Lillås skole


 

Bildet viser Lillås skole i Horten. - Klikk for stort bildeLillås skole er hovedsakelig en to-parallell skole med rett i overkant av 300 elever og ca. 45 ansatte totalt.

Organisering etter påskeferie (PDF, 201 kB)

 

chat (PDF, 185 kB)

 

 

I løpet av den siste tiden har vi opplevd et økt smittenivå blant barn og unge i Horten. For å få bedre kontroll over situasjonen har kommuneoverlegen besluttet ytterligere innstramminger i skolen. I tillegg har vi noen anbefalinger knyttet til fritidsaktiviteter. 

 

Tiltak og anbefalinger vil gjelde fra uke 11 til uke 13, altså fram til påskeferien. 

DETTE ER TILTAKENE

SKOLE, 1.-4. TRINN 

Skolene organiseres på rødt nivå fram til påskeferien: 

Undervisning: 

 • Maks 17 elever i hver kohort 
 • Ingen fysisk kontakt mellom kohorter 
 • Faste lærere på hver kohort 
 • Lærere og assistenter kan likevel samarbeide om to kohorter, da dette er viktig for undervisningen og sjeldent gir mange flere nærkontakter for elevene 

SFO: 

 • Redusert åpningstid i SFO, 08.00-16.00
 • Samme kohorter på skolen og SFO 
 • Elevene må selv ha med matpakke til SFO 

Ellers: 

 • Ingen syke skal møte på skolen 
 • Ekstra fokus på hygiene 
 • Unngå trengsel og store samlinger 
 • Egne områder i skolegården for ulike kohorter i friminutt 
 • Elevene oppfordres til å opprettholde kohortene under skoleskyssen 

SKOLE, 5.-10. TRINN 

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien
 • Barn med spesielle behov vil bli ivaretatt på skolen

HORTEN VOKSENOPPLÆRING

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien

FRITIDSAKTIVITETER, ALLE

Slik smittesituasjonen ser ut i dag anbefaler vi at fritidsaktiviteter settes på pause til og med søndag 21. mars. 

Vi oppfordrer samtidig at alle forholder seg til færre og faste nærkontakter og unngå å møtes hjemme. Skal du møtes, gå heller en tur ute, med god avstand. 

SISTE ORD 

Til slutt vil kommuneoverlegen komme med følgende budskap:

Covid-19 gir ofte lette symptomer. Vi ser at noen går lengre enn ønsket med symptomer før de tester seg. Vi vet det kan være vanskelig å avgjøre når det er riktig å teste seg, samtidig er det lett å være etterpåklok.

Vi ber om at alle tester seg så raskt som mulig, så snart de får mistanke om symptomer som kan vise seg å være covid-19.

I tillegg ber vi alle om å overholde karantenereglene innad i husstanden. Har du barn i karantene, må færrest mulig ha kontakt med barnet. Bruk munnbind og husk håndhygiene

 

 

Kjære foresatte på Lillås

På bakgrunn av kommuneoverlegens nye retningslinjer om færre elever i hver kohort, vil skolen ha behov for å planlegge hvordan undervisningen blir i tiden som kommer.

Basert på dette vil skolene ha digital undervisning mandag 15. mars for alle klasser bortsett fra 1.-4. trinn.

SFO vil gå mer eller mindre som normalt, men med noe redusert åpningstid.

Åpningstiden vil være fra 08.00-16.00. Vi ber om at elevene tar med seg egne matpakker.

Kontaktlærere kommer med ytterligere informasjon for sin klasse

 

Vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen

For å hindre spredning av covid-19 fatter kommuneoverlegen med delegert myndighet fra kommunestyret etter smittevernlovens § 4-1 første ledd, bokstav b; vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen.

For detaljer se teksten.

Forhåndsvarsel av vedtak er unnlatt i henhold til Forvaltningslovens § 16, tredje ledd bokstav c.

