Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for ra næringspark - gbnr. 5/24 m.fl. - planid 00439

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Ra næringspark – planid 3801 00439 – ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 05.09.2023, sak 060/23. 

Informasjon om planforslaget

Planområdet omfatter gbnr. 5/24 m.fl. i Horten kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsutvikling innenfor eiendommen. Det planlegges fire lagerbygg som skal brukes til lagerbodhotell. Planlagte reguleringsformål er lager, vei, kjørevei, annen veigrunn, naturområde og vegetasjonsskjerm. 

Regulering av lager er i tråd med kommuneplanens arealdel 2022-2034, som avsetter arealet til næringsbebyggelse.

Forslag til plandokumenter

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Eierformillustrasjon

Geoteknisk rapport

Brannteknisk rapport

Kommunalteknisk plan

Trafikknotat

Illustrasjoner

Situasjonsplan

Sol-/skyggediagram

Saksfremlegg 1. gangs behandling

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er dessuten lagt ut som fysisk versjon i resepsjonen på Horten rådhus, samt på Horten bibliotek. 

Har du merknader?

Merknader og innspill til reguleringsarbeidet kan rettes til Horten kommune; postmottak@horten.kommune.no eller som brev til Horten kommune, Postboks 10, 3191 HORTEN. Ev. innspill må tilsendes innen høringsfristen 03.11.2023, og merkes med saksnr. 22/3281.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Fredrik Olsen Fløstrand, tlf. 33085086 eller på e-post: fredrik.flostrand@horten.kommune.no.
 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284