Den nødvendige samtalen

Klikk for stort bilde Den nødvendige samtalen er en planlagt og godt forberedt samtale mellom profesjonelle og foreldre. Den tar utgangspunkt i en bekymring for et barn/ungdom basert på konkrete og systematiske observasjoner.

Målet med samtalen er å etablere et samarbeid med foreldrene rundt tiltak som kan bedre barnets/ungdommens situasjon.

Den nødvendige samtalen

Det er viktig å ta opp uroen/ bekymringen med den det gjelder på en respektfull måte. Noen ganger møter en benekting og avvisning, som kan bidra til at det er lett å overse problemet.

Det er viktig å være respektfull, tillitsskapende, tålmodig og utholdende i slike tilfeller. En bør på forhånd tenke nøye gjennom hva som bør sies, og hvordan det skal sies.
Planlegging av samtalen
 • Hvem som skal delta? Det kan være en fordel å være to personer til stede under samtalen med den det gjelder
 • Lag på forhånd ei liste over punkter det er viktig å få formidlet under samtalen.
 • Avtal hvem som sier hva. Avtal hvem som skriver referat, og hvem som skal passe på at dere kommer gjennom alle de planlagte punktene.
 • Husk at det er en bekymring dere skal formidle; ikke en anklage. Dere skal informere om hva dere har sett som vekker bekymring. Vis respekt. Ikke vær fordømmende.
 • Møt foreldrene med en holdning om at de i utgangspunktet vil barnets beste. Hold fokus på hva barnet trenger og hvordan de voksne kan hjelpe barnet på best mulig måte
Gjennomføring av samtalen
 • Pass på at den/de dere møter også får komme fram med sitt og sitt perspektiv på saken. Spør om de kjenner igjen de observasjonene dere har gjort. Gi rom for tenkepauser.
 • Dersom den/de dere møter blir sinte og kommer i forsvar, ikke svar med samme mynt, men gi dem tid. Uttrykk forståelse for at samtalen kan oppleves ubehagelig, men hold fast på at den er nødvendig. Når det passer, vend tilbake til temaet og de forberedte punktene
 • Bli enige om hva dere har avtalt før dere går fra hverandre.
 • Skriv et kort avtalereferat fra møtet
Etter samtalen

Etter at samtalen er gjennomført kan det videre forløpet skje på flere måter. Dette vil avhenge av hva dere kom fram til i fellesskap og hvor alvorlig et eventuelt problem er. Det er vanskelig å gi generelle råd for denne prosessen. Du må sammen med din leder vurdere din bekymring og de ulike handlingsalternativene.

 • Det kan være lurt å gi den det gjelder noe tid til å tenke gjennom saken. Dersom det etter en slik samtale ikke skjer noe, vil antakelig behovet for en ny samtale melde seg.
 • Slike samtaler kan oppleves vanskelig for den det gjelder, og i noen tilfeller vil en stå overfor foreldre som opplever seg presset eller truet og som truer med vold. Dersom dette skjer, skal det straks meldes fra til enhetsleder, som skal vurdere om episoden skal meldes til politiet. Den som har blitt truet, kan selvsagt også anmelde forholdet på selvstendig grunnlag. Det er viktig å notere hva som har skjedd, og hva som har blitt sagt.
 • Den nødvendige samtalen forløper seg ofte over flere møter. Foreldrene skal ha anledning til å ta inn over seg det som er blitt formidlet. Endringsarbeid er prosesser over tid. Avtal derfor ny samtale med foreldrene, for å sikre at tiltakene dere har igangsatt får ønskede effekter.
 • Hvis foreldre ønsker hjelp ut over det som din enhet kan tilby, må dere videreformidle hvor de kan få hjelp av andre instanser.  
Refleksjoner i ettertid
 • Forsto foreldrene bekymringen dere har for barnet?
 • Ble det etablert et godt samarbeid med foreldre og realistiske mål for å hjelpe barnet?
 • Vil oppfølgingsplanen sikre god nok endring og progresjon?
 • Hvordan ser bekymringen ut nå? Er den mindre eller større? Hvorfor?
 • Hvordan skal det øvrige personalet informeres, og om hva?
 • Hvordan har hver og en av dere det etter samtalen? Gi hverandre tilbakemelding på hva som gikk bra og hva som opplevdes vanskelig

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284