Kunngjøring av oppstart av områderegulering for Campus Vestfold og Borre

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Horten kommune oppstart av arbeid med områderegulering for Campus Vestfold og Borre. Samtidig sendes forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn (jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-2).

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjør Horten kommune oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planarbeidet er forankret i kommuneplanens arealdel 2019-2031. Med unntak for områdene B7 og B9 (vist med arealformål offentlig/privat tjenesteyting) er arealene ubebygd. Områdene B1, B2, B3 og B12 er satt av til bolig eller kombinert formål bebyggelse og anlegg – bolig.

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for helhetlig utvikling av Campus Vestfold og områdene i nord. Arealbruk, bebyggelsesstruktur og grønnstruktur, kollektiv, gang- og sykkelveger og kobling mot tettstedet Borre skal avklares på overordnet nivå. Bolig- og næringsutviklingen skal ses i sammenheng med pågående planarbeid og kommunens samlede arealbehov. Områdeguleringen skal bygge opp under Horten sentrum og det skal ikke legges til rette for konkurrerende forretningsetableringer innenfor planområdet.

Ny vegløsning fra Campus Vestfold i sør mot riksveg 19 i nord med kollektiv-, gang- og sykkelløsninger skal detaljreguleres parallelt med og som del av arbeidet med områdereguleringen.

Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-1 krever planprogram for reguleringsplaner som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. Områderegulering for Campus Vestfold utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning vedlegg II punkt 10 bokstav e) i. - bygging av veier. Horten kommune har utarbeidet forslag til planprogram som blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Planprogrammet skal blant annet gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger.

Papirkopi av forslag til planprogram vil være tilgjengelig i rådhuset og på Horten bibliotek.

Kontaktinfo og frist for innspill

Innspill til planarbeidet sendes til Horten kommune, pb. 10, 3191 Horten eller

postmottak@horten.kommune.no. Merk innspillet med Områderegulering Campus Vestfold og Borre eller via kommunens kartportal.

Kontaktperson er Line Havstein, line.havstein@horten.kommune.no.

Frist for innspill er 1.7.2019.

For informasjon om hvor langt planprosessen har kommet og relevante høringsdokumenter gå til kommunens webkart

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284