Formål med tjenesten

Målet er å tilby en tjeneste som skal bidra til å bedre ungdommens helse i en viktig fase i livet.

Formål med tjenesten

Gi omsorgsyterne som har særlig tyngende omsorgsarbeid mulighet for arbeid, ferie og fritid. Ivareta barn og unge med funksjonsnedsettelser, slik at de får oppfylt sitt behov for sosialt samvær og blir gitt mulighet for en meningsfull fritid.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for barn under skolepliktig alder. 

Innholdet i barnehagen reguleres blant annet av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager.

Horten kommune har tre boliger for enslige mindreårige flyktninger.

Formål med tjenesten

Samordnet og helhetlig tilbud til utsatte barn, unge og deres familier som opplever å ha behov for bistand. -Tverrfaglig koordinert innsats -Brukermedvirkning

Helsestasjonen for barn skal bidra til god fysisk, psykisk og sosial helse for alle barna i Horten kommune.

Helsetjenesten for barn og unge inneholder skolehelsetjenesten for barne, ungdoms - og videregående skoler, jordmortjenesten, helsestasjonen for ungdom, ergo - og fysioterapitjenester for barn og unge.

Formål med tjenesten

Alle gravide skal ha tilbud om kontakt med jordmor i svangerskapet. Du kan selv velge om du vil gå mest til lege eller jordmor!

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284