Praktisk informasjon

ORERØNNINGEN UNGDOMSSKOLE

 

INFORMASJON 

2020-2021

 

 

VELKOMMEN TIL ORERØNNINGEN

 

Kjære elev!

 

Velkommen som elev ved Orerønningen ungdomsskole. Her kan du lese om skolen vår slik at du kjenner noe til regler, rutiner, når det er pauser og hvem som jobber her.

Dersom du trenger hjelp eller noen å snakke med, kan du ta kontakt med lærer, sosiallærer, helsesøster, rådgiver eller rektor.

 

Alle ansatte ved Orerønningen ønsker å gi deg som elev et godt skoletilbud. Du på din side må kunne forholde deg til skolens reglement, være positiv og hyggelig mot medelever og ansatte.


Vi ønsker deg velkommen som elev ved Orerønningen ungdomsskole.

 

 

Med vennlig hilsen

Rektor

 

 

 

TRIVSELSTILTAK

Dette gjør vi for at alle skal oppleve tilhørighet, trivsel og glede i skolehverdagen.

 

Vi tar vare på vårt nærmiljø og viser omsorg og respekt for hverandre. Alle er ansvarlig for et godt miljø ved skolen.

 

I elevrådet kan du være med å bestemme i saker som angår deg og skolen, og du kan påvirke din skolesituasjon. Bruk din innflytelse for å få et godt miljø ved Orerønningen ungdomsskole!

 

Du får tildelt skap hver høst. Her kan du oppbevare bøker og personlige eiendeler. Du må selv sørge for lås til skapet.

 

STOREFRI

Du spiser sammen med medelever og lærer i klasserommet fra kl. 10.40 til 10.50. Du kan handle i kantina fra kl. 10.40. Inspiserende lærere fordeler klasserom seg imellom etter kjennskap til klassene.

 

I storefri kan du nå når skolen er på gult nivå i trafikklysmodellen:

 • Være på eget klasserom 
 • Være ute på skolens området - se trinnområder på oppslått informasjon i klasserommet

ORDENSREGLEMENT

Det er alles ansvar å bidra til et trygt arbeidsmiljø som fremmer trivsel og læring.

 

GOD ORDEN OG ATFERD INNEBÆRER AT DU:

 

 

KARAKTER

Møter presis til timer og avtaler

Orden

Gjør skolearbeid til avtalt tid

Orden

Har god orden i skolesakene

Orden

Møter forberedt til opplæringen

Orden

Har med nødvendig utstyr

Orden

Holder skolens lokaler og områder rent og ryddig

Orden

Tar godt vare på skolens eiendeler

Orden

Er til stede i opplæringen og viser dine kunnskaper

Orden

Viser hensyn og respekt for andre

Atferd

Holder arbeidsro i timene

Atferd

Bidrar til et godt miljø i timer og friminutt

Atferd

Lar andres eiendeler være i fred

Atferd

Lar mobilen være i sekken på lydløs i timene

Atferd

Retter deg etter beskjeder fra skolens ansatte

Atferd

 

DET ER IKKE LOV TIL Å:

Mobbe, krenke eller sjikanere andre

Filme/fotografere eller ta lydopptak

Forsøke å fuske eller jukse

Røyke eller snuse i skoletiden

Bruke, oppbevare, omsette eller møte påvirket av rusmidler i skoletiden

True med eller utøve fysisk vold

Ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen

 

MOBBING

Mobbing meldes lærer, rektor eller på SMS: ORE MOBB ”din melding” til 03686.

For å ivareta inneklimaet, henges yttertøy på gangen. Verdisaker tas med inn eller legges i låsbart skap.

Skolen er ikke ansvarlig for verdisaker som du har med deg.

 

 

SANKSJONER

Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/rektor

Melding til foresatte

Pålegg om å rette opp skader som eleven er ansvarlig for

Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for inntil kr. 5000,- for skade, hærverk eller tap av skolens eiendeler

Nedsatt karakter i orden/atferd

 

Juks på prøver medfører at prøven annulleres

Bortvisning for resten av dagen/for inntil tre dager, jf opplæringsloven § 2-10

Midlertidig eller permanent klassebytte

Flytting av elev til annen skole, jf opplæringsloven § 8-1

Alvorlige straffbare forhold meldes til politiet

 

 

SAKSBEHANDLING VED BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET

Før det blir tatt avgjørelser om sanksjoner, har eleven rett til å uttale seg.

De alvorligste sanksjonene ved brudd på ordensreglementet blir fattet i form av et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2.

