SFO

 

 

 

Alle barneskolene i Horten har et SFO-tilbud til elevene på 1. - 4.trinn

Velkommen til SFO!

Alle barneskolene i Horten tilbyr skolefritidsordning før og etter skoletid og i skolens ferier. På SFO møtes barna til lek, felles måltid og sosialt samvær. Våre engasjerte SFO-medarbeidere er tilstede for barna for å gi dem en trygt og godt sted å være. 

SFO åpner kl. 06.45 og stenger kl. 16.30. SFO har åpent alle hverdager unntatt påskeuka, mellom jul og nyttår, 4 uker om sommeren og 5 planleggingsdager i løpet av året.

Tilbudet er for barn på 1. til 4. trinn, og for elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov.

Du kan søke om plass i SFO gjennom hele året. SFO tilbyr ulike plasstyper som du kan lese om lenger ned på siden. I tillegg kan du søke om kun morgentilbud. 

Alle barn får innvilget SFO-plass etter søknad. Plassen gjelder for 4 år (1. til 4.-klasse). Når du har søkt om og fått tildelt plass, må du bekrefte at du tar i mot plassen innen fristen.  I søkeportalen kan endre eller si opp plassen underveis i 4-årsperioden. 

Gratis kjernetid i SFO for 1. og 2.trinn

Høsten 2022 ble det innført 12 timer gratis kjernetid for 1.trinn i SFO. Fra og med august 2023 gjelder ordningen også for elever på 2.trinn. Horten kommune har organisert kjernetiden slik:

 • 2 eller 3 timer hver dag etter skoletid alle ordinære SFO-dager, samt i ferier.
 • Hvordan kjernetiden fordeles på de ulike dagene, organiseres av den enkelte skole.

Eksempel på gratis kjernetid 1.klasse

Eksempel på gratis kjernetid 1.klasse
Klokkeslett Hverdag (eksempel)
06:45-08:15 Betalingstilbud SFO
08:15-13:20 Skoletid
13:20-15:20 Gratis kjernetid SFO
15:20-16:30 Betalingstilbud SFO

Gratis kjernetid betyr at barna får 12 timer gratis SFO hver uke etter skoletid. Kostpenger kommer i tillegg. Se prisliste lenger ned på siden.

Hvis du velger full plass i SFO, vil 12 timer av oppholdet trekkes fra på fakturaen. Du søker om SFO-plass i Visma. Velg den plasstypen du ønsker, så trekkes gratis kjernetid automatisk fra dette beløpet. Hvis du velger en mindre plasstype, vil foreldrebetalingen reduseres forholdsmessig. 

1. klassinger kan også velge å kun benytte seg av gratis kjernetid. Da velger du tilbudet som heter Kun gratis kjernetid (12t) i Visma.

MAT

På SFO spiser vi frokost kl. 07:00 - 08:00.  Barna får servert SFO-mat rundt kl. 13 - 14. Dette måltidet inngår i kostpengene.

TA MED

 • matpakke til frokost
 • vannflaske
 • klær til vær
 • skiftetøy til å ha i hylla
 • badetøy, solkrem, håndkle (hvis fint vær arrangerer vi bading i skolegården)

Vi gleder oss til å se dere!

FORELDREBETALING

Horten kommune har vedtatt følgende betalingssatser for SFO gjeldende fra 01.08.2022. 

Betaling for SFO skjer den 15. hver måned ved tilsendt faktura. Betalingen skjer etterskuddsvis. 

Antall dager

Heldagstilbud

2., 3., og 4.trinn

Heldagstilbud  

1.trinn fratrukket gratis kjernetid 

Morgentilbud

Kost- og aktivitetspenger

5 (full plass)

2870

1292

626

293

4

2453

1104

626

232

3

1931

869

490

185

2

1435

646

490

128

1

718

323

240

65

 

Dersom du vil si opp eller endre SFO-plassen, gjør du følgende: 

1. Følg lenken til søkeportalen

2. Logg inn med ID-porten

3. Velg Min side og trykk på Mine Plasseringer i nedtrekksmenyen

4. Her kan du endre eller si opp SFO-plassen

MERK: Det er bare den foresatte som søkte om SFO-plassen, som kan gjøre endringer.


FRIPLASS, SØSKEN- OG BETALINGSMODERASJON

Horten kommune har tre typer betalingsmoderasjon på SFO-tilbudet. Du må søke om friplass og betalingsmoderasjon hvert år. Søskenmoderasjon gis uten søknad.

