Tjenestebeskrivelse Familiehuset

Formål med tjenesten

Samordnet og helhetlig tilbud til utsatte barn, unge og deres familier som opplever å ha behov for bistand. -Tverrfaglig koordinert innsats -Brukermedvirkning

Hvem kan få tjenesten

- Utsatte barn og unge 0-23 år og deres familier - Fagpersoner som har behov for støtte og veiledning i sitt arbeid
 

Målgruppe

Utsatte barn og unge 0-23 år og deres familier Fagpersoner med ulik og utfyllende kompetanse fra virksomheter og – tjenester arbeider sammen til beste for brukeren. I tillegg har vi samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 

Tjenestens innhold

Team Familiehus (opprettet 01.09.12) er sammensatt av stillingshjemler fra ulike enheter:
1,8 stillinger fra Helsetjenesten for barn og unge, 2 stillinger fra Barneverntjenesten og 1 stilling fra Boligen for enslig mindreårige flyktninger. I tillegg er det ansatt kommunepsykolog i 50% stilling, spesialpedagogisk kompetanse i 40% og koordinator i 100% stilling. Til sammen innehar dette teamet helse- og sosialfaglig, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse med ulike spesialiseringer innenfor bl.a psykisk helse, barnevern, familieterapi, etnisitet, ungdom og rus, foreldreveiledning.
 
Teamet skal kontinuerlig utvikle og systematisere tilbud til utsatte barn, unge og deres familier. Det gis tilbud om individuell hjelp og/eller gruppetilbud. Eksempler på tilbud kan være:
• Foreldre-/familieveiledning
• Gruppe for barn av psykisk syke foreldre eller barn av rusavhengige
• Kurs i depresjonsmestring (KID) for ungdom
• Grupper for foreldre med barn med alvorlige utviklingsforstyrrelser i førskolealder
• Ung gravid gruppe og ung mødre gruppe
• Andre grupper ved behov og i samarbeid med andre enheter Koordineringsteam ved Familiehuset:
• Kollegateamene: To avklaringsteam – et for barn og et for ungdom, der ansatte kan melde inn saker de 
  ønsker en tverrfaglig drøfting rundt. Sakene kan enten drøftes anonymt eller med samtykke fra bruker. Målet
  er at vi gjennom drøftingene skal skape rolleklarhet og at alle muligheter for handling og tiltak blir belyst. På
  denne måten kan man best mulig intervenere med riktig tiltak til riktig tid. Teamet består av representanter
  fra: Helsetjenesten for barn og unge, Barneverntjenesten, PPT, NAV, Støtte- og avlastningstjenesten,
  Barnehage og Skoleadministrasjonen, Utekontakten, OT(videregående skole). Koordinator på Familiehuset
  leder teamene.
• Samordning av lokalkriminalitetsforebyggende tiltak (SLT): Koordinator på Familiehuset har ansvar for SLT
  sitt arbeidsfelt. Dette arbeidsfeltet består av å ha ansvar for helhet og sektorovergripende tiltak for å
  forebygge kriminalitet. Koordinator er blant annet i faste møte med politiet og andre enheter som jobber med
  kriminalitet og forebygging.
 

Hva kan du forvente av oss

• Tiltak individuelt eller i gruppe • Hjelp til å finne riktig instans. Riktig hjelp til riktig tid. Et bindeledd mellom- og veiviser for bruker og hjelpeapparat • Koordinert innsats
 

Hva vi forventer av deg

At du møter som avtalt og bidrar med din erfaring og kunnskap slik at man sammen kan finne frem til best mulig løsning
 

Praktiske opplysninger

Familiehuset er lokalisert i 2. etasje på Biblioteket. Kontakt gjennom kommunens servicetorg eller mobiltelefon: 975 50 288
 

Betaling

Tjenesten er gratis
 

Ansvarlig for tjenesten

Styringsgruppe bestående av: Barn- og familiesjef, Kommunalsjef Oppvekst (leder), Barnehagesjef, NAV-leder, Kommunalsjef Kultur og samfunn, koordinator Familiehuset Faglig og administrativt ansvarlig: Teamleder Merethe S. Aasland 98637097
 

For mer informasjon, kontakt:

Kontakt oss på telefon 975 50 288

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284