Ordensregler

Borre ungdomsskole har vedtatte regler for orden og oppførsel som gjelder for alle elever.

Ordensreglementet består av to hoveddeler:

 • Ordensregler

 • Oppførselsregler

Skolens ansatte er lojale mot vedtatte ordensregelment og opptrer entydig i forhold til reaksjonsmåter. Dette er med på å skape trygghet for alle parter.

Reglementet skal gjennomgås i klassen samt sendes ut til alle foresatte – fortrinnsvis som e-post eller «ranselpost» til de som ikke har e-post.

Kvittering på mottatt ordensreglement fra foresatte skal returneres og loggføres.

Mer om ordensreglene

Med hjemmel i Opplæringsloven §§ 2-9 og 2- 10, fastsettes følgende retningslinjer for skolens ordensreglement:

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, på skoleveien og på arrangement i skolens regi også utenfor skolens område.

Elevene plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt etter reglene i skadeerstatningsloven av 13.6.1969 nr. 26.

På bakgrunn av ovenstående prinsipper er følgende ordensreglement gjeldende for Borre ungdomsskole. 

Hva er akseptabel adferd?

Foreldrene har hovedansvaret for å gi barna en oppdragelse som gjør disse i stand til å fungere i ulike sammenhenger. I skolen er evnen til å samhandle med andre elever og lærere av vesentlig betydning.

Skolen har også en viktig rolle i oppdragelsen av barna. For at skolen skal være i stand til å gi elevene det læringstilbudet de har krav på etter opplæringsloven, er det nødvendig å ha visse felles spilleregler i forhold til hvordan elevene skal oppføre seg.

Ved gjentatte brudd på reglementet kan det få konsekvenser for henholdsvis orden og/eller oppførselskarakterer.

 Dette reglementet består av to hoveddeler:

 • Ordensregler
 • Oppførselsregler

Brudd på disse reglene vil få innvirkning på karakterene i orden og oppførsel.

NB! Alle klasser skal forholde seg likt til reglementet.

Skolens ordens- og oppførselsregler

 Ordensregler: Konsekvenser ved brudd på reglene:
Elevene kommer til avtalt tid, tar vare på og har med nødvendig utstyr. Anmerkning.
Lekser og innleveringer skal gjøres til avtalt tid. Anmerkning.
Alle retter seg etter de reglene som gjelder for det enkelte rom. Anmerkning.
Du kan ikke være borte fra undervisningen uten dokumentert grunn. Dersom du må forlate skolen i løpet av dagen, skal du si fra til kontaktlærer eller annen lærer før du går. Anmerkning.
Fravær skal varsles samme dag Dersom ikke melding foreligger, blir det registrert som udokumentert fravær.
 Korridor 1. etg. A-bygg er ikke tillatt område for elevene å oppholde seg på. Tilsnakk og evt. anmerkning.
Elevene tar vare på skolebygget og skolens utstyr, inklusiv lærebøker og inventar. Vi viser god orden/oppførsel på reise til og fra skolen, samt på turer i skolens regi.

Hærverk og tap av skolens eiendeler blir tatt opp med hjemmet og erstatning blir vurdert.

Erstatningsansvar settes til maksimalt kr. 5 000,-.

Anmerkning.

Gjentatt fravær uten melding (skulk).

Anmerkning.

Kontaktlærer tar kontakt med hjemmet.

Møte med skolen og hjemmet.

 

Oppførselsregler Konsekvenser ved brudd

Tyveri aksepteres ikke.

Skolen tar kontakt med hjemmet.

Det vil bli vurdert å innkalle til møte med skolens ledelse.

Du kan bortvises inntil tre dager ved alvorlige hendelser. Før bortvisning skal alle parter høres av rektor.

Politianmeldelse vil bli vurdert.

Anmerkning.

Elevene viser hverandre respekt.

Elevene holder arbeidsro og viser respekt for undervisning.

