Felles postkassestativer - en oppdatert huskeliste

Postkasser på stativ - Klikk for stort bilde  

Dette må du huske på dersom Posten Norge har bedt deg om å samordne postkassen med naboen.

Felles postkassestativ

Generelt

Høsten 2009 vedtok Posten å praktisere en tydeligere håndtering av Postens retningslinjer, herunder Postens adgang til å anvise plassering av postkasser «inntil en avstand på 100 meter fra port/innkjørsel». At Posten har anledning til å kreve felles postkassestativ i tettbygde strøk er slått fast av Sivilombudsmannen.  Også i Horten har en rekke husstander mottatt brev med krav om at postkassene skal plasseres i et felles postkassestativ.

Med brevene følger det ofte et kart med anvisning på hvor det nye postkassestativet foreslås plassert. Denne plasseringen er satt ut fra hensynet til en mest mulig effektiv og rasjonell postomdeling. Oppsetting av et felles postkassestativ er et privatrettslig forhold mellom de enkelte husstandene og posten, og husstandene bør bli enige om en plassering, fortrinnsvis på en av de berørte eiendommene.

Søknadsplikt

Oppføring eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. For at et postkassestativ ikke skal være søknadspliktig må det være unntatt søknadsplikt i lov eller forskrift. Plan- og bygningsloven (pbl) åpner for et unntak fra søknadsplikt for «...andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten», jf. pbl § 20-5 g). Horten kommune mener at et felles postkassestativ på visse vilkår kan fritas fra søknadsplikten.

I regulerte områder er det ofte tegnet inn byggegrense langs veiene (se bilde). I områder hvor det ikke er vedtatt byggegrense i reguleringsplan, gjelder veglovas bestemmelser om byggegrense.

Kommunal vegmyndighet fritar tiltak langs kommunal veg for søknadsplikten etter veglova, hvor byggegrensen er 15 meter senter vei, under visse forutsetninger.

Byggegrensen skal sikre en inngrepsfri «buffer» mellom bebyggelsen og veien. Denne bufferen gir gata struktur, gir plass til snø opplag og bidrar til å sikre frisikt. Et postkassestativ er en konstruksjon som i utgangspunktet ikke kan plasseres utenfor byggegrensen, uten at det eventuelt blir søkt om og gitt dispensasjon.

Som en følge av Postens krav om et felles postkassestativ, ønsker kommunen å tilpasse regelverket. Mindre konstruksjoner kan, under visse forutsetninger, føres opp i strid med byggegrensen, uten foregående dispensasjonsbehandling.

Dersom naboene ikke har klart å plassere postkassestativet på en av de berørte eiendommene, gjelder følgende:

 1. Få oversikt over hvem som eier veiarealet; vegstatus og rette vegmyndighet er tilgjengelig via www.vegkart.no. Dersom det er en fylkesvei, sendes søknad om plassering til post@vtfk.no
 2. Naboer kan søke Horten kommune om tillatelse til å plassere postkassestativet på kommunal vei/grunn;
 • Felles søknad, som representerer alle berørte naboer, sendes postmottak@horten.kommune.no
 • Søknaden må inneholde;
  • Situasjonskart som viser nøyaktig plassering (bruk kommunens kartportal)
  • Målsatt skisse av postkassestativet slik det er planlagt
 • Søknaden blir vurdert enkeltvis etter følgende forhold;
  • Plasseringen må ikke komme i konflikt med sikt i kryss/avkjørsler
  • Dersom stativet har nærhet til vei, må det tåle drift og vedlikehold av offentlig vei, herunder brøyting, snø opplag ol
  • Dersom kommunen skal benytte arealet til eget bruk, gir vi ikke tillatelse til å etablere et postkassestativ
 • Dersom det gis tillatelse, må søker;
  • Sikre seg mot at det bankes, f.eks et jordspyd, inn i kabler som; fiber, strøm, vann og avløp osv.
  • Gjennomføre en kabelpåvisning. Geomatikk kan utføre denne
  • Oppfylle forpliktelsene beskrevet i «vedlegg til erklæring om rettighet i fast eiendom»

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284