Veteraners situasjon, nasjonalt og i Horten

Personer som har vært i utenlandstjeneste for Norge, har erfaringer og kompetanse som er viktige å ta vare på når de kommer hjem. Samtidig vet vi at noen veteraner og deres nære pårørende kan få utfordringer i ettertid. Dette gjelder spesielt psykisk helse.

Basert på ulik type statistikk, kan vi likevel anslå at rundt 500 personer fra Horten har vært utenlandstjeneste for landet i militære oppdrag fra 1947 og frem til i dag. Eksakt antall personer med veteranerfaring som fortsatt er bosatt i Horten kommune er ikke kjent.

Om vi tar hensyn til nærstående familie, er dermed en relativt stor gruppe av innbyggerne berørt. Antall personer som har vært i tjeneste for politi, sivilforsvar osv., er svært lavt.  

De lokale helse- og velferdstjenestene og oppvekstsektoren mangler oversikt over omfanget av personer og familier med spesielle utfordringer knyttet til utenlandstjeneste. Det lokale hjelpeapparatet må bli bedre på å se en eventuell sammenheng mellom hjelpebehov og følger av hendelser og erfaringer fra utenlandstjeneste, for å kunne identifisere utfordringer tidlig og iverksette nødvendige tiltak med bruk av riktig kompetanse raskt. Det er godt  dokumentert at rask hjelp gir positive resultater.

Flere tiltak

I en del tilfeller er det aktuelt å etablere samarbeid med regionale og nasjonale kompetansemiljøer, som f.eks. spesalisthelsetjenesten, «Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging» (RVTS Øst), og Kompetansemiljøet for veteransaker ved NAV Elverum. Det er etablert flere ulike interesseorganisasjoner for veteraner og deres pårørende nasjonalt og lokalt.

I Horten har Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, NVIO, regelmessige aktiviteter. 

Andre organisasjoner som også har kontakt med enkeltpersoner i lokalsamfunnet er Veteranforbundet for skadde i internasjonale operasjoner, SIOPS og Veteran Møter Veteran. Horten kommune har etablert kontakt med alle disse organisasjonene, men det finnes også flere som har aktiviteter rundt omkring i landet.

Tverrfaglig gruppe

I denne planen legges det vekt på å verdsette personellet og deres familier for det de gjør og har gjort for landet, uten at det blandes inn politiske elementer i arbeidet.

Veteranplanen er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe, med representasjon av NVIO Vestfold. Underveis har også ulike representanter for veteranmiljøet og Forsvarets veterantjeneste vært med som referansegruppe. 

Tiltakene i planen integreres i kommunens øvrige drift og forankres i økonomi - og handlingsplaner og årlige budsjetter. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284