1. Søskenmoderasjon - gis automatisk

Dersom flere søsken har plass i SFO, gis søskenmoderasjon etter følgende satser:

 • fra og med 2. søsken gir 25 % rabatt på oppholdsbetalingen.
 • fra og med 3. søsken gir 30 % rabatt.

Det gis ingen søskenmoderasjon på kostpenger.
Ordningen gjelder ikke for søsken som har ulik bostedsadresse.

Søskenmoderasjon gis automatisk og trenger ikke søkes om.

2. Friplass - gratis SFO for husstander med lav inntekt

Husholdninger som har en inntekt før skatt som er under EUs mål for fattigdom (60% av medianinntekt), har krav på friplass etter søknad. (PDF, 150 kB) Friplass innvilges for ett skoleår om gangen.

Det finnes ingen fast definert lavinntektsgrense i Norge. Statistisk sentralbyrå beregner ulike lavinntektsgrenser ut ifra inntektsnivået i hele befolkningen. Inntektsgrensene følger inntektsutviklingen og kan sammenlignes på tvers av ulike typer husholdninger.

Det er brutto inntekt i den husholdningen hvor barnet er registrert i Folkeregisteret, som legges til grunn i vurderingen. Inntekten avhenger av husstandens størrelse og kan reguleres årlig.

Slik søker du om friplass for skoleåret 2022 - 2023:

 • Søk om SFO-plass på vanlig måte gjennom søkeportalen
 • Når du mottar tilbud om plass i SFO, kan du søke om friplass. Fyll ut søknadsskjema (PDF, 150 kB)og legg ved skattemelding og eventuelle andre vedlegg. Skattemeldingen sendes ut fra skatteetaten før 1. april hvert år.

Mer informasjon om søknad om friplass finner du på eget ark som følger søknadsskjemaet (PDF, 150 kB).

 

  Tabellen viser øvre inntektsgrense før skatt for husholdninger som kan søke om friplass   
Skoleåret 2022 -2023

Antall barn under 18 år 

1 foresatt

2 foresatte

1 barn 

315 400 kroner 

436 700 kroner 

2 barn 

388 200 kr 

509 500 kr 

3 barn 

461 000 kr 

585 300 kr 

4 barn 

533 800 kr 

655 100 kr 

5 barn 

606 600 kr 

727 900 kr 

 

3. Betalingsmoderasjon

Foresatte som ikke kan få friplass, kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever i skolefritidsordning. Betalingsmoderasjonen gjelder for et skoleår om gangen.

Dersom du allerede har søkt om friplass og fått avslag, vil kommunen vurdere om du kan få moderasjon. Inntektsgrensen for betalingsmoderasjon er kr 526 126,- (husholdningens samlede bruttoinntekt).

Kommunen skal etter søknad  (PDF, 150 kB)gi reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen slik at den pr. elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen dersom:

a) foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
b) det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

Den enkelte husstand må søke kommunen. For søknader som kommer inn etter 1. september, vil vedtak om moderasjon gjelde fra første hele måned. Det er felles søknadsskjema for friplass og moderasjon. 

Når det gjelder behandling av søknader, gjør vi oppmerksom på følgende, som fremgår av endring i forskrift til Opplæringsloven:

"Kommunen kan, utan hinder av teieplikta, innhente grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet frå skattestyresmaktene for å dokumentere inntektene til hushaldet for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysningar og gjere nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld."

BARN MED SÆRSKILTE BEHOV

For barn med særskilte behov som ønsker SFO-tilbud i 5. til 7. klasse, kreves det ikke egenbetaling fra foreldrene på oppholdsbetalingen. Foreldre må uansett søke om plass på vanlig måte.

Søknad om friplass (PDF, 150 kB) kan sendes fortløpende til skoleadministrasjonen. Søknaden finner du ved å klikke på søknadsskjema.

Søknader sendes Skoleadministrasjonen i Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten. Konvolutten merkes: SFO. Søknaden kan også leveres direkte på Rådhustorget, Teatergata 11.

I hht. forvaltningsloven beregnes 3 ukers behandlingstid fra søknaden mottas. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft fra den første dagen i måneden etter at søknaden er innvilget og har ikke tilbakevirkende kraft.

Kontakt

SFO Fagerheim skole
Tlf: 97550199
SFO Sentrum skole
Tlf: 99286709
Mob: 97550302
SFO Åsgården skole
Tlf: 97550189
SFO - Nordskogen skole
Mob: 90418301
SFO Lysheim skole
Mob: 97550066
SFO Granly skole
Tlf: 33085920
Mob: 97550333
SFO Lillås skole
Leder
Tlf: 97550451
Mob: 97550451

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284