Offentlig ettersyn for omregulering av reguleringsplan for Horten gjestehavn, plan ID 00349-E2

Horten kommunestyre besluttet i møte 11.12.2018 i sak 157/18 å legge planforslaget for omregulering av Horten gjestehavn, plan ID 00349-E2, ut på høring og offentlig ettersyn. 

Hensikten med omreguleringen                                                                                                                                         

Hensikten med planarbeidet er å oppføre et nytt bygg (portalbygget) ved den nordvestre delen av planområdet (felt FKT). I gjeldende plan er dette området regulert til park (felt PA3). I det nye bygget ønskes det å åpne opp for forskjellige virksomheter innenfor formålene bevertning, tjenesteyting, forretning og kontor. Høyeste punkt på portalbygget er på kote + 22,7. Redningsmuseet (felt NT) er innlemmet i omreguleringen. Redningsmuseet har blitt restaurert og fått et tilbygg. NT foreslås regulert til bevertning, kontor og tjenesteyting. 

Det skal tilrettelegges for at varetransport, renovasjon og brann/utrykningskjøretøy til Redningsmuseet (felt NT) og renovasjonsanlegg (felt R) kan kjøre gjennom parkområdene PA2 og PA3 via bestemmelsesområde #2 som vil være på deler av Kyststien. Kjøremønsteret her vil være via Tollbugata og utkjøring ved Rustadbrygga. For mer informasjon om omreguleringen vises det til plandokumentene. 

Plandokumenter                                                                                                                                                                           

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og andre plandokumenter er lagt ut på rådhustorget i Horten rådhus og Horten bibliotek. Dokumentene ligger også på kommunens kartportal

 

Horten kommune vil opplyse om at det gjort karttekniske endringer fra planforslaget var til 1. gangs behandling i kommunestyret 11.12.18 og til planen nå legges ut på høring og offentlig ettersyn. Endringene innebærer at navn på noen arealformål har blitt endret. Det gjelder bl.a. for felt der Redningsmuseet inngår som er blitt endret fra BKB2 til NT. Feltet der man foreslår et nytt bygg (portalbygget) er endret fra BKB1 til FKT. 

Har du merknader til planforslaget?                                                                                                                                 

Merknader til planforslaget sendes til Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten eller på e-post: postmottak@horten.kommune.no eller via kommunens kartportal. Frist for å sende inn merknader er forlenget frem til 1. juli 2019.

Det er dessverre ikke mulig å sende inn uttalelse via kommunens kartportal.

Merknader som kommer inn blir vurdert og referert ved 2. gangs behandling. Merknader besvares ikke enkeltvis.

Annet pågående planarbeid ved Horten gjestehavn - Områderegulering for Horten havn                                           

Horten kommune vil informere om at det pågår en områderegulering for Horten havn som også omfatter området i og rundt Horten gjestehavn. I det pågående planarbeidet for områdereguleringen vil deler av gjeldende reguleringsplan for Horten gjestehavn og deler som inngår i omreguleringen overlappes av områdereguleringen. 

Områdereguleringen skal opp til 1. gangs behandling før sommeren. Det er mer informasjon om det pågående planarbeidet ved "Utvikling av havneområdene"

Mer informasjon                                                                                                                                                                           

For mer opplysninger ta kontakt med saksbehandler Torgeir Fagersand på e-post: torgeir.fagersand@horten.kommune.no eller tlf: 33 08 50 86.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284