Tjenestebeskrivelse avløp

Tjenesten omfatter hygienisk og forsvarlig bortledning, og rensing av avløpsvann.

Hvem kan få tjenesten: Alle eiendommer som kan tilknyttes kommunal avløpsledning.

Målgruppe: Alle kommunens innbyggere.

Tjenestens innhold: Spillvann (kloakkvann) skal ledes bort og renses. Kommunen tilrettelegger også i stor grad for å gi anledning til å lede overvann (regnvannet og drensvannet) bort fra eiendommen for eldre anlegg, for nye anlegg skal overvann tas hånd om på egen eiendom. Bortledningen skal ikke føre til utslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon. Kommunen skal drifte og vedlikeholde avløpsanleggene for å tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner. Kommunen skal ha et beredskapssystem for å kunne handle raskt ved kritiske driftsproblemer.

Hva kan du forvente av oss: Informere og varsle abonnentene. •Ved akutte utslipp til vann og vassdrag, som kan ha betydning for deg, blir du varslet så snart som mulig.

Hva vi forventer av deg: Betale avløpsgebyr i henhold til korrekt grunnlag. •Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser. •Vedlikeholde dine private anlegg i henhold til kommunens bestemmelser. •Kjenne plasseringen av privat septiktank/slamavskiller. •Søke å utbedre registrerte feil på dine private anlegg. •Aldri tømme rester av kjemikalier, oljer, løsemidler m.m. eller gjenstander som bleier, hår, Q-tips (vattpinner), sanitetsbind og lignende i toalettet. •Der flomfaren er kjent, sikre eiendommen mot oversvømmelser. •Kjøkkenavfallskvern tillates ikke i Horten Kommune. •Varsle kommunen ved forstyrrelser/uregelmessigheter ved avløpssystemet. •For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen.

Praktiske opplysninger: Dersom du ikke er tilknyttet ledningsnettet, men har eget avløpsanlegg, som f.eks. slamavskiller eller infiltrasjonsanlegg, skal du få tømt slammet fra anlegget 1 gang hvert annet år. Tette tanker besørges tømt av Horten Kommune 1 gang hvert år.

Betaling: Gebyret går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til avløpstjenestene. Størrelsen på gebyret fastsettes (revideres) årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Behandlingstid: Dine henvendelser vedrørende driftsproblemer (både skriftlige og muntlige) besvares senest innen 3 uker fra mottakstidspunktet.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284