 

INNDELING AV SKOLEDAGEN

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Klokkeslett

Time/varighet

Inspeksjon

 

08:30 - 09:30

 

1.økt

60 minutter

 

 

09:30 - 09:40

Friminutt

x

 

09.40 - 10.40

 

 

2.økt

60 minutter

 

 

10:40 – 10:50

 

Spisepause

10 minutter

 

x

 

 

10:50 - 11:25

 

Aktivitetstime

35 minutter

 

x

 

11:25 - 12:55

 

 

 

3.økt

90 minutter

 

 

12:55 -13:05

Friminutt

x

 

13:05 - 14:05

 

 

4. økt

60 minutter

 

 

Torsdag

Klokkeslett

Time/varighet

Inspeksjon

 

08:30 - 09:30

 

1.økt

60 minutter

 

 

09:30 - 09:40

Friminutt

x

 

09.40 - 10.40

 

 

2.økt

60 minutter

 

 

10:40 – 10:50

 

Spisepause

10 minutter

 

x

 

 

10:50 - 11:25

 

Aktivitetstime

35 minutter

 

x

 

11.25-12.25

 

3.økt

60 minutter

 

12.25-12.35

Friminutt

x

 

12:35 - 13:35

 

 

 

4.økt

60 minutter

 

 

13:35 -13:45

Friminutt

x

 

13:45 - 14:45

 

 

5. økt

60 minutter

 

 

 

 

SKOLETILBUDET

 

KARAKTERER I FAGENE

I ungdomsskolen gis det karakterer i fagene. Det gis tallkarakterer fra 1 til 6, med 6 som beste karakter. Elever som har individuell opplæringsplan (IOP), kan søke fritak for vurdering med karakter.

Det gis terminkarakterer to ganger i året, til jul og ved avslutning av skoleåret. For 10. trinn holdes terminprøver i vårsemesteret rundt påsketider, mens 8. og 9. trinn har årsprøver i slutten av mai. 10. trinn avslutter ungdomsskolen med standpunktkarakterer og avgangsprøver (eksamen) både skriftlig og muntlig.

 

ELEVENS PLIKTER

I forskriftene § 3-3 pålegges elever å møte til og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget.

 

VALGFAG

Elevene velger fag. De kan velge nytt fag hvert år eller velge det samme valgfaget for to eller tre år. En kan ikke bytte valgfag i løpet av skoleåret.

 

FREMMEDSPRÅK

Elevene på 8. trinn kan velge tysk, fransk eller spansk, samt fordypning i norsk, engelsk eller matematikk. Valget gjelder normalt for hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn kan elevene i samråd med skolen ha mulighet til å gjøre omvalg. De elevene som planlegger å gå videre på et av de utdanningsprogrammene som gir studiekompetanse etter ungdomsskolen, må være klar over følgende: Lærerplanen i fremmedspråk er delt i to deler: Nivå I og Nivå II. Nivå I på ungdomsskolen, Nivå I eller Nivå II i den videregående skolen. For å få undervisning i fransk, tysk eller spansk på ungdomsskolen, må eleven begynne med det på 8. trinn.

 

 

Fremmedspråk i ungdomsskolen (Nivå I) gir grunnlag for videregående opplæring (Nivå II) i den videregående skolen, men det er også mulig å begynne med opplæring i fransk, tysk eller spansk ved oppstart i den videregående skolen.

 

I studieforberedende utdanningsprogram som Studiespesialisering, Idrett, Forskerlinja, Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon og Musikk, Dans og Drama på Vg1, må elevene velge fransk, tysk eller spansk. Elever som har fulgt undervisning i fremmedspråk alle 3 årene i ungdomsskolen (gjennomført Nivå I) må fortsette med videregående opplæring i det samme språket i den videregående skolen (Nivå II). Alternativt kan en velge å begynne med et annet fremmedspråk på Nivå I. Da bruker elevene Vg1 og Vg2 til å avslutte nivå 1 i det nye fremmedspråket.

De elevene som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen (som har hatt engelsk, matematikk eller norsk fordypning), må ha det språket de velger på Vg1, Vg2 og Vg3 på videregående skole på de utdanningsprogrammene som gir studiekompetanse. Det betyr at elevene får litt færre valgmuligheter på Vg3. Elever som velger 3-årig Helse- og oppvekstfag med studiespesialisering har ikke 2. fremmedspråk.

PERMISJON

Hvis du skal ha fri fra skolen kan kontaktlærer innvilge fri inntil én dag. Permisjon mer enn én dag kan innvilges av rektor dersom det er forsvarlig.

