Avløp

Håndtering av avløpsvann

 

Avløpsvann fra bolig eller næring er enten tilknyttet kommunalt nett eller passerer privat renseinnretning før vannet føres til utslippssted.

Horten kommune som ledningseier har ansvar for drift / vedlikehold av ca. 155 km kloakkledninger.

På ledningsnettet er det plassert forskjellige konstruksjoner for å kontrollere kloakkstrømmen, bedre driftssikkerheten og for å redusere omfanget av vedlikeholdet. Det er i denne sammenheng installert 16 stk. kloakkregulatorer, 44 stk. driftsoverløp og 20 stk. sandfangkummer.

For å få avløpsvannet frem til kommunens tre renseanlegg er det etablert totalt 24 stk. kloakkpumpestasjoner. Alle pumpestasjonene er utstyrt med minimum 2 stk. pumper for sikker drift. Stasjonene tilfredsstiller strenge arbeidsmiljø- og sikkerhetskrav.

Horten kommune eier og har driftsansvaret for 3 stk. renseanlegg - beliggende i henholdsvis Åsgårdstrand, på Nykirke og på Falkensten.
Renseanleggenes hydrauliske kapasitet er for Åsgårdstrand ca. 40 l/s, Nykirke ca. 7 l/s og for Falkensten ca. 310 l/s.

Avvannet kloakkslam fra renseanleggene (ca. 50 tonn/uke) blir hygienisert (bakteriefjerning) og stabilisert (luktfjerning) - før det gjenbrukes på jordbruksarealer for korn og grassvekster.

Før slam tillates benyttet på jordbruksarealer er slammet gjenstand for en kontinuerlig og omfattende kvalitetskontroll med hensyn til bl.a. tungmetallinnhold.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284