Personvernerklæring for Hortenskolen

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Hortenskolen behandler personopplysninger om elever og foresatte.

Kommunedirektør er behandlingsansvarlig for Horten kommune. Kommunedirektør har delegert ansvaret for personvern i Hortenskolen til kommunalsjef for Oppvekst, fordi det er kommunalområdet som har inngående kunnskap om egne behandlinger av personopplysninger. Ansvaret kan ikke delegeres videre. Behandlingsansvarlige skal sørge for ivaretakelse av personopplysninger som behandles i Hortenskolen

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å utføre lovpålagte oppgaver, herunder:

 • Å ivareta opplæring
 • Å tilrettelegge for tilpasset opplæring
 • Å vurdere elevarbeid
 • Å rapportere på resultater, orden, oppførsel og fravær
 • Å kommunisere med elever og foresatte

Rettslig grunnlag

Behandlingen av personopplysninger i Hortenskolen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet og for å gi elever best mulig opplæring og gi foresatte god informasjon. Kommunen har lovhjemmel til registrering og behandling av nødvendige opplysninger, blant annet i følgende lover:

 • LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 • LOV-2018-06-15-38 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • LOV-1992-12-04-126 Lov om arkiv (arkivlova)
 • LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Der vi ikke har lovhjemmel vil vi innhente samtykke.

Hvilke personopplysninger behandles

Hortenskolen behandler opplysninger om navn, personnummer, adresse, skole- og klassetilhørighet, karakterer, fravær o.l. Vi behandler også navn, adresse, telefonnummer og personnummer på foresatte. Dessuten lagres det for eksempel opplysninger om elevers skolearbeid og lærernes vurderinger av dette.

Hvor kommer personopplysningene fra?

Personopplysningene kommer i hovedsak fra tre kilder:

- Importert data, for eksempel fra Det nasjonale folkeregisteret

- Fra elevers og foresattes egen aktivitet, for eksempel meldinger til skolen og elevbesvarelser

- Fra lærerens registreringer, for eksempel fravær, merknader eller vurderinger.

Tredjepart

Skolen kan i noen tilfeller ha rett og plikt til å samarbeide med andre og utveksle personopplysninger, for eksempel til politiet eller barnevernet.

Rettigheter

Alle krav om innsyn, retting, sletting og begrensning rettes til Horten kommune ved skolesjefen.

Innsyn

Du har rett til å be om innsyn i hva som er lagret om deg som foresatt og dine barn som elever.

Retting

Du har rett til å be om retting av personopplysninger som er feil.

Sletting

Alle elevmapper lagres i kommunens arkivsystem etter at eleven går ut av slutter i Hortenskolen. Du har rett til å be om sletting av personopplysninger, med mindre disse er viktige for senere behandlinger. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker sletting, og eventuelt hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om kravet ditt er i tråd med loven.

Begrensing

Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset. Dette betyr i hovedsak at mulighetene for å bruke personopplysningene blir begrenset, men de blir likevel lagret i våre systemer. Hvis du krever begrensning av behandling av dine personopplysninger, vil behandlingen bli stoppet fram til vi har fått vurdert om kravet ditt er berettiget.

Informasjonssikkerhet

Horten kommune gjennomfører regelmessige risikovurderinger for å sikre personopplysninger både analogt og digitalt. I tillegg har vi sikkerhetsrutiner, slik som tilgangskontroller og innstillinger, for å forhindre at andre enn de som har tjenestlig behov har tilgang til personopplysninger. Ansatte har taushetsplikt og kommunen har rutiner for å makulere og slette personopplysninger når vi ikke lenger har lovhjemmel til å behandle disse. Horten kommune har databehandleravtaler med leverandørene av alle de digitale systemene vi bruker for å behandle personopplysninger.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284