Skriftlig søknad sendes skolen v/rektor i posten eller på e-post. Det gis som regel ikke permisjon for ferie for elever på 10. trinn.

 

FLYTTING/NYTT TELEFON- ELLER MOBILNUMMER

Gi beskjed til skolens kontor ved adresseforandringer og/eller nye telefonnummer. Dette for at vi raskt skal få tak i foresatte dersom noe skjer på skolen.

 

E-POSTADRESSER TIL FORESATTE

Det er ønskelig at alle som har e-postadresse oppgir denne til kontaktlærer. Det etableres en kontaktliste pr klasse. Ut fra et miljøhensyn ønsker vi å begrense andelen papirkopier sendt hjem som ranselpost. E-posten sendes til kontaktlærerne med blindkopi til foresatte. Da er ikke den enkeltes e-postadresse synlig for andre.

 

KANTINE

Skolen har en flott kantine. Der selges baguetter, vafler og sandwich til lave priser. Elevrådet står for distribusjon av ulik drikke i henhold til abonnementsordning.

 

MISTET NOE?

 

Let først på klasserom og de steder du har vært i løpet av skoledagen. Deretter spør du på kontoret. Ikke oppbevar verdigjenstander og penger i jakkelomma på gangen, i garderoben i timene eller på pulten i

friminuttene. Vi anbefaler ikke å ta med dyre jakker på skolen. Ytterjakkene henger på gangen, og vi har hatt tilfeller av tyveri.

SKADE

Elever i grunnskolen i Horten kommune er forsikret i skoletiden, samt på vei til og fra skolen. Forsikringsselskapet er pr i dag Protector Forsikring ASA. Dersom du skader deg på skolen, må du snarest si ifra til lærer eller på kontoret. Skaden skal registreres av skolens saksbehandler, og det sendes eventuelt skademelding til NAV og forsikringsselskap.

 

OPPLÆRINGSLOVENS § 9-A

Paragrafen presiserer at alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

 

Ved mistanke eller kunnskap om at noen ikke har et trygt og godt skolemiljø skal dette meldes til skolen, skriftlig eller muntlig, slik at rektor kan fatte et enkeltvedtak hvor det går fram hvilke tiltak som skal settes i verk.

 

 

 

RÅD/UTVALG

Hver klasse velger sin representant i elevrådet. Nye 8. klasser velger sine representanter etter skolestart i august. 9. og 10. trinn foretar valg av nye elevrådsrepresentanter før skoleslutt i juni.

Elevrådsrepresentanten har en viktig funksjon når det gjelder trivsel i klassen og på skolen generelt. Saker som gjelder hele elevmiljøet og alle elevene på skolen, tas opp i elevrådet. Møter holdes etter behov. Styret i elevrådet har jevnlige møter for å ta hånd om løpende oppgaver. En av skolens lærere er kontaktperson for elevrådet.

 

SAMARBEIDSUTVALGET – SU

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg. SU består av representanter fra Horten kommune, personalet, FAU og elevrådet. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

SKOLEMILJØUTVALGET – SMU

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I SMU skal elevene, FAU, personalet, skoleledelsen og kommunen være representert. Utvalget skal være sammensatt slik at representantene for elever og foresatte til sammen er i flertall. SMU skal medvirke til at skolen, personalet, elevene og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU

Alle foreldre med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Ved hver skole skal det være et FAU som er den utøvende del av foreldrerådet. Alle foreldre/foresatte ved skolen kan komme med innspill eller melde saker til FAU.

 

 • FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldre/foresatte og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

 

 • Orerønningen har et FAU bestående av en representant fra hver klasse. Valg av FAU- representanter skjer på foreldremøter om våren. Klassekontakt er automatisk vara for FAU- representant. Klassekontakter inviteres til første FAU- møte hver høst. For mer informasjon se eget menyvalg for FAU under SKOLE-HJEM

 

ELEVRÅDSARBEID SKOLEÅRET 2020/2021

 

Elevrådet har hatt jevnlige elevrådsmøter hvor klassene har meldt saker.

Vi har 

 • Deltatt på Barne- og ungdomsrådsmøter i kommunen
 • Uttalt oss om inndelingen av skoledagen
 • Uttalt oss om mobilbruk / -forbud
 • Arrangert bærekraftig  «hei-dag» og påskequiz for alle klassene med finale i gymsalen
 • Åpent mediatek og bordtennisbord i kantina

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284