Du vil få tilsnakk og/eller anmerkning fra en av skolens ansatte.

Kontaktlærer kontakter hjemmet. I mer alvorlige tilfeller vil foresatte bli innkalt til møte med skolens ledelse.

Skolen aksepterer ikke trakassering av andre elever eller skolens ansatte, herunder inngår også negativ bruk av elektroniske verktøy/media.

Kontaktlærer tar kontakt med hjemmet.

Skolen vil påse at opptaket slettes, eventuelt konfiskering av minnekort/bilder.

Det vil bli vurdert å innkalle til møte med skolens ledelse.

Du kan bortvises inntil tre dager ved alvorlige hendelser. Før bortvisning skal alle parter høres av rektor.

Du kan i særskilte tilfeller utelukkes fra ekskursjoner og skoleturer.

Politianmeldelse vil bli vurdert.

Anmerkning.
Skolen aksepterer ikke banning, stygg og truende språkbruk. Derunder seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion/livssyn og rasistiske utsagn.

Du vil få tilsnakk og/eller anmerkning fra en av skolens ansatte.

Ved spesielt grov og truende språkbruk blir du innkalt til møte med skolens ledelse.

Foresatte blir kontaktet.

Du kan bortvises inntil tre dager ved alvorlige hendelser. Før bortvisning skal alle parter høres av rektor.

Skolen aksepterer ikke bruk av vold eller trussel om bruk av vold mot annen elev eller skolens personale, eller er i besittelse av våpen/farlige gjenstander. Dette gjelder også på skolevei

Kontaktlærer kontakter foresatte.

Du blir innkalt til møte med skolens ledelse.

Du kan bortvises inntil tre dager ved alvorlige hendelser. Før bortvisning skal alle parter høres av rektor.

Du kan i særskilte tilfeller utelukkes fra ekskursjoner og skoleturer.

Politianmeldelse vil bli vurdert.

Anmerkning.
Fusk ved prøver og innleveringer

Prøven vurderes ikke karakter på prøven utgår.

Faglærer kontakter hjemmet.

Eventuelt ny prøve.

Anmerkning.

Ingen elever skal røyke/snuse eller bruke rusmidler i skoletiden eller på arrangementer i skolens regi. Dette gjelder også på skolevei.

Anmerkning og melding med hjem.

Tobakk, sigaretter, snus, lightere, rusmidler som vises åpenlyst, inndras.

Oppryddingsansvar.

Ved gjentatte brudd, bortvisning.

Utvisning ved kraftig overtredelse.
Brus, energidrikk, godteri, og potetgull er ikke lov å nyte på skolens område dersom ikke annet er avtalt. Anmerkning og inndragelse.

El.utstyr inklusive mobiltelefon skal være avslått i timene med mindre annet er avtalt.

Anmerkning og inndragelse for resten av skoledagen.

Foresatte får melding og henter benyttet eiendel når dette gjentar seg.
Elever fotograferer ikke andre elever eller personale med kamera / mobiltelefon uten tillatelse, gjelder også lydopptak. Dette gjelder også skolevei og arrangementer i skolens regi.

Anmerkning og beslaglegning av telefonen/kamera hentes samme dag etter skoleslutt

Foresatte må hente benyttet eiendel ved gjentatte brudd
Skolen aksepterer ikke bruk av skateboard, rulleskøyter, sykkel og lignende inne i skolebygningen. Brukes på henvist plass.

Anmerkning og vasking/opprydding.

Inndragelse resten av dagen.

Foresatte må hente benyttet eiendel ved gjentatte brudd.
Det er ikke lov å kaste snøball mot eller på andre. Anmerkning.
Det er forbudt å forsøple ute og inne. Anmerkning og oppryddingsansvar.
Det er forbudt å skrible på stoler, pulter, vegger og lignende.

Oppryddingsansvar og anmerkning.

Politianmeldelse og erstatningsansvar vil bli vurdert.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284