Begrunnelse

Horten og Vestfold har opplevd vesentlig økt smitte de siste ukene. Videregående skole er på rødt nivå i hele Vestfold, og nabokommunene har flere eller alle grunnskoler på rødt nivå.

Vi opplever daglig nye smittetilfeller, og flere av disse rammer skolene våre. Typisk er én ansatt eller én elev smittet utenfor skolesituasjonen, noe som medfører mange nærkontakter på skolen. Proaktiv smittebegrensing med rask smittesporing, omfattende og målrettet testing av nærkontakter, utstrakt bruk av hurtigtester, og karantene for hele grupper som har vært sammen, har gitt kontroll over situasjonene. Imidlertid medfører dette at flere klasser eller hele trinn må i karantene som følge av én smittet person. Den siste uka er fem grunnskoler berørt, uten at det er funnet tegn til spredning mellom elever eller ansatte på skolen. Samtidig har dette ført til at et stort antall elever er satt i karantene. Vi forventer at denne utviklingen vil fortsette, i alle fall til man forhåpentligvis får bedre kontroll på den generelle smittespredningen i Vestfold.

Det er vurdert å heve tiltaksnivået i grunnskolen fra gult til rødt. Et hevet tiltaksnivå kan ha to effekter. Den ene effekten er å redusere faren for smitteoverføring mellom elever mens de er på skolen. Den andre effekten er å begrense den samlede belastningen av smitteverntiltakene har, ved at antallet som må i karantene ved påvist smitte begrenses.

I Horten har man gjennom hele pandemien så langt ikke funnet noen eksempler der smitte er overført mellom elever eller mellom elever og ansatte på skolen. Delvis skyldes dette at smittevernstiltakene på skolene fungerer godt, delvis en proaktiv smittebegrensing med én gang det påvises en smittet som har vært på skolen. Risikoen for direkte smittespredning synes så langt å være godt kontrollert på gult nivå.  Dagens situasjon er likevel bekymringsfull for elevene, knyttet til belastningen ved omfattende behov for karantene. Strengere tiltak på skolene må derfor veies opp mot belastningene det medfører å være i karantene. Avstand til husstandsmedlemmer og ingen sosial kontakt i 10 døgn er vanskelig for barn. Særlig når nå elever nå risikerer å måtte gå i karantene flere ganger. I tillegg til belastningen med å være i karantene, må man anta at læringssituasjonen også lider i en karantenesituasjon. Under de rådende forhold, vurderes det derfor forholdsmessig å innføre strengere kohortinndeling på skolen, for å oppnå et mindre omfang av karantene og totalt sett mindre belastende smitteverntiltak.

Proaktiv smittebegrensing gir kontroll og mindre smitte, men er også belastende for organisasjonen og anstrengende for berørte innbyggere. Det er usikkert om kommunen makter å opprettholde denne kontrollen dersom smitten fortsetter å øke. Færre nærkontakter i skolene, bidrar til et mer oversiktlig TISK-arbeid og en større utholdenhet i organisasjonen, som i sum og over tid gir mindre smittespredning i skoler og lokalsamfunn.

Vedtak

Kommuneoverlegen innfører derfor strengere kohortinndelinger i grunnskolene i Horten for å begrense antall nærkontakter. Kohortinndelingen tilsvarer avsnittet «Organisering av kohorter» på rødt nivå, men likevel med følgende tilpassinger:

 • To kohorter kan ikke samarbeide slik at elevene har kontakt (blir nærkontakter) eller er i samme rom. Lærere og assistenter kan likevel samarbeide om to kohorter, da dette er viktig for undervisningen og sjeldent gir mange flere nærkontakter for elevene.
 • Kohortene skal opprettholdes på SFO, evt. med mindre tilpasninger så ikke noen få elever blir gående alene, og i friminutt.
 • Elevene må selv ha med mat til SFO
 • Maksimal kohortstørrelse vil være 17 elever for 1.-4. trinn, og 22 elever for 5.-10. trinn.
 • Elevene oppfordres til å opprettholde kohortene under skoleskyssen.

