Forskning skole

Høyskolen Kristiania logo - Klikk for stort bilde

I samarbeid med Høyskolen Kristiania, institutt for helsefag, skal Horten kommune forske på effekten av mer fysisk aktivitet i Hortenskolen. Forskningsprosjektet starter i 2015 og avsluttes i 2020. Forskningen ledes av  v/professor Per Morten Fredriksen.

Formål

Forskningsprosjektet ”HOPP-Læring” vil vurdere effekt av økt fysisk aktivitet som en del av det fagpedagogiske opplegget. Studien har som formål å evaluere tilrettelegging for læring under fysisk aktivitet for alle barn og unge ved alle barneskolene i Horten kommune innenfor rammen av et inkluderende felleskap. Med gode rammer menes det også å legge til rette for et godt psykososialt miljø, som fremmer muligheten til å delta og oppleve tilhørighet og mestring i et fysisk aktivt miljø med samtidig læring av akademiske fag:

 • øker barns læring og mestring?
 • bedres barns helse?
 • bedres barns sosiale tilknytninger i skolen?
 • evaluere grunnlaget for en pedagogisk tilnærming med samtidig læring og fysisk aktivitet i den norske skolen

Funnene fra studien vil formidle hvordan det kan skapes gode pedagogiske, sosiale og fysiske rammer for fysisk aktivitet og læring som en integrert del av skolehverdagen. 

Bakgrunn

Bakgrunnen for igangsettelse av ”HOPP-Læring” – aktiv læring i skolen, er tuftet på tre forhold:
 

 1. Det er en bekymring omkring fallende fysisk form, økende overvekt og inaktivitet hos barn

 2. Skolens unike rolle til å nå alle barn uansett sosialt lag er en god arena for å fremme helsefremmende aktivitet

 3. Det er fremkommet resultater fra enkelte studier som viser at læring kan bedrives samtidig med fysisk aktivitet

Horten kommune skal gjennom prosjektet gjøre skolehverdagen mer variert og sikre bedre grunnlag for læring gjennom mer fysisk aktivitet i undervisningen og riktigere kosthold.

Mål for prosjektet

 1. Fremskaffe kunnskap om økt fysisk aktivitet hos barn øker deres mestring, læring og helse slik at positive helsefremmende vaner kan bli etablert i unge år, og tas med inn i voksenlivet.
 2. Formidling gjennom forskningsartikler, lærebøker, antologier, kronikker, samt være en aktiv pådriver i den helsefaglige debatten i Norge og internasjonalt.
 3. Etablere et vitenskapelig grunnlag for fagpedagogisk utviklingsarbeid i barneskolen som fremmer økt mestring, læring og helse.
   

Studiet vil kunne vise til en forandring av barns vaner til fysisk aktivitet, bedret læring, bedret
livskvalitet og økt aktivitetsnivå, som også direkte eller indirekte kan påvirke barnas
nærmeste til en bedret livsstil.


Gjennomføring

Ansvar Høyskolen Kristiania

Forskningsprosjektet skal ledes av professor Per Morten Fredriksen (fysioterapeut, dr.grad
NIH, Master i Helseledelse), sammen med anerkjente fagpersoner med ulik bakgrunn:
 

 • Førsteamanuensis og idrettsfysiolog Asgeir Mamen (instituttet for helsefag)
 • Førstelektor og lege Ole Petter Hjelle (instituttet for helsefag)
 • Instituttleder, førstelektor i ernæringsfysiologi Hege Ulveland (instituttet for helsefag)
 • Førstelektor Lars Erik Braaum (instituttet for helsefag)
   

Forskningsprosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Horten kommune over seks år
med start 2015. Studien innbefatter måling av mange variabler:
 

 • Antropometri
 • Kardiovaskulære risikofaktorer
 • Fysisk aktivitetsnivå
 • Aerob kapasitet
 • Generell fysisk kapasitet
 • Blodprøver
 • Livskvalitet
 • Kosthold
 • Akademisk kompetanse

Tilsvarende vil foreldre og barn få kostholdsveiledning i form av kurs og hefter. Effekten av
kostholdsveiledning vil bli målt ved hjelp av spørreskjema.

Ansvar Horten kommune

En utvalgt gruppe lærere har etablert en stor aktivitetsbank innen fagene norsk, matematikk, og engelsk, samt noe naturfag, hvor det er tatt hensyn til læringsmålene for 1-7 klassetrinn. Det er således totalt 32 områder hvor det er 5-10 aktiviteter innen hvert trinn. Dette innebærer at det er unike øvelsessett fordelt på klassetrinn og fag de enkelte lærerne kan benytte seg av minst en time per klasse de har ansvar for hver dag.
Utvalget av øvelser er basert både på lærernes egne ideer og på forslag som finnes ved Undervisningsdirektoratet, den fysiske skolesekken.no og ideer fra Trudvang skole i Sogn og Fjordane. Denne øvelsesbanken har skoleetaten i Horten kommune fordelt til de enkelte skoler i tilsvarende antall klasser på hver skole. Når dette skal gjennomføres i løpet av dagen er i utgangspunktet basert på lærerens eget initiativ, men de er pålagt å ha en times fysisk aktivitet med aktiv læring med sin klasse.


Aktiviteten organiseres som følger:
 

 • Ulike aktivitetsopplegg på 15 minutter for hvert emne de ønsker å undervise i.
 • Minimum 5 grunnaktiviteter – og noen andre øvelser de kan spe på med
 • Kombinere fysisk aktivitet og læring (basisfag)
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284