SFO

Klikk for stort bilde 

Alle barneskolene i Horten har et SFO-tilbud til elevene på 1. - 4.trinn

Velkommen til SFO!

Alle barneskolene i Horten tilbyr skolefritidsordning før og etter skoletid og i skolens ferier.

SFO åpner kl. 06.45 og stenger kl. 16.30.  SFO har åpent alle hverdager unntatt påskeuka, mellom jul og nyttår, 4 uker om sommeren og 5 planleggingsdager i løpet av året.

Tilbudet er for barn på 1. til 4. trinn, og for elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov.

Du kan søke om plass i SFO gjennom hele året. SFO tilbyr ulike plasstyper. Se i tabell under. I tillegg kan det søkes om kun morgentilbud, med eller uten kost.

Fordi vi fremdeles må ta smittehensyn, må vi begrense antall foresatte inne i SFO. Som hovedregel kan 1. klasseforeldre følge barna inn, mens 2. - 4. klassinger leveres ute eller i døra. Barna blir tatt  i mot av personalet.

På SFO er barna kun sammen med andre barn på samme klassetrinn. Disse gruppene kalles kohorter og har faste voksne som er sammen med dem. Slik må vi gjøre det så lenge smittesituasjonen er slik den er akkurat nå.


Mat:

På SFO spiser vi frokost kl. 7.30 - 8.30.  Barna får servert SFO-mat rundt kl. 13 - 14. Dette måltidet inngår i kostpengene.

Ta med:

 • vannflaske
 • klær til vær
 • skiftetøy til å ha i hylla
 • badetøy, solkrem, håndkle (hvis fint vær arrangerer vi bading i skolegården)

Vi gleder oss til å se dere!

 

FORELDREBETALING

Horten kommune har vedtatt følgende betalingssatser for SFO gjeldende fra 01.08.2020.

Betaling for SFO skjer den 15. hver måned ved tilsendt faktura. Betalingen skjer etterskuddsvis. 

Antall dager

Heldags

Morgentilbud

Kost- og aktivitetspenger

5 fullplass

2761

603

278

4

2360

603

223

3

1858

471

178

2

1381

471

123

1

691

231

62

 


Søskenmoderasjon, friplass og betalingsmoderasjon :

 

1. Søskenmoderasjon - gis automatisk

Dersom flere søsken har plass i SFO, gis søskenmoderasjon etter følgende satser:

 • 2 søsken gir 25 % rabatt på oppholdsbetalingen.
 • 3 søsken eller flere gir 30 % rabatt.

Det gis ingen søskenmoderasjon på kostpenger.
Ordningen gjelder ikke for søsken som har ulik bostedsadresse.

Søskenmoderasjon gis automatisk og trenger ikke søkes om.

 

2. Friplass - gratis SFO for husstander med lav inntekt

Fra august 2020 er det innført en ordning med friplasser for barn i familier med lav inntekt. Husholdninger med inntekt under EUs mål for fattigdom (60% av medianinntekt) har krav på friplass etter søknad. Det er brutto inntekt i den husholdningen hvor barnet er registrert i Folkeregisteret som legges til grunn i vurderingen. Inntekten avhenger av husstandens størrelse og kan reguleres årlig.

Slik søker du om friplass for skoleåret 2020 - 2021:

 • Søk om SFO-plass på vanlig møte gjennom søkeportalen
 • Når du mottar tilbud om plass i SFO, kan du søke om friplass. Fyll ut søknadsskjema (PDF, 249 kB) og legg ved skattemelding og eventuelle andre vedlegg. Skattemeldingen sendes ut fra skatteetaten innen 1. april hvert år.

Mer informasjon om søknad om friplass finner du på eget ark som følger søknadsskjemaet (PDF, 249 kB).
 

Tabellen viser øvre inntektsgrense for husholdninger som kan søke om friplass: 

Antall barn under 18 år 

1 foresatt

2 foresatte

1 barn 

288 100 kroner 

422 600 kroner 

2 barn 

384 200 kr 

518 700 kr 

3 barn 

480 200 kr 

614 700 kr 

4 barn 

576 300 kr 

710 800 kr 

5 barn 

672 400 kr 

806 900 kr 

 

3. Betalingsmoderasjon

Foresatte som ikke kan få friplass, kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever i skolefritidsordningen (SFO) på 1. og 2. årstrinn. Ordningen trer i kraft fra 1. august 2020. 

Dersom du allerede har søkt om friplass og fått avslag, vil kommunen vurdere om du kan få moderasjon. Inntektsgrensen for betalingsmoderasjon er kr 506 183,- (husholdningens samlede bruttoinntekt).

Dette ble klart etter at Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i forskrift til opplæringsloven 3. juli 2020. Forskriften kan du lese her: Forskrift om endring i opplæringloven, SFO

Kommunen skal etter søknad (PDF, 249 kB)gi reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen på 1. og 2. trinn slik at den pr. elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen dersom:

a) foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
b) det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

Den enkelte husstand må søke kommunen. For søknader som kommer inn etter 1. september vil vedtak om moderasjon gjelde fra første hele måned. Det er felles søknadsskjema for friplass og moderasjon. 

 

Når det gjelder behandling av søknader, gjør vi oppmerksom på følgende, som fremgår av forskriften:

"Kommunen kan, utan hinder av teieplikta, innhente grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet frå skattestyresmaktene for å dokumentere inntektene til hushaldet for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysningar og gjere nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld."

 

Barn med særskilte behov

For barn med særskilte behov som ønsker SFO-tilbud i 5. til 7. klasse, kreves det ikke egenbetaling fra foreldrene på oppholdsbetalingen. Foreldre må uansett søke om plass på vanlig måte.

Søknad om friplass kan sendes fortløpende til skoleadministrasjonen. Søknaden finner du ved å klikke på søknadsskjema  (PDF, 249 kB).

Søknader sendes Skoleadministrasjonen i Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten. Konvolutten merkes: SFO-friplass.

I hht. forvaltningsloven beregnes 3 ukers behandlingstid fra søknaden mottas. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft fra den første dagen i måneden etter at søknaden er innvilget og har ikke tilbakevirkende kraft.

Kontakt

Kathrine Aakra Larssen
Rådgiver
Tlf: 33 08 53 93
Mob: 40 87 92 93

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284