Tiltak knyttet til øvrige avsnitt, inkludert avsnittet «Tetthet i grupper» og øvrige punkter, beholdes tilsvarende gult nivå. Dette fordi gult nivå for disse avsnittene har vist seg tilstrekkelige for å hemme smitteoverføring mens man er på skolen. Dermed vurderes det som uforholdsmessig å heve nivåene for disse avsnittene.

Fritidsaktiviteter

Det innføres heller ikke begrensinger i fritidsaktiviteter, utover de nasjonale reglene og anbefalingene. Erfaringsmessig medfører ikke slike fritidsaktiviteter mange flere nærkontakter, og synes ikke som et forholdsmessig tiltak i dagens smittesituasjon. Hverken på skolen eller ved organiserte fritidsaktiviteter har smittespredningen vært stor i Horten.

Omfang

Vedtaket omfatter offentlige og private grunnskoler i Horten kommune. Likevel med tilpassingen om at Horten Montesorriskole kan organisere skolehverdagen i én kohorter, da elevtallet er lite.

Varighet

Den type innstramming som innføres nå er først og fremst nødvendig, når smittespredningen er så høy at skoleelever ofte havner i karantene. Tiltakene er inngripende i skolehverdagen og i elevenes sosiale miljø, og skal ikke stå lengre enn nødvendig. Samtidig må tiltakene vare over noe tid, før man oppnår den effekten man ønsker. Vedtakets varighet er derfor satt til å gjelde fra og med mandag 15. og til og med fredag 26. mars 2021.

Dere har rett til å klage på vedtaket

Dere kan klage på vedtaket innen tre uker fra dere mottok dette brevet. Klagen må dere sende oss på e-post eller som brev. Mer informasjon om retten til å klage og adressene, finner dere i vedlegget «Orientering om retten til å klage på et forvaltningsvedtak».

Har dere spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler på telefon 922 37 799 eller e-post silje.hansen@horten.kommune.no, dersom dere har spørsmål.

 

 

Med hilsen
 

Niels Kirkhus
kommuneoverlege

                                                                                                                

 

 

 

 

 

Fokus i 2021!

I 2021 ønsker vi å rette enda mer fokus på trafikksikkerhet, trafikal adferd rundt skolen, og ikke minst Hjertesone, og vi trenger dere med oss på laget.

I samarbeid med FAU, skolen, kommunen, trygg trafikk og andre instanser ser vi på løsninger som kan bidra til bedre trafikksikkerhet og skolevei for våre barn. Vi har fått mange gode forslag, men kontakt FAU gjerne for flere.

Nå starter et nytt år og vi gleder oss til å ta fatt på prosjekt Hjertesone sammen med alle dere. I forbindelse med dette ønsker vi å komme med noen tips og forslag til hvordan også dere kan være med på å bedre trafikksituasjonen rundt skolen, samt skape tryggere leveringssituasjoner:

 • Bruk droppsonen effektivt. Kjør lengst frem i droppsonen før du slipper barnet ditt av.
 • Mange barn har forutsetning for å gå et lite stykke. Se om du kan slippe av barnet noen meter fra skolen, f.eks på bensinstasjonen på Apenes, toppen av Apenesbakken, i Hvitveisstien o.l.
 • Bidra til positiv aktivitet: Gå, sykle, sparkesykle m.m. Bli med barnet på skoleveien slik at de kan få positiv læring om trafikksikkerhet.
 • Har du naboer som går til skolen, eller eldre barn rundt som går til skolen: Se på muligheten for å lage gå grupper.

Informasjon om hjertesone.

Hjertesone er et prosjekt i regi av Trygg Trafikk som kan bidra til økt trafikksikkerhet på skoleveien og rundt skolens område. Gjennom Hjertesone ser man både på det ytre miljø og endringer for tryggere skolevei, men også på indre miljø og tiltak i samarbeid med elever, foreldre, foresatte og skole.

