Rådgiver

Mitt navn er Jan Johansen. Jeg er rådgiver og karriereveileder på Orerønningen ungdomsskole. Jeg har jobbet lenge på ungdomstrinnet og har blant annet 90 stp i faget Rådgivning og karriereveiledning. Min viktigste «utdannelse» er at jeg kjenner nærmiljøet og «hortensfolket»  godt. På ungdomsskolene i Horten har vi våre lokale lærerplaner i faget Utdanningsvalg og et årshjul som gjelder for hele kommunen. Våre kommunale aktiviteter ligger tett opp til de føringene som ligger i den nasjonale planene for faget Utdanningsvalg. 

Hovedpunktene i denne planen dreier seg om at aktivitetene på ungdomstrinnet i sum skal gi  elevene «kompetanse  i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger». Videre skal elevene opparbeide seg kompetanse for å kunne se egne valg i relasjon til «muligheter og krav i utdanningssystemet og arbeidslivet». Det blir også poengtert at elevene skal bli mer «bevisste på kjønnsperspektiver i utdanning og yrker». Det siste perspektivet er at «aktivitetene kan foregå på andre læringsarenaer enn skolen. Faget skal bidra til å styrke samarbeidet mellom ungdomstrinn og videregående opplæring og mellom ungdomstrinn og arbeidsliv».   

Grovt sett ser Orerønningens årshjul i faget Utdanningsvalg slik ut for 8.,9. og 10. klasse:

8.trinn
Joggskygging der elevene følger en yrkesutøver i to dager og presenterer utdannelsen og bakgrunn til denne personen i etterkant på skolen for sine medelever, og seinere, for noens del, for foreldre. Jobbskyggingsdagene dokumenteres gjennom loggskriving i en egen arbeidslivsbok som de bruker i de tre åra på Orerønningen. Denne boka er en del av vurderingsgrunnlaget når eleven blir vurdert med deltatt/ikke deltatt på vitnemålet i 10.kl. I tillegg gjennomgår 8. trinn et intensivkurs i hvordan videregående skole fungerer, og ikke i minst hva det krever av forberedelser i ungdomsskoleperioden for å kunne gjennomføre de ulike utdanningsprogrammene videregående skole består av. Denne opplæringa foregår i mindre grupper, mange av aktivitetene er nettbaserte, men samtalen er fremdeles viktig. Starten på arbeidet med vår berømte «Jobbmesse» i gymsalen på våren i 9. kl. starter også på våren i 8.kl.

9.trinn
9. trinn gjennomfører en hospiteringsdag på Horten VGS i september/oktober hvert år der de besøker to utdanningsprogrammer på en dag. I forkant av denne hospiteringsdagen er alle våre elever gjennom individuelle  karriereveilednigssamtaler for å sikre at de besøker de rette utdanningsprogrammene denne dagen. På våren gjennomføres en ukes praktisk yrkesorientering der elevene jobber ei uke på en arbeidsplass og skriver logg over de aktivitetene de er med på. Etter sin «arbeidsuke» arrangerer elevene på 9. trinn sin årlige arbeidslivsmesse der de innbyr medelever på dagtid og foreldre og andre interesserte på kveldstid. På denne messa forteller elvene om jobben de har hatt i «arbeidsuka», og ikke minst så presenterer de utdanningsprogrammene i videregående skole. Målet er at de elevene som f.eks har jobbet som tømrere presenterer arbeidsplassen de har vært på og den veien du må gå gjennom utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk for å bli tømrer. Denne «matchen» er målet for alle elevene, men vi får det ikke alltid til. I løpet av 9. trinn gjennomfører vi også et «Småhusprosjekt» der elevene bygger «hus» under veiledning av Opplæringskontoret for Bygg- og anleggsteknikk, vårer lærere deltar som «assistenter» i denne byggeperioden. Målet er å presentere flest mulig yrker innen bygg- og anleggsfagene.

10.trinn
På dette trinnet spisser vi aktivitetene mot selve «søket» som må være klart før første mars. På høsten er det karriereveiledningssamtaler, minst 60 min pr. elev i skoletida, før elevene hospiterer en hel dag på ett utdanningsprogram på HVGS. De fleste av eleven benytter seg også av muligheten til å hospitere rundt i fylket på de utdanningsprogrammene som ikke HVGS har. Alle elever får tilbud om hjelp til selve søknadsprosessen og alle elever får tilbud om så mange veiledningssamtaler de måtte ønske utenom den obligatoriske nevnt over. Disse samtalene foregår med eller uten pårørende utenom selve skoletida. Som sagt det er helt opp til den enkelte elev hvor mye tid de vil bruke på selve søknadsprosessen dette siste året på Orerønningen. Mange bruker mye tid og kommer som oftest fram til gode valg som betyr mye for framtida til den enkelte.

 

Mvh Jan Johansen, Rådgiver

Tlf: 33086966

Mail: jan.johansen@horten.kommune.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284