HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HALLINGSGATE 1, GBNR. 125/19 m.fl. - PLANID 00407

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd legges forslag til detaljreguleringsplan for Hallings gate 1, område HS13, gbnr. 125/19 m.fl. (planID 00407) - ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring den 05.09.2023 – vedtaksnummer HBRN-056/23.

Informasjon om planforslaget 
Planforslaget tilrettelegger for utbygging av 3 boligblokker i varierende størrelse og høyde med til sammen ca. 62 boenheter. Størrelsen på boligene vil variere mellom 35 til 150 m2 BRA. I tillegg planlegges det å etablere felles uteoppholdsareal og lekeplass i bakgården, samt parkeringskjeller med innkjøring fra Thranes gate.

Planforslaget er i samsvar med arealformålet i kommunedelplan for Horten sentrum 2022 – 2034, der området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Forslag til plandokumenter: 

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksfremlegg 1. gangs behandling

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Geoteknisk rapport 

Områdestabilitet rapport

Brannsikkerhet rapport 

Situasjonsplan brann 

Støyrapport

VAO-plan

Trafikkanalyse

Illustrasjonshefte

Eierform illustrasjon

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er lagt ut i fysisk versjon i resepsjonen på Horten rådhus og på Horten bibliotek.

Merknader og innspill
Merknader/innspill til planforslaget sendes til Horten kommune på e-post postmottak@horten.kommune.no eller som brev til Horten kommune, Postboks 10, 3191 HORTEN. Innspill må være innsendt innen 29.10.2023, og skal merkes med saksnummer 17/1984.

Spørsmål til planarbeidet rettes til saksbehandler Eirik Maraz Braathen på e-post eirik.braathen@horten.kommune.no eller på telefon 33 08 51 12.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284