Les gjerne mer om Hjertesone på https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/

Med ønske om et flott og trafikksikkerhet skoleår i 2021.

 

Livsfarlig lek med andres sykler

Å tukle med bremsene eller å løsne hendelen på forhjulet slik at hjulet i verste fall ramler av er svært alvorlig. Dette kan føre til alvorlige skader eller at liv går tapt. Dessverre er det noen av våre elever som gjør dette uten å forstå alvoret.

Det er alvorlig for barnas trygghet på Lillås, både for de som blir utsatt og ikke minst for dem som frykter å bli utsatt. Det handler om barns trygghet.

Det er ikke lov å oppholde seg på sykkelparkeringen hvis du ikke skal sette fra deg eller hente sykkelen. På Lillås følger vi ekstra godt med på hvem som oppholder seg i og rundt sykkelparkeringen utenom dette. Alle klasser har fått informasjon av sine kontaktlærere om hvor alvorlig det er å tukle med andres sykler. Alle foreldre må ta opp dette hjemme. Det er lurt å sette en strips på hendelen på sykkelhjulet for å gjøre det vanskeligere. Eller så kan man montere hjulaksel uten quicklock/hendel.

Klikk for stort bildeStrips rundt hendelen kan hindre hærverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen på Lillås høsten 2020

 

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og

rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er

smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Smitten i Norge er fremdeles lav, men økende. Vi er på gult nivå og fortsetter slik vi avsluttet før sommeren.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal

følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt

smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

• Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.

• Vask hender før dere kommer på skolen.

• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være, forklaring på trafikklysmodellen!

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og

klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med

vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere

må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor

mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde

god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både

mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til

skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever

uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. Her er noen korte forklaringer på hvordan vi har organisert oss.

 • En klasse er en kohort
 • Flere grupper kan være ute i friminutt samtidig, men må ha egne områder
 •  Vi organiserer oss slik at vi får minst mulig nærkontakter også innad i en kohort
 • Det vil bli en utedag for alle klasser per uke.
 • Det organiseres flere friminutt pr dag, noe som gir færre barn ute i friminutt og mindre trengsel i gangene.
 • Klassene får egne områder de skal oppholde seg på i friminuttene.
 • Elever kan ha noe skiftetøy med på skolen. Men det må ligge i en lukket sekk/bag og tas med hjem straks det er vått eller skittent.
 • Det er økt renhold på skolen.
 • SFO serverer mat porsjonsvis.
 • Noe ulik oppmøtetid for store og små på skolen (kontaktlærer gir nærmere info)
 • Foresatte må hente og levere elever ute i skolegården.
 • Vi vil undervise i mat og helse og kroppsøving med strenge smitteverntiltak.
 • Foreldremøter vil bli arrangert i men med minst 1 meters avstand til hverandre.

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen. Vi gleder oss til å se alle elevene igjen og er klare uansett hvordan høsten utvikler seg.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute på sfo om morgenen og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. Ved skolestart skal alle barn stille opp utenfor skolen i sine kohorter/grupper. De blir hentet av sin lærer og går samlet inn i skolebygningen. Da unngår vi kontakt med andre kohorter/grupper. Vi har også delt inn friminutt i ulike tider og ulike områder å være på.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

 

Legger ved link:Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020 som dere bør være kjent med som foresatte:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

Leif Morten Ranvik

Rektor Lillås skole

 

 

 

Retningslinjer for bruk av chat og videomøte i Microsoft Teams

Hortenskolen har de siste skoleårene hatt muligheten til å bruke Office365 og Teams som en digital arbeidsplattform på skolen. Bruken av Teams har variert fra skole til skole og mellom de ulike trinnene.

