Hva skal vi gjøre i Horten kommune?

Tiltakene i planen bygger på anbefalinger fra Forsvaret og følger de tre satsningsområdene anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging. Konkret fordeling av ansvar for gjennomføring og oppfølging av de ulike tiltakene gjøres innenfor gjeldende administrative rammer i Horten kommune.

Anerkjennelse

Mål: Kommunen viser aktiv anerkjennelse og respekt for den innsats som veteranene har gjort gjennom sin deltakelse for landet i internasjonale operasjoner.

Veteranplan: Anerkjennelse
Tiltak Mål
Kommunen sprer kunnskap til befolkningen om tjenester og tiltak overfor veteraner og deres familier, herunder også markeringer. Informasjon skal være oppdatert og tilgjengelig på kommunens web-flater. Fortløpende
Kommunen deltar på markeringen av Frigjørings- og veterandagen og Forsvarets minnedag, der Forsvarets stedlige avdelinger gjennomfører markeringer. Fortløpende
Kommunen etablerer et årlig arrangement for veteranene i kommunen, i samarbeid med forsvaret og organisasjonene med ordføreren som vertskap. Arrangementet legges til frigjørings- og veterandagen 8. mai. Veteranenes nærmeste inviteres. Samarbeid om markeringen med andre kommuner vurderes. Årlig
Kommunen kartlegger veteranmonumenter/minnesmerker, plassering av disse og tilrettelegging for publikum. Det vurderes å plassere en «Veteranbenk» i Horten sentrum for å synliggjøre temaet. I perioden
Kommunen utvikler samarbeidet med lokale militære avdelinger med tanke på tiltak for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner. Under arbeid
Ledere i kommunen gis økt kompetanse om veteraner slik at ansatte med veteranerfaringer blir ansett for å være ressurser i det daglige arbeidet. Fortløpende

 

Ivaretakelse

MÅL: Personer med veteranbakgrunn og deres nærmeste pårørende tilbys nødvendige kommunale tjenester. Personell på skoler og i barnehager gir nødvendig hjelp og støtte til barn i familier med veteraner.

Veteranplan: Anerkjennelse
Tiltak Mål
Kommunen sprer kunnskap til befolkningen om tjenester og tiltak overfor veteraner og deres familier, herunder også markeringer. Informasjon skal være oppdatert og tilgjengelig på kommunens web-flater. Fortløpende
Kommunen deltar på markeringen av Frigjørings- og veterandagen og Forsvarets minnedag, der Forsvarets stedlige avdelinger gjennomfører markeringer. Fortløpende
Kommunen etablerer et årlig arrangement for veteranene i kommunen, i samarbeid med forsvaret og organisasjonene med ordføreren som vertskap. Arrangementet legges til frigjørings- og veterandagen 8. mai. Veteranenes nærmeste inviteres. Samarbeid om markeringen med andre kommuner vurderes. Årlig
Kommunen kartlegger veteranmonumenter/minnesmerker, plassering av disse og tilrettelegging for publikum. Det vurderes å plassere en «Veteranbenk» i Horten sentrum for å synliggjøre temaet. I perioden
Kommunen utvikler samarbeidet med lokale militære avdelinger med tanke på tiltak for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner. Under arbeid
Ledere i kommunen gis økt kompetanse om veteraner slik at ansatte med veteranerfaringer blir ansett for å være ressurser i det daglige arbeidet. Fortløpende

 

Oppfølging - forpliktende samarbeid

MÅL: Horten kommune har tverrfaglig samarbeid internt og eksternt med spesialistmiljøer, veteranorganisasjoner og andre kommuner, slik at veteranarbeidet utvikles i tråd med behovet. 

Veteranplan: Oppfølging - forpliktende samarbeid
Tiltak Tid
Horten kommune har en egen «veterankontakt» i administrasjonen. Veterankontakten er kommunens kontaktpunkt for veteraner, pårørende, samarbeidskommuner, Forsvaret og andre aktører innenfor feltet. Veterankontakten har ansvar for å koordinere opplæring internt, holde oversikt over kommunens tilbud til veteraner og deres familier, samt ha kunnskap om sentrale aktører og det tilbudet de har. Iverksatt
Det etableres tydelige rutiner mellom familier der foreldre skal eller har vært på utenlandsoppdrag og barnehager, skoler, SFO og andre aktuelle tjenesteytere, slik at barnas spesielle behov blir ivaretatt. Fra 2019
Det etableres forpliktende samarbeid mellom forsvarets familiekontakter i aktuelle avdelinger og relevante tjenesteytere i kommunen for å samordne tiltak for veteranfamilier. Fortløpende
Horten kommune etablerer hensiktsmessig samarbeid med veteranorganisasjoner, nabokommuner og andre aktuelle offentlige instanser. Fortløpende

 

Informasjon

MÅL: Kommunen gir oppdatert og relevant informasjon om tiltak for veteraner via interne og eksterne kanaler.

Veteranplan: Informasjon
Tiltak Tid
Kommunen sprer kunnskap til befolkningen gjennom alle kommunens info-kanaler, om tjenester og tiltak overfor veteraner og deres familier, herunder også markeringer Fortløpende
Kommunen utarbeider informasjonsmateriell til aktuelle aktører som fastleger, skolehelsetjenesten, NAV-kontorer med informasjon om veteraners og deres familier/ barns særlige behov. Fortløpende
Skolene vurderer å benytte lokale veteraner i undervisningen for å synliggjøre veteranenes bidrag i internasjonale operasjoner. Fortløpende

 

Evaluering av planen skjer i forbindelse med rulleringen av kommunal planstrategi.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284