Varsel om endring av reguleringsplan for Kopstad godsterminal planID 00370-E1

Det er varslet planoppstart i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8, jf. 12-14 for endring av
reguleringsplan Kopstad godsterminal planID 00370 vedtatt 10.12.2012.

Forslagsstiller : Oslofjorden Logistikk AS
Plankonsulent : Multiconsult Norge AS
Plaonområdet : 379 dekar.

Gjeldende reguleringsplan må endres på grunn av endrede atkomstforhold til vei og jernbane. Det
medfører noe økt oppfyllingsbehov til ca. kote +70.5.

Andre foreslåtte endringer er økning av byggehøyden til 30 meter, verksted og vaskehall for
skinnegående materiell, truckstopp for tyngre kjøretøy, knuseverk i anleggsfasen,
materialgjenvinning i driftsfasen (energiproduksjon) og uttak av masser som ikke er egnet til
oppfylling.

Nærmere informasjon om planarbeidet finnes på nettsiden til Oslofjorden Logistikk AS, https://www.oslofjordlogistikk.no/ og på Horten kommunes kart

Naboer, grunneiere, offentlige instanser og organisasjoner vil bli varslet direkte.

Det varsles samtidig at det kan bli aktuelt å forhandle om utbyggingsavtale, jf. pbl kap. 17.

Det varsles også om at det kan bli aktuelt med parallellbehandling av regulering og byggesak, jf. pbl §
12-15.

Merknader til igangsatt planarbeid sendes til Multiconsult AS ved Siri Opsahl, e-post
siho@multiconsult.no raskest mulig og senest innen 12.08.2022.

Kopi skal sendes til Horten kommune, Postboks 10, 3190 Horten eller
postmottak@horten.kommune.no .

Spørsmål skal rettes til Multiconsult AS ved Siri Opsahl, tlf. 930 87 974

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284