Muligheten for å bruke chat mellom elev-elev, elev-lærer og videochat har fram til stenging av skolene, ikke vært tilgjengelig for elevene. I den situasjonen vi nå står midt oppe i med hjemmeundervisning og stengte skoler, har kommunen valgt å åpne muligheten for chat og videochat. For at dette skal fungere som et godt kommunikasjonsverktøy, stiller det økte krav til nettvett for elevene.

Rapporter og analyse fra IT-avdelingen i kommunene viser at det hver dag sendes 10 000-vis av chatmeldinger på Teams. Det rapporteres også fra lærere og foresatte om at det forekommer mye useriøs bruk av chat-funksjonene både på klassesider i Teams og mellom eleven.

Som foresatt ber vi deg nå informere ditt/dine barn om at chat-funksjonene i Teams er et viktig kommunikasjonsverktøy for skolen. Kommunen har utarbeidet noen felles retningslinjer for bruk av chat-funksjonen i Teams, som det er viktig at eleven følger.

Vi ønsker at du som foresatt går igjennom retningslinjene sammen med deres barn og at du gjerne snakker med barnet ditt om hvordan de har det på Teams-chatten. Be gjerne om å få se hva barnet ditt har snakket om i chatten.

Retningslinjer for bruk av Chat-funksjonen i Teams for elever

 • Horten kommune har aktivert chatfunksjonen som et pedagogisk verktøy
 • Chatten skal i hovedsak brukes til samhandling mellom elevene i skoletiden - dette gjelder både skriftlig chat og videochat.
 • Chatten åpner også for sosial omgang i og utenfor skoletid. Vi oppfordrer til varsomhet ved bruk av chatten utenfor skoletid, og ber foresatte følge med på hva elevene benytter denne til.
 • Det er uheldig når elever konstant blir forstyrret i skolearbeidet sitt fordi det stadig «plinger» (varsler) om nye meldinger, eller at det ringes. Snakk med barnet ditt om dette og følg avtaler som kontaktlærer gir.
 • Når lærere avslutter et møte med elever, så skal eleven forlate møtet
 • Det er ikke tillatt at eleven tar opptak eller skjermbilde under en videochat.
 • Det er nulltoleranse for utestengning og mobbing. Vi snakker med dem som er med i samtalen, og ikke om andre.
 • Hjelp oss å følge godt med, og ta kontakt med en voksen dersom dere oppdager ugrei språkbruk eller dårlig oppførsel på chatten. Ta gjerne skjermdump eller bilde av det som blir skrevet.
 • Klassekontakter eller andre foresatte kan kontakte kontaktlærer dersom de ønsker å arrangere digitale sosiale sammenkomster for klassen. Dette skal skje i klasseteamet for å sikre at alle elevene blir inkludert.

Relevante nettsider foresatte kan bruke i samtale med barnet sitt om nettvett: www.barnevakten.no, www.reddbarna.no og www.nettvett.no

Jeg ber om at alle foresatte går igjennom disse retningslinjene sammen med sine barn, og at vi sammen hjelper hverandre med god og fornuftig bruk av chat-funksjonene i Teams.

For øvrig vil jeg takke alle dere foresatte for samarbeidet omkring elevenes undervisning i denne perioden.

Med vennlig hilsen: Nina Henriksen, skolesjef.

 

En av tre foreldre er bekymret for skoleveien

Bekymrede foreldre kjører ungene til skolen, og gjør dermed veien farligere, mener politiet og Trygg Trafikk.
(NRK.no, 17.august 2017)

Jeg oppfordrer alle til å gå eller sykle med barna til skolen. Slik gir vi barna en fysisk god start og en trygg skolevei.
Med vennlig hilsen
Leif Morten Ranvik

 

 

 

Alle med bokstaver og folk med Lillås skole Hobo skrift helt hvit

- vi leker, vi lærer, vi trives!

Kontakt

Sentralbord Lillås skole
Post- og besøksadresse: Lilaasveien 7, 3189 Horten
Tlf: 33 08 57 60
Leif Morten Ranvik
Rektor
Helle Lugg
Helsesykepleier
Tlf: 90473853

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284