Startlån og tilskudd til etablering

 

STARTLÅN

Startlån er et tilbud til deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare til egenkapital. Du kan bruke startlån til: 

 • kjøp av bolig
 • refinansiering av dyre lån
 • utbedring av bolig
 • tilpasning av bolig.

Det er NAV Horten som registrerer søknader om bostøtte og behandler søknader om startlån. Dersom du vil ha informasjon om bostøtte og startlån kan du henvende deg til NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33 eller sende mail til: Boligteam@horten.kommune.no.  Henvendelser med spørsmål om søknaden din, ønsker om møteavtale eller generelle spørsmål kan også rettes hit. Alle henvendelser vil bli videresendt til din saksbehandler. Saksbehandleren har en frist på 2 virkedager på å svare deg. Publikums-senteret hos NAV i Apotekergata 16 tar imot enkelte typer henvendelser, og har for tiden bemannet åpningstid 12:00 – 14:00 mandag til fredag.

Søk om startlån på Husbanken sine nettsider

Du må bruke elektronisk søknadsskjema.

 

Hvem kan få startlån?

Barnefamilier

 • Deg som har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Deg som har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Deg som sliter med å dekke boutgiftene. Refinansiering med startlån kan bidra til at familien kan bli i boligen.


Personer som mottar trygd eller offentlige ytelser

 • Deg som har lav, men stabil og sikker inntekt - men ikke får tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Deg som har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån, i tillegg til andre nødvendige utgifter.

 

Boliglåntakere med gjeldsproblemer

 • Deg som har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Deg som ikke kan betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgifter / beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

 

Andre

 • Deg som har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler egnet bolig.
 • Deg som har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Deg som  trenger startlån til kjøp eller refinansiering for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Deg som har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

 

Det er ikke krav om tidligere botid i kommunen. Unge i etablerings-fasen er ikke i målgruppen. Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån. Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Tilskudd til etablering
 

Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon og sliter med å skaffe deg bolig eller beholde den du har? Da kan du søke om tilskudd. Disse tilskuddene er mest aktuelle der startlån alene ikke strekker til. Du kan med andre ord søke om en kombinasjon av startlån og tilskudd. Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for deg som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at du kan bli boende i boligen. Tilskudd til etablering brukes hovedsakelig dersom du ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av din husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden din kan betjene.

 

Hvem kan få tilskudd til etablering?

Personer/husstander med varig lav inntekt som ikke kan betjene fullt lån til bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Tilskudd til etablering nedskrives med 5% i året, og er avskrevet etter 20 år. Les mer på nettsidene til Husbanken

Kontakt NAV
 

Ønsker du mer informasjon, sette opp samtale, eller har spørsmål om din søknad, kan du henvende deg til NAV kontaktsenter på tlf: 55 55 33 33Alle henvendelser vil bli videresendt din saksbehandler, som har en frist på 2 virkedager på å svare deg. Publikumssenteret hos NAV i Apotekergata 16 tar imot visse typer henvendelser, og har for tiden bemannet åpningstid 12.00 - 13.00 mandag til fredag.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284