår beskriver abonnents ansvar.

Kontakt

Thomas Kirkhus
Enhetsleder kommunalteknisk planavdeling
Mob: 452 73 707

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284