Tjenestebeskrivelse vannforsyning

Horten kommune skal levere drikkevann som næringsmiddel.

 

Hvem kan få tjenesten: Alle eiendommer som kan tilknyttes kommunal hovedledning.

Tjenestens innhold:

 • Produksjon og distribusjon av drikkevann med:
 • Vannkvalitet som oppfyller krav stilt i Drikkevannsforskriften.
 • Trykk i en normal driftssituasjon på mellom 2 og 6 bar.
 • Leveringssikkerhet med tilstrekkelig drikkevann til eget forbruk.

Hva kan du forvente av oss:

 • Alle planlagte stopp i leveransen eller inngrep som medfører avvik i vannkvalitet av betydning for deg, forhåndsvarsles lokalt eller gjennom dagspressen.
 • Kommunen varsler umiddelbart ved akutt forurensning som kan påvirke drikkevannet i en grad som gjør at det ikke lenger er hygienisk betryggende.
 • Kommunen kunngjør årlig endringer i priser og/eller leveransen før du mottar første faktura.

Hva vi forventer av deg:

 • Å betale vanngebyr i henhold til korrekt fakturagrunnlag.
 • Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser.
 • Sikre at innvendige installasjoner (husapparater og sanitæranlegg) blir dimensjonert og valgt basert på vannkvalitet, driftstrykk og trykkvariasjoner.
 • Vedlikeholde dine private anlegg i hht. kommunens bestemmelser.
 • Å utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest eller innen gitte frister.
 • Kjenne til plassering av reduksjonsventil/sikkerhetsventil og stoppekran.
 • Foreta avlesning av eventuelt installert vannmåler innen gitt tidsfrist, og å overholde andre betingelser i tekniske bestemmelser for bruk av vannmåler.
 • Varsle kommunen ved uregelmessigheter i vannforsyningen.
 • For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen.

Praktiske opplysninger:

 • Vanntrykk og mengde påvirkes når ledningsnett benyttes til brannslukking og ved andre nødssituasjoner. Reduser da eget forbruk mest mulig.
 • Du kan, under vanlige driftsforhold, benytte drikkevann til vanning. Det innføres restriksjoner mot hagevanning ved behov. Du vil bli varslet i media minst 24 timer før innføringen.
 • Der kapasiteten tillater dette, og etter avtale med kommunen, kan du benytte drikkevann til eget sprinkleranlegg, landbruksvanning og andre former for vannuttak.

Betaling: Gebyret går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til vannforsyningen. Størrelsen på gebyret fastsettes (revideres) årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284