Tjenestebeskrivelse - søknad om tilskudd til miljøtiltak i landbruket innenfor regionalt miljøprogram (RMP)

Formål med tjenesten
Tilskuddsordningen gjelder tiltak mot forurensning og tiltak innen kulturlandskap. Det søkes elektronisk via ALTINN

Hvem kan få tjenesten
Landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket kan søke om
tilskudd. Det er den som disponerer arealet/dyra pr. 31.07 som kan søke. Vilkår for
tildeling av tilskudd er miljøplan trinn 1, og kart hvor tiltaket er avmerket. For noen av
tiltakene kreves det i tillegg miljøplan trinn 2.

Tjenestens innhold
Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:
 

Tiltak mot forurensning

Kartfesting

Egen miljø-
dokumentasjon

Åker i stubb

X

 

Fulldyrka grasarealer siste høsteår

Fulldyrka grasarealer med stor og svært stor
erosjonsrisiko (alle høsteår)

X

 

X

 

Direktesådd høstkorn

X

 

Høstkorn sådd etter lett harving

X

 

Fangvekster i korn

X

 

Fangvekster i tidligkulturer

X

 

Flerårige erosjonsforebyggende grassoner i åpen
åker (lengde meter)

 

X

 

Vedlikehold av fangdammer (areal av samlet
vannspeil

X

X

Ugrasharving (areal med mekanisk
ugrasbekjempelse som ikke er ugrassprøytet)

X

X

 

Tiltak innen kulturlandskap

   

Tiltak til dyr på beite i skjærgården (antall dyr)

X

X

Ferdsel, stier og turveier (lengde meter)

X

X

Kulturminner og kulturmiljøer (skjøttet areal i dekar)

X

X

Skjøtsel av verdifulle og særegne elementer i
Vestfoldlandskapet (skjøttet areal i dekar/antall
objekter)

X

X

Vegetasjonssoner og gårdsdammer (skjøttet areal i
dekar)

X

X

Verdifull kulturmark, areal med verdifullt biologisk
mangfold og innmarksbeite (skjøttet areal i dekar)

 

X

X

 

Praktiske opplysninger
Tilskudd til regionale miljøtiltak innvilges etter søknad. Veiledningshefte med
søknadsskjema er sendt elektronisk fra fylkesmannen til landbruksforetak før
søknadsomgangen. Materiell kan også lastes ned fra nett.
Søknad foretas elektronisk. Dersom dette ikke går kan du sende papirsøknad med
kart til kommunen som behandler søknaden. Egen miljødokumentasjon leveres
sammen med søknad.

Søknadsfrist 20. oktober.
Utbetaling fra Statens landbruksforvaltning (SLF) i mars.


Kart kan hentes fra kommunens nettside, eller hos https://gardskart.nibio.no/ 

Ansvarlig for tjenesten
Fagsjef landbruk ved enhet for Plan og utbyggingstjenester

Tilgjengelighet
Postadresse:              Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:         Teatergata 11
Telefon:                      33 08 50 00 / 33 08 52 25
E-post:                        postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:             http://www.horten.kommune.no
Åpningstider:              08:00 – 15:00
Kontaktperson:           Rolf Magne Vindenes

Klageadgang
Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284